DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Інженерно-педагогічний факультет » Наукові праці Інженерно-педагогічного факультету »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10559
Title: Influence of diversification professional education on various types preparing of vocational educational teachers
Other Titles: Вплив диверсифікації професійної освіти на різнопрофільність підготовки педагогів професійного навчання
Authors: Tytova, Nataliya
Keywords: vocational education
teacher professional training
diversification
higher education
професійна освіта
педагог професійного навчання
диверсифікація
вища освіта
Issue Date: 2016
Publisher: Edizioni Magi − Roma, Italy
Citation: Tytova N.M. Influence of diversification professional education on various types preparing of vocational educational teachers / N.M.Tytova // Economics, management, law: socio-economical aspects of development: Collection of scientific articles. Volum 2. Psychology. Pedagogy and Education. − Edizioni Magi − Roma, Italy. – 2016. – P. 260−262.
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: The construct of this paper is to ascertain the attendant problems prevalent in the training patterns of vocational and technical education teachers in Ukrainian various training institutions. Explanation diversification of modern training technology and vocational education teachers to standardize their different profiles. Analyzed predictors of diversification as a strategy renewal of higher education.
Обґрунтовано сучасну диверсифікацію підготовки педагогів професійного навчання з метою уніфікувати їх різнопрофільність. Проаналізовано передумови виникнення диверсифікації як стратегії оновлення вищої професійної освіти.
Description: 1. Верховна Рада України; Закон «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004) [Електронний ресурс]. – Верховна Рада України, 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/. 2. Диверсифікація господарської діяльності підприємства / П.В. Брінь, Л.О. Переходова // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку украї- нського суспільства. – Харків: Національний технічний університет «Харківький політехнічний інститут», 2013. – № 69(1042). – С. 172-175. 3. Корінько М. Д. Диверсифікація: теоретичні та методологічні засади : [монографія] / Корінько Микола Данилович. – К.: ННЦ ІАП, 2007. – 488 с. 4. Профессиональная педагогика: учебник для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям и направлениям / [общ. ред. акад. С.Я. Батышева]. – М.: Ассоциация «Профессиональное образование», 1997. – 512 с. 5. Пуховська Л. П. Сучасні зарубіжні підходи, ідеї і концепції неперервної освіти / Л. П. Пуховська // Неперервна професійна освіта : теорія і практика : зб. наук. праць / [за ред. І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало]. – К., 2001. – Ч. 2. – С. 265–267. 6. Титова Н.М. Диверсифікація психолого-педагогічної підготовки фахівців професійної освіти/ Н.М.Титова// Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 12(55). – Частина 1. – Рівне : РДГУ, 2015. – С. 432-438.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10559
ISBN: 978-617-7214-17-4
Appears in Collections:Наукові праці Інженерно-педагогічного факультету

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tytova N, 2016, Italy.pdfфахова стаття216.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.