DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 14 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10046
Title: Особистісно-орієнтовані інноваційні технології в умовах вищої школи
Authors: Павлова, О.В.
Keywords: особистісно-орієнтовані технології
технологія підтримки
гуманістично-особистісна технологія
синергія
личностно-ориентированные технологии
технология поддержки
гуманно-личностная технология
синергия
person-oriented innovation technology
support technology
human-personal technology
synergy
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Павлова О.В. Особистісно-орієнтовані інноваційні технології в умовах вищої школи / О. В. Павлова // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць /Ред.кол.: Н.В.Гузій (відп. ред.). – Вип.14 (24). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. - C. 252-255.
Abstract: У статті розкриваються особливості використання особистісно-орієнтованих інноваційних технологій (гуманістично-особистісної, технології співпраці, технології підтримки) у практиці навчання майбутніх соціальних працівників у вищій школі. Впровадження різних підходів (полісуб’єктного, пошукового, гуманістично-особистісного, аксіологічного, синергетичного) у контексті використання даних технологій сприяє активізації інноваційної діяльності студентів. У цьому процесі науково-педагогічний працівник має нести повну соціальну, особистісну відповідальність і орієнтуватися на діалогічність, підтримку молоді та на співпрацю з ними у навчально-виховному процесі.
В статье раскрываются особенности использования личностно-ориентированных инновационных технологий (гуманно-личностной, технологии сотрудничества, технологии піддержки) в практике обучения будущих социальных работников в высшей школе. Внедрение разных подходов (полисубъектного, поискового, гуманно-личностного, аксиологичсекого, синергетического) в контексте использования данніх технолоий способствует активизации инновационной деяльности студентов. В зтом процессе научно-педагогический работник должен нести полную социальную, личностную ответственность и ориентироваться на диалогичность, поддержку молодежи и на сотрудничество с ними в учебно-воспитаткльном процессе.
The article reveals peculiarities of implementing person-oriented innovation technologies (human-personal technology, cooperation technology, support technology) into practice of teaching future social workers in the higher educational establishment. Implementing various approaches (poly-subjective, searching, human – personal, synergetic) in the context of using person-oriented innovation technologies promote innovation activities of students. In this process a scientific pedagogical worker is supposed to bear full social and personal responsibility and to be orientated to dialogue, support on the part of the youth and to cooperation with them in the process of education and bringing up.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10046
Appears in Collections:Випуск 14

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavlova.pdf221.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.