DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10163
Title: Формування адаптивної готовності майбутніх учителів музики до диригентсько-хорової діяльності
Authors: Бондаренко, Дмитро Володимирович
Keywords: адаптивна готовність
майбутній учитель музики
диригентсько-хорове мистецтво
тьютор
поетапна методика
adaptive preparedness
teacher of music
conducting and choral art
tutor
phased methodology
адаптивная готовность
будущий учитель музыки
дирижёрско-хоровое искусство
тьютор
поэтапная методика
Issue Date: 2015
Publisher: Друкарня С. Г. Щербенка. вул. Рокоссовського, 5/3, м. Кривий Ріг
Citation: Бондаренко, Дмитро Володимирович. Формування адаптивної готовності майбутніх учителів музики до диригентсько-хорової діяльності : автореферат дис. … канд.. пед. наук : 13.00.02 / Д. В. Бондаренко ; наук. кер. А. В. Козир ; М-во освіти і науки України ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – «Теорія та методика музичного навчання». – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, 2015. У дисертації розглянуто проблему формування адаптивної готовності майбутніх учителів музики до диригентсько-хорової діяльності, де означений феномен трактується як складна інтегративна особистісна якість, що характеризується стійкою фаховою спрямованістю на здійснення педагогічної роботи, позитивним ставленням до музично-естетичного розвитку школярів, наявністю фахово необхідних знань, умінь і навичок, певного практичного досвіду роботи з хоровим колективом, що забезпечує успішне творче самовиявлення. Визначено критерії, показники й рівні сформованості адаптивної готовності майбутніх учителів музики. Розроблено методи та прийоми навчальної роботи студентів під керівництвом тьютора, які сприяють формуванню в них адаптивної готовності. Формувальний експеримент проводився відповідно до розробленої методики формування адаптивної готовності майбутнього вчителя музики до диригентсько-хорової діяльності, він передбачав три етапи: перший етап (настановчо-стимулюючий) педагогічної роботи зорієнтований на формування стійкої установки на якісне виконання навчальної діяльності, набуття комунікативних умінь, накопичення теоретичної бази знань і фіксацію їх наявності для розв’язання практичних завдань; другий етап (операційно-регулювальний) спрямовувався на оволодіння студентами практичними навичками групової роботи з тьютором, методикою активної пошукової навчальної діяльності; третій етап (діяльнісно-результативний) передбачав розвиток творчого потенціалу студентів, виконання творчо-дослідницьких завдань у співробітництві з тьютором, висування гіпотез щодо самореалізації в педагогічній діяльності. Здійснено експериментальну апробацію розробленої методики, ефективність якої підтверджується статистичними даними.
Dissertation for the Degree of Candidate of Pedagogical sciences, specialty 13.00.02 - «Theory and Methods of musical training». - National Pedagogical University of Drago manov, Kyiv, 2015. The research considers the problem of formation of the adaptive preparedness of future music teachers for conductor’s and choral activities where the defined phenomenon is treated as a complex integrated peosonal quality, characterized by a persistent professional direction for the professional implementation of pedagogic al work, positive attitude to musical and aesthetic development of students, availability of necessary professional knowledge and skills, specific practical experience for wocking with choirs, providing the successful creative self-expression. The criteria, indicators and tho equal formation for the adaptive preparedness of future teachers of music have been developed The methods and techniqued for training the students under the guidance of a tutor which contribute to the formation of their adaptive preparedness have also been developed. The formation experiment; was carried out according to the developed methods of the adaptive preparedness formation of due conductor,s and сhoral activities for future teacher of music and had three phases: the firat phase (prescriptive and incentive) of the pedagogical work was aimed at the formation of a firm guideline for the high-quality implementation of training activities, acquisition of the communicative skills, accumulation of theoretical knowledge base and its consolidation for solving the practical problems; the second phase (operational and controlled) was focused on mastering by the students the practical skills of the group activities with a tutor, on the methods for active searching pedagogical activities; the third phase (functioning and efficient) envisaged the development of the students creative potential, fulfillment of the creative and research tasks in the cooperation with a tutor, suggestion of the hypothesis concerning self-actualization in the pedagogical activity. The experimental approbation of the developed methodology, the efficiency of which is followed by the statistical data, has been carried out.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 – «Теория и методика музыкального обучения». – Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова, Киев, 2015. В диссертации рассмотрена проблема формирования адаптивной готовности будущих учителей музыки к дирижёрско-хоровой деятельности. Исследуемый феномен трактуется как сложное интегративное личное качество, которое характеризуется стойкой специализированной направленностью на выполнение педагогической работы, позитивным отношением к процессу музыкально- эстетического развития школьников, наличием профессионально необходимых знаний, умений и навыков, определённого практического опыта работы с хоровым коллективом, что способствует успешному творческому самовыражению. Выделены критерии, показатели, уровни адаптивной готовности будущих учителей музыки к дирижёрско-хоровой деятельности. Выявлены методы и приёмы учебной работы студентов под руководством тьютора, что способствуют формированию у них адаптивной готовности. Разработана и экспериментально проверена методика формирования адаптивной готовности у будущих учителей музыки к дирижёрско-хоровой деятельности, которая включала в себя констатирующий, формирующий и контрольный этапы эксперимента. Критерии и показатели адаптивной готовности будущего учителя музыки разрабатывались на основе анализа и обобщения теоретических положений формирования адаптивной готовности, представленных в первом и втором разделах диссертации, а также с учётом дирижёрско-хоровой и музыкально-педагогической деятельности, специфики изучения дирижёрского искусства. Обозначенная категориальная структура сформированности адаптивной готовности будущего учителя музыки была взята за основу педагогической диагностики данного феномена. Констатирующий эксперимент был разделён на три этапа. На первом этапе с целью выявления показателей имеющихся профессиональных знаний и умений широко использовались методы профессиональных бесед, дискуссий, анкетирования, тестирования, наглядности. Второй этап проводился в условиях диагностики по когнитивно-рефлексивному компоненту. Его целью было определение особенностей проявления показателей критерия степени профессиональной осведомлённости и рефлексивного осмысления приобретённых знаний и умений, которые определяли когнитивно-рефлексивный компонент адаптивной готовности будущего учителя музыки. Для подтверждения результатов уровня сформированности адаптивной готовности будущего учителя музыки был проведён третий этап констатирующего эксперимента, направленный на выявление деятельно-творческого компонента адаптивной готовности и проверку показателей критерия меры творческо-интерпретационного отношения будущих учителей музыки к исполнению хоровых произведений. Формирующий эксперимент также проводился в три этапа: установочно- стимулирующий, операционно-регулирующий, деятельно-результативный. Здесь была зафиксирована динамика роста показателей сформированности адаптивной готовности у студентов экспериментальных групп, что свидетельствует о действенности и эффективности проведенной педагогической работы соответственно разработанной методике формирования адаптивной готовности будущего учителя музыки к дирижёрско-хоровой деятельности. Контрольный этап эксперимента включал проведение сравнительного анализа статистических данных двух предыдущих этапов. В результате проведённой работы в экспериментальных группах увеличился уровень сформированности самостоятельности: высокий – на 3,54 %, низкий – уменьшился на 3,29 %. В контрольной группе показатели существенно не изменились. Выше перечисленное доказывает, что задание исследования выполнено, поставленная цель достигнута. Представленные результаты исследования могут стать основой для дальнейшей разработки эффективных методов и приёмов формирования адаптивной готовности будущих учителей музыки к дирижёрско-хоровой деятельности.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10163
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bondarenko.PDF847.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.