DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет психології » Наукові праці Факультету психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10192
Title: Психологічний аналіз семантичного простору концепту «віра»
Other Titles: Psychological analysis of semantic space of the concept of «faith»
Authors: Алєксєєва, Юлія Аркадіївна
Keywords: віра
довіра
впевненість
надія
сумніви
невір'я
faith
trust
confidence
hope
doubt
unbelief
Issue Date: 2014
Publisher: Аксіома
Citation: Алєксєєва, Ю. А. Психологічний аналіз семантичного простору концепту «віра» / Ю. А. Алєксєєва // Проблеми сучасної психології : Зб. наук. пр. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Національна академія педагогічних наук України, Інститут психології імені Г. С. Костюка. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2014. - Вип. 26. - С. 40-54.
Abstract: В статті презентовано дефініційний аналіз словникових тлумачень поняття віра, який дозволяє зробити висновок, що в цілому дефініції слова «віра» в різних мовах збігаються; аналізоване поняття має досить широку низку значень – істина, правда, довіра. Лексико-семантичний аналіз поняття віри доводить, що у різних словниках диференціюються види віри (віра в перемогу, в себе, в людей, у майбутнє) та її форми (релігійна та нерелігійна). Проаналізовано взаємозв’язок концепту «віра» з семантичним поняттям довіра. Розглянуто довіру як форму віри, яка формується на ранніх стадіях розвитку особистості і впливає на її психічне здоров’я. Акцентовано, що віра і довіра – це два різні соціально-психологічні явища, що будуються на різних психологічних засадах і виконують різні функції в життєдіяльності людини. Презентовано погляди представників екзистенційно-гуманістичного підходу на співвідношення між поняттями віра та надія. Розглянуто феномен надії як почуття, психологічний стан людини, очікування позитивного результату, внутрішню готовність до дій. Проаналізовано зв'язок і відмінності між поняттями віра і надія і встановлено, що з одного боку надія і віра є підструктурами оптимістичної свідомості і віра виступає основою надії, а з іншого боку ці феномени відрізняються за змістом, формами прояву і функціям. Досліджено погляди філософів та психологів на зв'язок віри з антагоністичними поняттями сумніву і невір’я. Встановлено, що сумніви виступають елементами віри і завжди пов’язані з вибором особистості. Виділено раціональну і ірраціональну форми прояву сумнівів. Встановлено, що протилежністю віри є невір’я як рішуче неприйняття чого-небудь. Зроблено висновок, що поняття віра, довіра і надія відрізняються за змістом, формою прояву та функциями.
The paper presents the definitional analysis of dictionary interpretations of the concept of faith, which suggests that the overall definition of the word "faith" in different languages coincide; the analyzed concept has quite a wide range of values - truth and trust. Lexical and semantic analysis of the concept of faith proves that different dictionaries differentiate types of faith (belief in victory, in oneself, in people, in future) and its shape (religious and non-religious). The author examined the correlation of the concept of "faith" with such semantic concept as confidence. We consider trust as a form of faith that is formed in the early stages of personality development and impacts on his mental health. It is emphasized that faith and trust - are two different socio-psychological phenomena that are based on different psychological principles and serve different functions in human life. The paper also presents the views of the representatives of existential-humanistic approach to the relationship between the concepts of faith and hope. We consider the phenomenon of hope as a feeling, a psychological condition of a man, expectations of a positive result, the internal readiness for action. Analyzed the relationship and differences between the concepts of faith and hope, and found that on the one hand the hope and faith are the substructures of the optimistic consciousness and belief acts as a basis of the hope, on the other hand, these phenomena differ by content, forms of expression and function. There were investigated the views of philosophers and psychologists on the link of faith with the antagonistic concepts of doubt and disbelief. Found that hesitations are the elements of faith and are always associated with the choice of the individual. The rational and irrational forms displaying doubt were distinguished. It is defined that the opposition of faith is unbelief as strong negation of anything. It is concluded that the concept of faith, trust and hope differ in content, form of expression and function.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10192
ISSN: 2227-6246
Appears in Collections:Наукові праці Факультету психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aileksieieva Psychological analysis of semantic space of the concept of «faith». .pdf96.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.