DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10556
Title: Навчально-методичне забезпечення курсу фізики для студентів аграрно-технічних університетів
Authors: Збаравська, Леся Юріївна
Keywords: фізика
навчально-методичне забезпечення
методика фізики
лекційні заняття
лабораторні роботи з фізики
физика
учебно-методическое обеспечение
методика физики
лекционные занятия
лабораторные работы по физике
physics
physical training methodical system
method of physics
lecture employments
laboratory works
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Збаравська, Леся Юріївна. Навчально-методичне забезпечення курсу фізики для студентів аграрно-технічних університетів : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання (фізика) / Збаравська, Леся Юріївна ; керівник роботи Сергієнко Володимир Петрович ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2010. - 19 с.
Abstract: У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення і показано практичне розв’язання проблеми створення та використання навчально-мето-дичного забезпечення курсу фізики для студентів аграрно-технічних університетів. За результатами проведених досліджень, аналізу тенденцій розвитку фізичної освіти у вищих аграрно-технічних навчальних закладах встановлено, що існуюче навчально-методичне забезпечення не повною мірою забезпечує належну репрезентацію цієї важливої галузі природничих знань у нових конкурентоспроможних виробничих технологіях, а також її теоретичної і методичної ролі у формуванні фізико-технічних знань студентів для подальшого їх використання в майбутній професійній діяльності. Розроблене навчально-методичне забезпечення курсу фізики для студентів аграрно-технічних університетів включає: робочу програму курсу фізики, в основу якої покладено принцип професійної спрямованості; зміст лекційних, лабораторних занять, насичені питаннями і завданнями професійного характеру; систему завдань до лекційних, лабораторних, самостійних, контрольних робіт, які імітують професійне мінідослідження і відображають елементи сільськогосподарської техніки і технологій. Експериментально доведено ефективність запропонованого дисертанткою навчально-методичного забезпечення курсу фізики, що сприяло осмисленому вивченню і успішному застосуванню фізичних знань під час вивчення циклу дисциплін професійної і практичної підготовки, а також в майбутній професійній діяльності агроінженера.
В диссертационной работе осуществлено теоретическое обобщение и показано практическое решение проблемы создания и использования учебно-методического обеспечения курса физики для студентов аграрно-технических университетов. За результатами проведенных исследований, анализа тенденций развития физического образования в высших аграрно-технических учебных заведениях установлено, что существующее учебно-методическое обеспечение не в полной мере обеспечивают надлежащую репрезентацию этой науки, физических знаний в новых конкурентоспособных сельскохозяйственных технологиях, а также их теоретической и методической роли в формировании физико-технических знаний студентов для их использования в будущей профессиональной деятельности. На основе анализа психолого-педагогической, научно-методической литературы и законодательных документов об образовании и науке Украины установлено, что усиление профессиональной направленности изучения курса физики путем интеграции фундаментальных и профессиональных знаний обеспечивает рост уровня сформированости компетентностей студентов аграрно-технических университетов. Предложенные в данном исследовании способы повышения эффективности и результативности обучения студентов аграрно-технических университетов с помощью принципа профессиональной направленности курса физики, предполагают синтез элементов фундаментальных и профессиональных дисциплин к уровню их интеграции. Реализуется он путем логично связанного учебно-методического обеспечения, которое включает у себя вопросы дидактики физики, технической психологии, профессиональной педагогики в связи с специальными дисциплинами таким образом, чтобы уменьшить границу между процессом усвоения теоретических знаний и формированием обобщенных практических умений и навыков профессиональной деятельности будущих специалистов аграрно-технической отрасли. Разработаны теоретические основы создания и структура составных частей учебно-методического обеспечения курса физики для студентов аграрно-технических университетов. Предложенное учебно-методическое обеспечение обучения курса физики студентов аграрно-технических университетов включает: рабочую программу курса физики, содержание лекционных, лабораторных занятий, насыщенные вопросами и заданиями профессионального характера; систему заданий к лекционным, лабораторным, самостоятельным, контрольным работам, которые имитируют профессиональное миниис-следование и отображают компоненты сельскохозяйственной техники и технологий. Для обучения студентов аграрно-технических университетов разработано содержание курса физики и его изучения путем рассмотрения в лекционном курсе примеров, которые связаны с сельскохозяйственными объектами и технологиями будущей профессиональной деятельности, решение задач физического практикума, выполнение лабораторных работ как на традиционных для курса физики приборах, так и на профессионально направленных установках. Экспериментально доказано ефективность введения в курс физики элементов профессиональной направленности обучения, и разработанного учебно-методического обеспечения курса физики, которое способствует осмысленному изучению и успешному применению физических знаний в дисциплинах профессиональной и практической подготовки, а также в будущей профессиональной деятельности агроинженера. Создание и внедрение учебно-методического обеспечения курса физики для студентов агроинженерных направлений на основе межпредметного подхода содействуют развитию теории и методики обучения физике в высшей школе. Это позволит создать целостную методическую систему обучения дисциплинам естественнонаучного цикла, основой которой будет интеграция фундаментальных и профессиональных знаний с целью повышения качества подготовки специалистов для агропромышленного производства.
It was done the theoretical generalization in the dissertation and the practical problem solving of teaching physics methodic development in the speciality system of agronomy training in the modern education paradigm. The necessity and the opportu-nity of such investigation caused by the physics priority in the modern development conditions innovation technologies in solving speciality fundamental problem and the methodical speciality preparation in agrarian – technical field to execute by them new educational – training functions and tasks. The modern development stage of higher agrarian education needs qualitative changes in the fixed approach to aims and tasks, forms, methods and ways of students physics research activity. According to research work of physics education development tendencies in high agrarian – engineering establishments it was registered that present systems of teaching physics, haven’t provided suitable representation of this important natural sciences branch in the new competitive manufacturing technologies and its theoretical and methodological role in forming students’ physics-engineering knowledge and its further using in their future activity.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10556
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zbaravska.pdf362.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.