DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10080
Title: Розвиток позитивного ставлення до навчання в учнів початкових класів
Authors: Біляєва, Наталія Василівна
Keywords: ставлення до навчання
молодші школярі
ставлення учня до діяльності вчителя
ставлення школяра до учбової діяльності
когнітивний компонент
емоційно-оцінний компонент
поведінковий компонент
позитивне ставлення до навчання
типи ставлення до навчання
отношение к обучению
младшие школьники
отношение ученика к деяльности учителя
отношение школьника к учебной деятельности
когнитивный компонент
эмоционально-оценочный компонент
поведенческий компонент
позитивное отношение к обучению
типы отношения к обучению
attitude to learning
younger students
the attitude of the student to teacher
student attitudes to training activities
the cognitive component
emotional and evaluative component
behavioral component
a positive attitude
types of attitude to learning
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Біляєва Н. В. Розвиток позитивного ставлення до навчання в учнів початкових класів : автореферат дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Н. В. Біляєва ; керівник роботи О. В. Скрипченко ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2010. - 20 с.
Abstract: Дисертацію присвячено дослідженню проблеми розвитку позитивного ставлення до навчання в учнів початкових класів. Обґрунтовано феномен «ставлення до навчання», виділено когнітивний, емоційно-оцінний та поведінковий компоненти такого ставлення, позитивний, нейтральний, амбівалентний і негативний типи ставлення молодших школярів до навчання. Встановлено, що ставлення до навчання вирізняється асинхронністю розвитку своїх компонентів — учням перших-других класів притаманний низький рівень розвитку когнітивного та поведінкового компонентів; для школярів третіх і четвертих класів є характерними негативні складові у змісті емоційно-оцінного компоненту у поєднанні з негативними тенденціями вікової динаміки такого розвитку. Провідними чинниками розвитку позитивного ставлення школярів до навчання є: принципи і технології в діяльності вчителя, стиль спілкування між вчителем і учнями, оцінка результатів учбової діяльності з боку вчителя і батьків; інтереси школяра; а психологічними механізмами — самоусвідомлення, самооцінювання, саморегуляція. Обґрунтовано психолого-педагогічні умови, розроблено і апробовано програму розвитку позитивного ставлення до навчання, яка базується на принципах особистісно орієнтованої освіти та актуалізує чинники і механізми такого ставлення та доведено необхідність побудови на цій основі навчально-виховного процесу у початковій школі.
Диссертационное исследование посвящено проблеме развития позитивного отношения младших школьников к обучению. Проанализированы научные подходы к понятиям «отношение», «отношение к учебной деятельности», «отношение к обучению». Отношение к обучению рассматривается как система, включающая отношение школьника к учебной деятельности и его отношение к деятельности учителя. Данное отношение определяется как частично динамичная, частично устоявшаяся система осознанных избирательных связей личности как субъекта учебной деятельности с разными по значимости, субъективно оцененными, на основе жизненного опыта и оценок со стороны значимых других, объектами обучения. Эти связи отличаются определенной эмоциональной окраской и, соответственно, направляют учебную деятельность и поведение школьника. В структуре отношения младшего школьника к обучению выделяется три составляющих: 1) когнитивный компонент — знания об учебной деятельности и деятельности учителя, их свойств; понимание роли учителя в учебной деятельности; осознание учеником самого себя как субъекта учебной деятельности (учебное самосознание); 2) эмоционально-оценочный компонент — оценка учеником учителя как субъекта управления учебной деятельностью, которая имеет определенную эмоциональную окраску; оценка школьником учебной деятельности и самого себя как субъекта учения, в сочетании с соответствующей эмоциональной окраской; 3) поведенческий компонент — готовность к действиям, поступки и действия школьника как субъекта отношения в процессе обучения. На основании таких параметров, как модальность, степень осознанности, степень активности, степень обобщенности, интенсивность и степень устойчивости, выделены позитивный, нейтральный, амбивалентный и отрицательный типы отношения младших школьников к обучению. В результате исследования выявлено, что отношение к обучению отличается асинхронностью развития своих компонентов — учащимся первых-вторых классов присущ низкий уровень развития когнитивного и поведенческих компонентов; для школьников третьих и четвертых классов характерны негативные составляющие эмоционально-оценочного компонента, в сочетании с негативными тенденциями возрастной динамики такого развития. Ведущими факторами развития позитивного отношения школьников к обучению выделены: принципы и технологии в деятельности учителя, стиль общения между учителем и учениками, оценка учителями и родителями результатов учебной деятельности школьника; интересы школьника, а психологическими механизмами — самоосознание, самооценивание, саморегуляция. Обоснованы психолого-педагогические условия (учитывание учителем закономерностей психического и личностного развития младшего школьника, внедрение в учебный процесс принципов и технологий личностно ориентированного образования, придерживание учителями и родителями рекомендаций, направленных на развитие у учеников мотивации успеха) и программа развития позитивного отношения младших школьников к обучению, которая актуализирует факторы и механизмы такого отношения. Результаты формирующего эксперимента засвидетельствовали эффективность предложенной программы.
The dissertation is devoted to problems of development of positive attitudes to learning in primary classes. Defined phenomenon «attitude to learning», selected cognitive, emotional, evaluative and behavioral components of this attitude, positive, neutral, ambivalent and negative types of attitude of younger students to learn. Found that attitudes to teaching stands asynhronnistyu of its components - students first, second grades inherent low level of cognitive and behavioral components, for students of third and fourth grades are characterized by negative elements in the sense of emotional evaluation component, combined with the negative trends in the age dynamics such development. The leading determinants of positive attitude is: principles and technologies of the teacher's style of communication between teacher and students, evaluation of educational activities by teachers and parents, student interests, and psychological mechanisms of: self serve, self-assessment, self-regulation. Substantiate, developed and tested a program development of positive attitudes towards learning, which is based on personality-oriented education, actualizing determinants and mechanisms of such treatment and brought the need to build on this basis the educational process in primary classes.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10080
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bilyaeva.pdf310.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.