DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11709
Title: Теоретичні і методичні основи формування науково-дослідницької культури майбутніх учителів музики в процесі професійної підготовки
Authors: Тушева, Вікторія Володимирівна
Keywords: науково-дослідницька культура майбутнього вчителя музики
методологічна культура
аксіологічні орієнтири дослідження
науковий стиль мислення
науково-художнє світорозуміння
технологія науково-дослідницької діяльності
культурологічний підхід
педагогічні технології
scientific research culture of future music teachers
music teacher methodological culture
research
educational and artistic values
musical and pedagogical research
scientific way of thinking
culturological approach
educational technologies
научно-исследовательская культура будущего учителя музыки
методологическая культура
аксиологические ориентиры исследования
научный стиль мышления
научно-художественное миропонимание
технология научно-исследовательской деятельности
культурологический подход
педагогические технологии
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Тушева, Вікторія Володимирівна. Теоретичні і методичні основи формування науково-дослідницької культури майбутніх учителів музики в процесі професійної підготовки : автореферат дис. ... докт. пед. наук : 13.00.04 / В. В. Тушева ; наук. консультант М. Б. Євтух ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 44 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, – Київ, 2016. У дисертації висвітлено методологічні, теоретичні і методичні засади проблеми дослідження, запропоновано в якості теоретико-методологічної основи стратегії формувального процесу щодо науково-дослідницької культури майбутніх учителів музики культурологічний підхід, який визначає зміст, особливості реалізації організаційно-педагогічних і методичних заходів. На ґрунті поліпарадигмальної, системної та інтегративної методології розкрито сутність досліджуваного особистісного феномену, структурні компоненти, що лягло в основу проектування концепції дослідження, створення науково-методичного забезпечення системи формування НДК МВМ у процесі професійної підготовки, в межах якої компетентнісний, інноваційний, контекстний підходи стають ефективною методологією побудови практико орієнтованого навчання з урахуванням інтеграційних шляхів розвитку освіти, науки і мистецтва. Експериментально перевірено ефективність системи формування науково-дослідницької культури майбутніх учителів музики, яка забезпечується розробленими педагогічними умовами, що впроваджені в систему вищої педагогічної школи і враховують основні тенденції розвитку сучасної вищої музично-педагогічної освіти (гуманізація, неперервність, інтенсифікація, інтегративність, варіативність, когерентність, когнітивна полімодальність).
Dissertation on the receipt of scientific degree of doctor of pedagogical sciences after speciality 13.00.04 – Theory and Methods of Professional education. National pedagogical university of the name of M.P.Drahomanov – Kyiv, 2016. The thesis deals with methodological, theoretical and methodical aspects of research. The essence of future music teacher scientific research culture (FMT SRC), features of educational and pedagogical processes of its formation are revealed on the basis of polyparadigmal, systematic and integrative methodology. Structural (axiological-orientational, technological and activity, personal and cognitive, creative) and functional components of future music teacher scientific and research culture are grounded, conceptual aspects regarding the formation of this personal phenomenon in the process of professional education are formulated, scientific and methodological system provision including conceptual, content and organizational, technological and monitoring components is developed. Culturological approach represents a theoretical and methodological basis of future music teacher scientific research culture formation strategy; competency, innovative and contextual approaches are considered as those that can become effective methods of creating practice-oriented learning in a complex system of higher pedagogical school professional education considering the ways of integration in the development of education, science and art. The model of FMT SRC formation in the process of professional education; pedagogical conditions; focus on scientific research and educational, artistic values; creating cultural and scientific-educational environment; provision of flexibility and interaction of fundamental, culturological, general scientific, methodological, ideological directions in education are theoretically grounded and experimentally tested. The efficiency of specially developed educational technology is proved.
Диссертация на соискание научной степени доктора педагогических наук за специальностью 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова. – Киев, 2016. В диссертации освещены методологические, теоретические и методические аспекты проблемы исследования, предложено в качестве теоретико-методологической основы стратегии формирования научно-исследовательской культуры будущих учителей музики культурологический поход, представляющий совокупность теоретических положений (изоморфная тождественность образования и культуры, целостность культуры, человека, содержания образования) и организационно-педагогических и методических мероприятий, практическая реализация которых предусматривает поликультурное структурирование образовательного процесса, культуротворчество, создания условий для самобытного развития личности, способной к самодетерминации в научно-исследовательской деятельности. Осмысление культурологических, науковедческих, психолого-педагогических и искусствоведческих аспектов проблемы исследования позволило осуществить научно-педагогическое обоснование сущности научно-исследовательской культуры будущого учителя музики в контексте его профессионально-педагогической культуры и определить исследуемый феномен как полифункциональное, динамическое качество личности, проявляющееся в способности к синтезированию научных и художественных методов познания, аналитико-синтетической, индуктивно-дедуктивной, научно-прогностической мыслительной деятельности и эмоционально-образного постижения музыкального искусства, воплощению научного, педагогического и художественного идеала в исследовательском поиске, использованию научных (педагогических и искусствоведческих) знаний в педагогической деятельности в качестве научно-теоретической (объяснительной) и конструктивно-технологической (преобразующей) функций. Научно обоснованы структурные (аксиологически-ориентационная, технологически-деятельнастная, личностно-когнитивная, креативная) и функциональные компоненты научно-исследовательской культуры будущего учителя музики, раскрыто содержание методологической культуры как неотъемлемой её составляющей. На основе полипарадигмальной методологии как единства общенаучных (системного, синергического, интегративного) и конкретно-научных (культурологического, аксиологического, деятельностного, личностного, компетентносного, инновационного, контекстного) методов, теорий и концепций образовательных моделей и интегративной методологии (единство целей, заданий, содержания образовательного процесса; целостность образует педагогический норматив и определяет общую стратегию исследования) дано научно-методическое обоснование системы формирования научно-исследовательской культуры будущих учителей музыки в процессе профессиональной подготовки, которая учитывает требования высшей педагогической школы относительно дидактического структурирования процесса обучения и тенденции развития современного высшего музыкально-педагогического образования (гуманизация, демократизация, вариативность, интегративность, непрерывность, когерентность, когнитивная полимодальность) и отражается в разработанной концептуальной модели. Разработанная педагогическая технология, направленная на формирование НИК будущих учителей музыки, имеющая вариативный и нормативный характер, учитывающая социокультурные и психолого-педагогические факторы, выстраивается по разным уровням по вертикали (метатехнологии, макротехнологии, мезотехнологии, микротехнологии), и направлениям по горизонтали (научно-концептуальный, содержательно-описательный, процесуально-деятельностный аспекты). Доказана эффективность разработанных критериев (ценностно-мотивационного, гностически-когнитивного, исследовательско-операционального, творчески-креативного), показателей, этапов (учебно-исследовательского, научно-исследовательского, научно-методологического) формирования исследуемого личностного феномена и педагогических условий: а) обеспечения гибкости и взаимодействия фундаментального, культурологического, общенаучного, методологического, мировоззренческого направлений профессиональной подготовки; б) сочетания научно-педагогического, творчески-поискового, опытно-экспериментального, научно-методического поиска; в) создания культурно-научно-образовательной среды; г) реализации научно-методической работы преподавателя, источниками которой является педагогическая наука в ее концептуальной и нормативной форме, результаты собственной научно-исследовательской деятельности. На основе проведенного исследования выявлены закономерности, характерные для процесса формирования научно-исследовательской культуры будущих учителей музыки.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11709
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tusheva.pdf1.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.