Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Особливості усвідомлення зрілою особистістю відхилених життєвих альтернатив

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Михайлова, Оксана Іванівна
dc.date.accessioned 2023-11-17T10:55:20Z
dc.date.available 2023-11-17T10:55:20Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Михайлова, Оксана Іванівна. Особливості усвідомлення зрілою особистістю відхилених життєвих альтернатив : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Михайлова Оксана Іванівна ; наук. керівник Чепелєва Наталія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 284 с. uk
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/42983
dc.description.abstract Дисертаційне дослідження присвячене особливостям усвідомлення зрілою особистістю відхилених життєвих альтернатив. Доведено, що усвідомлення відхилених життєвих альтернатив носить процесуально-динамічний характер і забезпечується рефлексією та суб’єктивною наративізацією, конкретизується часовою локалізацією та реалізується в особистісних стратегіях (проекція, витіснення, регресія/раціоналізація, інтеграція), якісно-кількісні характеристики яких встановлюються рівнями усвідомлення та обумовлюються віковими показниками розвитку зрілості особистості на етапі дорослого віку. Визначено, що відхилені життєві альтернативи та рівень їх усвідомлення впливають на спрямованість особистості (за інтелектуальним, емотивним, акмеологічним типами) і визначають тенденції до подальшого життєвого планування. Формування особистісної ідентифікації, розвиток когнітивної та емоційно-ціннісної рефлексії, розвиток зрілості (цілеспрямованість, змістовність, самореалізація, самоконтроль, відповідальність), диференціація спектру ситуацій виступають необхідними умовами та складовими системи психологічної допомоги особистості дорослого віку з усвідомлення відхилених життєвих альтернатив. uk
dc.description.abstract Dissertation research is devoted to the peculiarities of the mature personality’s comprehention of deflected life alternatives. It is proven that the comprehention of the deflected life alternatives has the process-dynamic nature, is provided by the reflection and the subjective narration, is focused by the temporal localization and become real in the personal strategies (projection, suppression, regression/rationalization, intergration), the qualitative/quantative features of which are established by the levels of comprehension and are determined by the age indexes of personal maturity development at the stage of adulthood. It is defined that the deflected life alternatives and the level of their comprehention influence the personal orientation (by intellectual, emotional, acmeological type) and determine the trends for the further life plannaing. The personal identification moulding, the development of cognitive and emotional-axiological reflection, maturity development (goal orientation, content-richness, self-actualization, self-control, responsibility), the differentiotion of the situational variety are the necessary conditions and components of the system of the pshychological help to the adult personality on the comprehention of the deflected life alternatives. uk
dc.language.iso uk_UA uk
dc.subject свідомість uk
dc.subject відхилена життєва альтернатива uk
dc.subject емоційноціннісна рефлексія uk
dc.subject когнітивна рефлексія uk
dc.subject суб’єктивний наратив uk
dc.subject зрілість uk
dc.subject дорослий вік uk
dc.subject психологічна допомога uk
dc.subject consciousness uk
dc.subject deflected life alternative uk
dc.subject emotional-axiological reflection uk
dc.subject cognitive reflection uk
dc.subject subjective narration uk
dc.subject maturity uk
dc.subject adulthood uk
dc.subject psychological help uk
dc.title Особливості усвідомлення зрілою особистістю відхилених життєвих альтернатив uk
dc.title.alternative The Peculiarities of the Mature Personality’s Comprehention of Deflected Life Alternatives uk
dc.type Dissertation uk
dc.identifier.udc 159.922.62


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics