DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 10(65) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11020
Title: Аналіз змагальної діяльності футболістів 17 - 21-річного віку в період переходу до спорту вищих досягнень
Authors: Балан, Б. А.
Ніколаєнко, В. В.
Keywords: футбол
юнаки
17 – 21 років
техніко-тактичні дії
професійна команда
футбол
юноши
17 - 21 лет
технико-тактические действия
профессиональная команда
football
youths
17 - 21 years
technique – tactic actions
professional command
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Балан Б. А. Аналіз змагальної діяльності футболістів 17 - 21-річного віку в період переходу до спорту вищих досягнень / Б. А. Балан // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт /” 36. Наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – Випуск 10 (65)15. – С.13-18
Abstract: Сьогодні у вітчизняному футболі існує проблема яка пов’язана з процесом становлення молодих гравців і переходом їх до спорту вищих досягнень. Мета дослідження – провести аналіз змагальної діяльності футболістів 17 – 21-річного віку в період переходу до спорту вищих досягнень. Розглянуто техніко-тактичні дії юнаків під час змагальної діяльності. Здійснено порівняльний аналіз ігрової підготовленості футболістів 17 – 21-річного віку з гравцями професійних команд. Визначено, що юнаки за рівнем спортивної майстерності поступаються кваліфікованим футболістам тому не в змозі скласти їм конкуренцію і потрапити до складу професійної команди. Показано ряд принципових і системних відмінностей між традиційними і прогресивними підходами до організації змагань та побудови навчально-тренувального процесу у «перехідний» період. Визначено необхідність внесення змін у вітчизняну систему переходу юнаків у дорослий футбол.
Сегодня в отечественном футболе существует проблема, которая связана с процессом становления молодых игроков и переходом их в спорт высших достижений. Цель исследования - провести анализ соревновательной деятельности футболистов 17 - 21-летнего возраста в период перехода в спорт высших достижений. Рассмотрены технико-тактические действия юношей во время соревновательной деятельности. Осуществлен сравнительный анализ игровой подготовленности футболистов 17 - 21-летнего возраста с игроками профессиональных команд. Определено, что юноши по уровню спортивного мастерства уступают квалифицированным футболистам, поэтому не в состоянии составить им конкуренцию и попасть в состав профессиональной команды. Показано ряд принципиальных и системных различий между традиционными и прогрессивными подходами к организации соревнований и построения учебно-тренировочного процесса в «переходный» период. Определена необходимость внесения изменений в отечественную систему перехода юношей во взрослый футбол.
Today in domestic football there is a problem that is related to becoming of young players and transition of them in sport of higher achievements. Research aim - to conduct the analysis of competition activity of footballers of 17 - 21- years age in the period of passing to sport of higher achievements. The technique – tactic actions of youths are considered during competition activity. The comparative analysis of playing preparedness of footballers of 17 - 21-летнего age is carried out with the players of professional commands. It is certain that youths on the level of sport mastery yield to the skilled footballers, therefore unable to compete to them and to get in the complement of professional command. The row of fundamental and system distinctions is shown between the traditional and progressive going near organization of competitions and construction of training process in a "transitional" period. The necessity of making alteration is certain for the home system of transition of youths in adult football.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11020
Appears in Collections:Випуск 10(65)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Balan.pdf378.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.