DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10181
Title: Комп’ютерно орієнтована методична система навчання інформатики майбутніх економістів у вищих навчальних закладах
Authors: Яцько, Оксана Мирославівна
Keywords: професійні компетентності
інформатичні компетентності
комп’ютерно орієнтовна методична система навчання
електронний навчальний курс
хмарні технології
professional competence
competence computer
computer estimated methodical system of training
e-learning courses
cloud technology
профессиональные компетентности
информатические компетентности
компьютерно ориентированая методическая система обучения
электронный учебный курс
облачные технологии
Issue Date: 2016
Publisher: м. Чернівці, вул. І. Франка, 20, оф.18
Citation: Яцько, Оксана Мирославівна. Комп’ютерно орієнтована методична система навчання інформатики майбутніх економістів у вищих навчальних закладах : автореферат дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / О. М. Яцько ; наук. кер. Ю. В. Триус ; М-во освіти і науки України ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 24 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика). – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ, 2016. Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню і розробці комп’ютерно орієнтованої методичної системи навчання інформатики майбутніх економістів у вищих навчальних закладах. У роботі проаналізовано нормативно-правові документи, психолого-педагогічну, науково-методичну та навчальну літературу з проблеми дослідження; визначено психолого-педагогічні та методичні передумови, що забезпечують підвищення рівня інформатичної підготовки студентів економічних напрямів вищих навчальних закладів; узагальнено передовий педагогічний досвід щодо впровадження у навчальний процес ВНЗ економічного профілю інформаційно-комунікаційних і комп’ютерних технологій; уточнено зміст професійних та інформатичних компетентностей майбутніх фахівців у галузі економіки з урахуванням вимог інформаційного суспільства; розроблено комп’ютерно орієнтовну методичну систему навчання курсу «Інформатика» (цілі, зміст, методи, засоби та форми організації навчання) для студентів економічних напрямів підготовки, що ґрунтується на компетентісному підході, широкому використанні технологій дистанційного навчання при організації індивідуальної та самостійної роботи студентів, розв’язуванні професійно орієнтованих задач засобами сучасних інформаційних технологій та поглибленні зв’язків між інформатичними, математичними та економічними дисциплінами; створено методичне забезпечення курсу інформатики з використанням технологій дистанційного навчання, зокрема електронний навчальний курс «Інформатика» на базі системи MOODLE; експериментально перевірено доцільність та ефективність впровадження у ВНЗ компонент запропонованої комп’ютерно орієнтованої методичної системи навчання інформатики майбутніх економістів.
Thesis for a candidate s degree by specialty 13.00.02 – theory and methods of teaching (science). – National Pedagogical University named after MP Dragomanov, Kyiv, 2016. The dissertation is devoted to scientific substantiation and development techniques using computer oriented methodical system of teaching science future economists in universities. The paper analyzes the legal documents, psychological, educational, scientific, methodical and educational literature on the study; defined psychological, pedagogical and methodological conditions that increase the level of training of students informatychnoyi economic trends of higher education institutions, as well as intensification of the process of science education and training; summarizes the best educational experience for implementation in the educational process of high school of economics of information and communication and computer technologies; clarified the content and informatychnyh professional competence of future specialists in economics and pidpryemnytstva with the requirements of the information society; objectives, content, methods, means and organizational learning, which is set by computer oriented methodical system of teaching science future economists; developed methodological support science course for students of economic areas of training using distance learning technologies; experimentally tested the feasibility and effectiveness of implementation in higher education proposed components of computer oriented methodical system of teaching science future economists.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения (информатика). – Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова, Киев, 2016. Диссертация посвящена научному обоснованию и разработке компьютерно ориентированной методической системы обучения информатике будущих экономистов в высших учебных заведениях. В работе проанализированы нормативно-правовые документы, психолого- педагогическая, научно-методическая и учебная литература по проблеме исследования; обобщенно передовой педагогический опыт по внедрению в учебный процесс вузов экономического профиля информационно-коммуникационных и компьютерных технологий. В диссертации определены психолого-педагогические и методические предпосылки внедрения компетентностного подхода в экономическое образование, использование которого обеспечит повышение уровня профессиональной и информатической подготовки студентов экономических специальностей высших учебных заведений; уточнено содержание профессиональных и информатических компетентностей будущих специалистов в области экономики и предпринимательства с учетом требований информационного общества. Информатические компетентности будущего экономиста в исследовании рассматриваются как составляющая его профессиональных компетентностей, которая определяет способность специалиста решать профессиональные и жизненные проблемы, профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях социально-экономической деятельности, с использованием знаний, практических умений, навыков и опыта в области информатики, информационно- коммуникационных технологий и компьютерных систем. В исследовании выделено ключевые, базовые и специальные информатические компетентности будущих экономистов и определено их содержание. При этом способности, входящих в состав информатических компетентностей, объединяются в три группы: способности, касающиеся работы с данными; способности, касающиеся использования современных программных продуктов и компьютерной техники для решения экономических задач; способности по использованию компьютерной техники и информационных технологий в организации профессиональной деятельности. На основе анализа научных исследований, посвященных формированию информативных компетентностей студентов вузов, в работе усовершенствована модель формирования информатических компетентностей будущих специалистов в области экономики, которая содержит целевую, содержательную, организационно- методическую, технологическую, организационно-педагогическую, ценностно- мотивационную и результативную составляющие. Особенность предложенной модели формирования информатических компетентностей состоит в том, что она основывается на социальном заказе информационного общества и его требованиях к подготовке будущих экономистов, содержит целевую и результативную составляющие, а ее организационно- методическая и технологическая составляющие включают компоненты компьютерно ориентированных методических систем обучения информатических дисциплин. В диссертации разработана компьютерно ориентированная методическая система обучения курса «Информатика» (цели, содержание, методы, средства и формы организации обучения) для студентов экономических специальностей, основанная на компетентностном подходе, широком использовании технологий дистанционного обучения при организации индивидуальной и самостоятельной работы студентов, решении профессионально ориентированных задач средствами современных информационных технологий и углублении связей между информатическими, математическими и экономическими дисциплинами. Создано методическое обеспечение курса информатики с использованием технологий дистанционного обучения, в частности электронный учебный курс «Информатика» на базе системы управления обучением MOODLE. Экспериментально проверено целесообразность и эффективность внедрения в высших учебных заведениях компонент предложенной компьютерно ориентированной методической системы обучения информатике будущих экономистов. Перспективы дальнейших научных и методических исследований могут заключаться в решении следующих проблем: разработка методических материалов, пособий, электронных образовательных ресурсов как составляющих компьютерно ориентировонной методической системы обучения курсу «Информатика» будущих экономистов; научное обоснование и разработка компьютерно ориентированных методических систем обучения информатических дисциплин, предусмотренных учебными планами подготовки будущих экономистов, которые основываются на компетентностном подходе и используют технологии дистанционного обучения и облачные технологии.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10181
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yatsko.pdf447.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.