Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Творче впровадження педагогічних ідей Марії Монтессорі в сучасних умовах освітньої парадигми

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Гноєвська, О. Ю. uk_UA
dc.date.accessioned 2015-07-03T11:57:23Z
dc.date.available 2015-07-03T11:57:23Z
dc.date.issued 2013 uk_UA
dc.identifier.citation Гноєвська, О. Ю. Творче впровадження педагогічних ідей Марії Монтессорі в сучасних умовах освітньої парадигми / О. Ю. Гноєвська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 24. – C. 61-66. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7533
dc.description.abstract В статті розглядається ефективність методики Марії Монтессорі в роботі з дітьми з порушеннями розвитку, що навчаються в умовах освітньої інтеграції. Аналіз діяльності сучасних зарубіжних загальноосвітніх і спеціальних закладів за технологією Марії Монтессорі показав, що дана технологія успішно впроваджується у навчанні та забезпечує умови всебічного розвитку дітей, які розвиваються нормально, а також дітей з особливостями розвитку. На основі вивчення проблемних питань у галузі інклюзивної освіти учнів з особливостями розвитку в інтегрованих закладах освіти, сучасного досвіду освітньої інтеграції в Україні та за її межами, ана лізу та узагальнення навчально-методичного забезпечення інклюзивної освіти, вивчення особливостей сенсорного розвитку учнів інклюзивних класів, організації та методичного забезпечення процесу сенсорного виховання дітей з порушеннями розвитку в інклюзивних закладах освіти розроблено навчальну програму.
dc.description.abstract В статье рассматривается эффективность методики Марии Монтессори в работе с детьми с нарушениями в развитии в условиях образовательной интеграции. Анализ деятельности современных зарубежных общеобразовательных и специальных учреждений по технологии Марии Монтессори показал, что данная технология успешно внедряется в обучении и обеспечивает условия всестороннего развития детей, которые развиваются нормально, а также детей с особенностями развития. Изучения проблемных вопросов в области инклюзивного образования детей с особенностями развития в интегрированных учебных заведениях, современного опыта образовательной интеграции в Украине и за ее пределами, анализа и обобщения учебно-методического обеспечения инклюзивного образования, изучение особенностей сенсорного развития учащихся инклюзивных классов, организации и методического обеспечения процесса сенсорного воспитания детей с нарушениями развития в инклюзивных учебных заведениях разработана учебная программа.
dc.description.abstract The article discusses the effectiveness of methods of Maria Montessori's work with children with developmental disabilities in the educational integration. Analysis of modern foreign Education and Training Institutes of Technology Maria Montessori showed that this technology is being successfully implemented in training and provides the full development of children who are developing normally, as well as children with special needs. Of problematic issues in the field of inclusive education for children with disabilities in integrated schools, the modern experience of educational integration in Ukraine and abroad, analysis and synthesis of training and methodological support of inclusive education, the study of sensory characteristics of inclusive classes of students, organizations and methodological support of the process touch education of children with disabilities in inclusive education curriculum is developed.
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова ru_RU
dc.subject інтеграція
dc.subject інтегроване середовище
dc.subject інклюзивне навчання
dc.subject интегрция
dc.subject интегрированная среда
dc.subject инклюзивное образование
dc.subject integration
dc.subject integrated environment for children with special needs
dc.subject inclusive education
dc.subject освітня інтеграція
dc.subject educational integration
dc.title Творче впровадження педагогічних ідей Марії Монтессорі в сучасних умовах освітньої парадигми ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics