Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Теоретичні засади та технологія управління системою фізичного виховання дітей дошкільних навчальних закладів

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Денисенко, Нінель Федорівна
dc.date.accessioned 2015-08-08T12:07:48Z
dc.date.available 2015-08-08T12:07:48Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.citation Денисенко, Нінель Федорівна. Теоретичні засади та технологія управління системою фізичного виховання дітей дошкільних навчальних закладів: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.08 / Н.Ф. Денисенко ; наук. кер. Є. М. Павлютенков ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2002. — 39 с. uk_UA
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7903
dc.description.abstract Дисертація присвячена проблемам структурно-функціонального управління системою фізичного виховання дітей у дошкільному навчальному закладі, в зв`язку з тим, що існуюче розімкнуте управління не призводить до головної мети – формування фізичної досконалості малюків (міцне здоров`я, гармонійний фізичний розвиток та всебічна фізична підготовленість до життя, праці та захисту Батьківщини). У дисертації теоретично обґрунтована та розроблена концепція програмно-цільового, різнорівневого управління системою фізичного виховання дітей, яка передбачає структуру побудови управління, виходячи із біологічної потреби особистості дитини в рухах, її інтересів до рухової діяльності, яка орієнтована на: реалізацію основних функцій фізичної культури (оздоровчу, нормативну, інформаційну, комунікативну, естетичну), з урахуванням вікових показників малюків (гармонійний фізичний розвиток, фізична готовність до школи, соціального життя та стан здоров`я); підвищення професійної компетентності керівника закладу, його заступників, педагогів; забезпечення наступності з сім`єю та школою у фізичному вихованні дітей. У роботі розглянуто управління системою фізичного виховання дітей у дошкільному закладі освіти як предмет дослідження, встановлені теоретико-методологічні засади управління системою фізичного виховання дошкільнят, здійснений комплексний аналіз змісту управління фізичним вихованням дітей у дошкільних закладах Запорізької області (на рівні завідувачів, їх заступників та педагогів), теоретично обґрунтована структурно-функціональна технологія програмно-цільового, різнорівневого управління системою фізичного виховання дітей у дошкільному навчальному закладі. uk_UA
dc.description.abstract Диссертация посвящена проблемам структурно-функционального управления системой физического воспитания детей, в связи с тем, что существующее управление не приводит к формированию физического совершенства малышей. Теоретически обоснованная и разработанная концепция программно-целевого, разноуровневого управления системой физического воспитания детей, предусматривает построение структуры системного управления исходя из биологической потребности личности ребенка в движениях, его интереса к двигательной деятельности; его возрастных показателей гармонического физического развития, физической готовности к школе, социальной жизни, состояния здоровья; ориентации педагогов на реализацию основных функций физической культуры (нормативную, информационную, оздоровительную, коммуникативную, эстетическую).В диссертации рассмотрено управление системой физического воспитания детей в дошкольном учебном учреждении как предмет исследования, разработаны теоретико-методологические основы управления системой физического воспитания детей, проведен глубокий анализ содержания управления физическим воспитанием детей в дошкольных учреждениях Запорожской области (на уровне заведующих, заместителей, педагогов-специалистов, воспитателей групп); теоретически обоснована структурно-функциональная технология программно-целевого, разноуровневого управления системой физического воспитания детей в дошкольных учебных учреждениях. uk_UA
dc.description.abstract Thesis cover the problem of structural and functional management of PT system at pre-school institutions as the available non-integral management is not able to lead to physical perfection of children. Theoretical general condusion and comprehensive analysis it possible to develop a model of structural and functional management of PT system that approbation at experimental pre-school institutions promoted receiving possitive results of indices of proffesional competence of manager at pre-school institutions, teachers, physical development of children, their moving abilities and their health. Main propositions of the concept of PT management system at pre-school institutions are brought into practise for training management of nursery schools, medodists, nurses, PT instructors, educators, musicians. For the first time is substantiated and developed a concept of program and target-oriented management of different levels for PT system at pre-school institutions. It provides a management system according a child's demands his interests and moving activity; orientation on main functions of Physical training (standard, information, sanitating, communicative, aesthetical); on age indesis of harmonions, physical development, physical readiness of children for school, social life, PT education, health. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова uk_UA
dc.subject система uk_UA
dc.subject система управління uk_UA
dc.subject система фізичного виховання uk_UA
dc.subject інформаційна система uk_UA
dc.subject програма вдосконалення управління системою фізичного виховання uk_UA
dc.subject дошкільний вік uk_UA
dc.subject професійно-управлінська компетенція uk_UA
dc.subject система uk_UA
dc.subject система управления uk_UA
dc.subject система физического воспитания uk_UA
dc.subject информационная система uk_UA
dc.subject программа усовершенствования управления системой физического воспитания uk_UA
dc.subject дошкольный возраст uk_UA
dc.subject профессионально-управленческая компетенция uk_UA
dc.subject System uk_UA
dc.subject system management uk_UA
dc.subject pre-scholl age uk_UA
dc.subject information system uk_UA
dc.subject model uk_UA
dc.subject structural and functional uk_UA
dc.subject program-target-oriented of dsfferent level management uk_UA
dc.subject.classification 372.36: 37. 037.1 uk_UA
dc.title Теоретичні засади та технологія управління системою фізичного виховання дітей дошкільних навчальних закладів uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics