Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Особистісні детермінанти прояву турботи про себе в ранньому юнацькому віці

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Михайлова, Ірина Василівна
dc.date.accessioned 2023-11-17T10:58:20Z
dc.date.available 2023-11-17T10:58:20Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Михайлова, Ірина Василівна. Особистісні детермінанти прояву турботи про себе в ранньому юнацькому віці : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Михайлова Ірина Василівна ; наук. керівник Зелінська Тетяна Миколаївна ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2010. – 275 с. uk
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/42984
dc.description.abstract Дисертація присвячена дослідженню сутності, ролі, вікових особливостей та особистісних детермінант прояву турботи про себе, її структури, критеріїв, показників вимірювання, визначенню умов, шляхів та засобів впливу на підвищення інтенсивності самоустановки турбуватися про себе у ранньому юнацькому віці. У роботі представлений аналіз науково-теоретичних концепцій та підходів до вивчення проблеми турботи про себе у зарубіжній, радянській та вітчизняній психології, розкриті вікові особливості її прояву. Визначено структуру (когнітивний, афективний, поведінковий компоненти) турботи про себе, критерії і показники її діагностування (саморозуміння: самоусвідомлення, аутосимпатія: самоприйняття, автономність: самопідтримка), особистісні детермінанти цього феномена самосвідомості (ставлення до майбутнього, фрустраційна толерантність, самоефективність), описана їх структура та рівні прояву. uk
dc.description.abstract The dissertation describes the research of the essence, the role, the structure, the criteria, the index for the measurement, psychological peculiarities of personal determinants of self-care, and the search of effective ways and methods of optimization at the adolescent age. The dissertation shows the analysis of scientific theoretical conceptions, approaches to the research of self-care in foreign, soviet and the native literature and opens age peculiarities of its display. The structure (cognitive, affective, behavioral components) of self-care criteria of its diagnostics (self-understanding, selfsympathy, self-sufficiency), personal determinants of this phenomenon (attitude to the future, tolerance to the frustration, self-efficacy), the structure and the levels of their display are determined. uk
dc.language.iso uk_UA uk
dc.subject турбота про себе uk
dc.subject самоустановка uk
dc.subject особистісна детермінанта uk
dc.subject особистість раннього юнацького віку uk
dc.subject саморозуміння uk
dc.subject аутосимпатія uk
dc.subject автономність uk
dc.subject ставлення до майбутнього uk
dc.subject фрустраційна толерантність uk
dc.subject загальна самоефективність uk
dc.subject self-care uk
dc.subject self-attitude uk
dc.subject personal determinant uk
dc.subject personality of adolescent age uk
dc.subject self-understanding uk
dc.subject self-sympathy uk
dc.subject self-sufficiency uk
dc.subject attitude to the future uk
dc.subject tolerance to the frustration uk
dc.subject self-efficacy uk
dc.title Особистісні детермінанти прояву турботи про себе в ранньому юнацькому віці uk
dc.title.alternative Personal determinants of self-care displaying in early youthful age uk
dc.type Dissertation uk
dc.identifier.udc 37.015.3:159.923.2


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics