Electronic National Pedagogical
Dragomanov University Repository

Аналіз змагальної діяльності футболістів 17 - 21-річного віку в період переходу до спорту вищих досягнень

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Балан, Б. А.
dc.contributor.author Ніколаєнко, В. В.
dc.date.accessioned 2016-08-23T07:38:37Z
dc.date.available 2016-08-23T07:38:37Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Балан Б. А. Аналіз змагальної діяльності футболістів 17 - 21-річного віку в період переходу до спорту вищих досягнень / Б. А. Балан // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт /” 36. Наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – Випуск 10 (65)15. – С.13-18 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11020
dc.description.abstract Сьогодні у вітчизняному футболі існує проблема яка пов’язана з процесом становлення молодих гравців і переходом їх до спорту вищих досягнень. Мета дослідження – провести аналіз змагальної діяльності футболістів 17 – 21-річного віку в період переходу до спорту вищих досягнень. Розглянуто техніко-тактичні дії юнаків під час змагальної діяльності. Здійснено порівняльний аналіз ігрової підготовленості футболістів 17 – 21-річного віку з гравцями професійних команд. Визначено, що юнаки за рівнем спортивної майстерності поступаються кваліфікованим футболістам тому не в змозі скласти їм конкуренцію і потрапити до складу професійної команди. Показано ряд принципових і системних відмінностей між традиційними і прогресивними підходами до організації змагань та побудови навчально-тренувального процесу у «перехідний» період. Визначено необхідність внесення змін у вітчизняну систему переходу юнаків у дорослий футбол. ua
dc.description.abstract Сегодня в отечественном футболе существует проблема, которая связана с процессом становления молодых игроков и переходом их в спорт высших достижений. Цель исследования - провести анализ соревновательной деятельности футболистов 17 - 21-летнего возраста в период перехода в спорт высших достижений. Рассмотрены технико-тактические действия юношей во время соревновательной деятельности. Осуществлен сравнительный анализ игровой подготовленности футболистов 17 - 21-летнего возраста с игроками профессиональных команд. Определено, что юноши по уровню спортивного мастерства уступают квалифицированным футболистам, поэтому не в состоянии составить им конкуренцию и попасть в состав профессиональной команды. Показано ряд принципиальных и системных различий между традиционными и прогрессивными подходами к организации соревнований и построения учебно-тренировочного процесса в «переходный» период. Определена необходимость внесения изменений в отечественную систему перехода юношей во взрослый футбол. ua
dc.description.abstract Today in domestic football there is a problem that is related to becoming of young players and transition of them in sport of higher achievements. Research aim - to conduct the analysis of competition activity of footballers of 17 - 21- years age in the period of passing to sport of higher achievements. The technique – tactic actions of youths are considered during competition activity. The comparative analysis of playing preparedness of footballers of 17 - 21-летнего age is carried out with the players of professional commands. It is certain that youths on the level of sport mastery yield to the skilled footballers, therefore unable to compete to them and to get in the complement of professional command. The row of fundamental and system distinctions is shown between the traditional and progressive going near organization of competitions and construction of training process in a "transitional" period. The necessity of making alteration is certain for the home system of transition of youths in adult football. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова ua
dc.subject футбол ua
dc.subject юнаки ua
dc.subject 17 – 21 років ua
dc.subject техніко-тактичні дії ua
dc.subject професійна команда ua
dc.subject футбол ua
dc.subject юноши ua
dc.subject 17 - 21 лет ua
dc.subject технико-тактические действия ua
dc.subject профессиональная команда ua
dc.subject football ua
dc.subject youths ua
dc.subject 17 - 21 years ua
dc.subject technique – tactic actions ua
dc.subject professional command ua
dc.title Аналіз змагальної діяльності футболістів 17 - 21-річного віку в період переходу до спорту вищих досягнень ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account