DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11649
Title: Формування проектно-творчої компетентності майбутніх учителів технологій у процесі професійної підготовки
Authors: Нікуліна, Анастасія Володимирівна
Keywords: професійна підготовка
вчитель технологій
проектно-творча діяльність
професійна компетентність
проектна компетентність
творча компетентність
проектно-творча компетентність
модель
комплекс засобів
педагогічна технологія
professional preparation
teachers of technologies
project-creative activity
professional competence
project competence
creative competence
project-creative competence
model
complex of facilities
pedagogical technology
профессиональная подготовка
проектно-творческая деятельность
профессиональная компетентность
проектная компетентность
творческая компетентность
проектно-творческая компетентность
комплекс средств
педагогическая технология
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Нікуліна, Анастасія Володимирівна. Формування проектно-творчої компетентності майбутніх учителів технологій у процесі професійної підготовки : автореферат дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / А. В. Нікуліна ; наук. кер. Т. П. Агапова ; М-во освіти і науки України ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. –24 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. У дисертації досліджено проблему формування проектно-творчої компетентності майбутніх учителів технологій. Актуальність дослідження обумовлена процесами вдосконалення в системі вищої професійної освіти. Уточнено сутність понять «проектна компетентність» та «творча компетентність». Уперше визначено поняття "проектно-творча компетентність" майбутніх учителів технологій як багатокомпонентний динамічний процес, що включає мотиваційний, когнітивний, операційно-діяльнісний, контрольно-оцінювальний компоненти. Розроблено критерії, показники на рівні формування проектно-творчої компетентності майбутніх учителів технологій. Теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено модель формування проектно-творчої компетентності майбутніх учителів технологій у процесі проектування одягу. Здійснено апробацію моделі через упровадження спецкурсу "Використання комбінаторних засобів у процесі формування проектно-творчої компетентності майбутніх учителів технологій".
The dissertation for the degree of candidate of pedagogical sciences on the profession 13.00.04 – theory and method of professional education. – National Pedagogical Dragomanov University. – Kyiv, 2016. The dissertation investigates the problem of forming design and creative technology competence of future teachers. The urgency of the topic, analyzes the state of development in higher vocational education. The essence of the concepts of «competence project», «creative competence». The concept of design and creative expertise to form creative design competence of future teachers of technology as much сcomponent dynamic process involving motivational, cognitive, operational and active, control and evaluation components. The criteria, indicators at the level of formation of creative design and technology competence of future teachers. Theoretically proved developed and tested model of creative design and technology competence of teachers in the process of designing clothes. The approbation of the model through the introduction of copyright course «Using combinatorial tools in the process of design and creative competence of future teachers of technology».
Диссертация на соискание научной степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального обучения. – Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова. – Киев, 2016. В диссертации исследована проблема формирования проектно-творческой компетентности будущих учителей технологий. Актуальность исследования обусловлена процессами совершенствования в системе высшего профессионального образования. Уточнена сущность понятий «проектная компетентность» и «творческая компетентность». Впервые обосновывается понятие «проектно-творческая компетентность» будущих учителей технологий как многокомпонентный динамический процесс, который включает мотивационный, когнитивный, операционно-деятельностный, контрольно-оценочный компоненты. Проанализовано состояние профессиональной подготовки будущих учителей технологий, доказана необходимость ее усовершенствования на принципах компетентностного подхода и на основе формирования выделенных компетенций: мотивационных, информационных, художественно-эстетических, проектно- конструкторских, технологических, производственно-технологических, мобильных и профессиональное мастерство. Разработаны критерии и показатели формирования проектно-творческой компетентности будущих учителей технологий. Модель формирования проектно-творческой компетентности будущих учителей технологий в процесс проектирования одежды состоит из мотивационного, когнитивного, операционно-деятельностного и контрольно-оценочного компонентов и реализована в процессе преподавания спецкурса «Использование комбинаторных средств в процессе формирования проектно-творческой компетентности будущих учителей технологий». Комплексное применение средств (наглядно-информационных, художественно-графических, методологических, культурологических, комбинаторных, организации технологического процесса изготовления одежды) предусматривает реализацию комплекса научно-обоснованных технологических действий, использование методов обучения, определение специальных объектов, которые осуществляют содержательное наполнение проектной среды, расширяют спектр дидактических средств, с помощью которых студент овладевает учебным материалом, реализацию способов проектной деятельности студентов. Теоретический анализ и полученные результаты констатирующего эксперимента способствовали научному обоснованию и разработке технологии формирования проектно-творческой компетентности будущих учителей технологий, которая была реализована на протяжении трех этапов: концептуального, содержательного и процесуального. Результаты экспериментальной работы подтвердили эффективность модели, реализация которой способствовала позитивной динамике количественных и качественных показателей уровней формирования проектно-творческой компетентности будущих учителей технологий. Количество студентов в экспериментальной группе с высоким уровнем увеличилось на 17,7 %; количество студентов, которые проявили средний уровень, увеличилось на 16,5 %; количество студентов с низким уровнем снизилось до 34,2%.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11649
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nikulina.pdf227.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.