DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10107
Title: Методика формування екологічних знань старшокласників профільної школи у процесі навчання біології
Authors: Горбулінська, Світлана Михайлівна
Keywords: методика формування екологічних знань
профільна школа
концептуальний підхід
емпіричний критерій
теоретичний критерій екологічних знань
методика формирования экологических знаний
профильная школа
концептуальний подход
эмпирический критерий
теоретический критерий экологических знаний
method of ecological knowledge formation
profile school
the approach
empirical criteria
theoretical criteria ecological knowledge
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Горбулінська С. М. Методика формування екологічних знань старшокласників профільної школи у процесі навчання біології : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / С. М. Горбулінська ; керівник роботи Г. П. Пустовіт ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2010. - 20 с.
Abstract: Дисертація присвячена проблемі розробки та впровадження методики формування екологічних знань старшокласників профільної школи у процесі навчання біології. Проаналізовано стан досліджуваної проблеми в психолого-педагогічній, методичній літературі та практиці шкільної біологічної освіти. Здійснено історико-педагогічний огляд проблеми дослідження, визначено місце та роль екологічних знань у забезпеченні умов ефективної підготовки старшокласників профільної школи до життя у майбутньому на принципах екологічної доцільності. Розроблено концептуальний підхід до формування екологічних знань старшокласників профільної школи у процесі навчання біології, який полягає у запровадженні шляхів засвоєння екологічних знань та педагогічних умов їх формування. Розкрито зміст і методику формування екологічних знань старшокласників профільної школи у процесі навчання біології. Розроблено, експериментально перевірено й впроваджено в практику профільної школи курси за вибором з екології: „Сучасні тератогени та їхній вплив на людину” і „Моніторинг довкілля”.
В диссертации на основании анализа литературных источников по педагогике, психологии, методике преподавания биологии теоретически обосновано проблему формирования экологических знаний старшеклассников профильной школы как важной составляющей школьного учебного предмета „Биология”. Раскрыто значение экологических знаний в связи с возрастающим влиянием человеческой деятельности на развитие и существование окружающего мира. Методика формирования экологических знаний старшеклассников профильной школы в процессе обучения биологии осуществляется с помощью системы методических приемов усвоения экологических понятий, явлений, фактов, экологических проблем биосферы, обобщения учебного материала, формирования способов учебно-познавательной деятельности в процессе обучения биологии. Исходя из этого, разработан концептуальный подход к формированию экологических знаний старшеклассников профильной школы: 1) формирование эмпирических, теоретических и методологических знаний, 2) использование педагогических условий формирования экологических знаний старшеклассников профильной школы, которые включают отбор и структурирование учебного материала экологического содержания для постепенного перехода уровня знаний старшеклассников профильной школы от эмпирического к теоретическому; организацию активной познавательной деятельности старшеклассников профильной школы, оптимальное использование межпредметных связей в формировании экологических знаний, внедрение учебных курсов по экологии для развития познавательных интересов старшеклассников с учетом профиля обучения. Разработаны курсы экологического содержания для профильного обучения старшеклассников - „Современные тэратогены и их влияние на человека” и „Мониторинг окружающей среды”. Содержание учебной программы курса „Современные тэратогены и их влияние на человека” состоит из лекционных, семинарских и практических занятий. Тематика рассчитана на получение старшеклассниками знаний о влиянии окружающей среды на наследственность и развитие человека, а также формирование умений и навыков здорового образа жизни. „Мониторинг окружающей среды” как учебная программа для физико-математического профиля обучения состоит из лекционных, семинарских и практических занятий с заданиями математической статистики. Их изучение предусматривает широкое использование исследовательского метода формирования экологических знаний. Подробно раскрыта организация констатирующего эксперимента, осуществленного в условиях реального учебного процесса. Результаты констатирующего эксперимента засвидетельствовали недостаточный уровень экологических знаний старшеклассников, что позволило сделать вывод о недостаточной эффективности их формирования в процессе обучения биологии профильной школы. В процессе исследования разработан концептуальный подход к формированию экологических знаний старшеклассников, который содержит эмпирическое, теоретическое и методологическое направления и педагогические условия эффективной организации методов процесса обучения, а также их внедрение в практику обучения биологии старшеклассников профильной школы. Описано организацию и ход формирующего эксперимента по практической проверке разработанного концептуального подхода, представлены полученные результаты, их количественный и качественный анализ. Анализ полученных в ходе экспериментального исследования результатов позволил сделать выводы о достаточно заметных положительных качественных и количественных изменениях экологических знаний старшеклассников экспериментальных классов по сравнению с контрольными. Формирующим педагогическим экспериментом подтверждена педагогическая целесообразность и эффективность обоснованных нами подходов, принципов, направлений, структуры и построения содержания формирования экологических знаний старшеклассников профильной школы.
The thesis is devoted to the problem of developing and implementing methods of ecological knowledge formation in profile school seniors during studying of biology. The state of the investigated problem was analyzed in psychological- pedagogical, methodical literature and practice of school biological education. Historical and pedagogical overview of research issues was done, definition of basic ecological concepts based on the analysis was presented and place and role of ecological knowledge in ensuring the effective preparation of profile school seniors to the future life based on environmental suitability was defined. A conceptual approach to the formation of ecological knowledge in profile school seniors during studying of biology was performed. It consists in introducing the learning directions of ecological knowledge and pedagogical conditions of ecological knowledge formation in profile school seniors during studying of biology. We have revealed the content and method of ecological knowledge formation in profile school seniors during studying of biology. The courses for choice on ecology were developed, experimentally tested and implemented in practice in profile school: “Modern teratogenes and their impact on humans” and “Environmental monitoring”. We described the organization and the progress of forming experiment on verifying the methodology effectiveness of ecological knowledge formation in profile school seniors, presented the obtained results and their analysis.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10107
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gorbulinska.pdf252.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.