Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Комунікативно-прагматичний потенціал алюзії в англійському та українському публіцистичному дискурсі

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Лавриненко, Олександр Олександрович
dc.date.accessioned 2023-11-03T08:55:11Z
dc.date.available 2023-11-03T08:55:11Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Лавриненко, Олександр Олександрович. Комунікативно-прагматичний потенціал алюзії в англійському та українському публіцистичному дискурсі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство / Лавриненко Олександр Олександрович ; науковий керівник Денисова Світлана Павлівна ; Київський міжнар. ун-т. - Київ, 2009. – 234 с. uk
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/42806
dc.description.abstract У дисертаційному дослідженні запропоновано новий підхід до зіставно-типологічного аналізу алюзивних мовленнєвих актів в англійському та українському публіцистичному дискурсі. Узагальнено теоретико-методологічні засади вивчення алюзії з позицій комунікативної прагматики, впроваджено методику зіставлення алюзивних мовленнєвих актів; проаналізовано структуру й типи алюзивних мовленнєвих актів, комунікативні стратегії і тактики вживання алюзій, способи алюзивної семантизації концептів; скласифіковано англійські та українські алюзії за формою, трансформантами і джерелом посилання, виявлено спільні та відмінні способи й засоби реалізації комунікативно-прагматичного потенціалу алюзії у зіставлюваних мовах. uk
dc.description.abstract Диссертация посвящена сопоставительному исследованию аллюзивных речевых актов в английском и украинском публицистическом дискурсе. В роботе обобщены теоретико-методологические основы изучения аллюзии с позиции коммуникативной прагматики, разработана методика сопоставления аллюзивных речевых актов; проанализированы структура и типы аллюзивных речевых актов, коммуникативные стратегии и тактики употребления аллюзий, способы аллюзивной семантизации концептов; классифицированы английские и украинские аллюзии по форме, трансформантам и источникам непрямой ссылки, установлен ряд изоморфных и алломорфных способов и средств реализации коммуникативно-прагматического потенциала аллюзии. uk
dc.description.abstract The dissertation introduces a new approach to the comparative and typological analysis of allusive speech acts in English and Ukrainian publicistic discourse. The paper highlights theoretic and methodological fundamentals in the study of allusion in terms of communicative pragmatics, introduces methods of comparing allusive speech acts; analyses structure and types of allusive speech acts, communicative strategies and tactics pursued by allusion, ways of allusive conceptualization; classifies English and Ukrainian allusions according to their forms, transformations and sources, identifies common and different ways and means of allusion aimed at expressing its communicative and pragmatic potential in the languages compared. uk
dc.language.iso uk_UA uk
dc.subject алюзія uk
dc.subject денотат алюзії uk
dc.subject репрезентант алюзії uk
dc.subject алюзивний мовленнєвий акт uk
dc.subject комунікативно-прагматичний потенціал алюзії uk
dc.subject аллюзия uk
dc.subject денотат аллюзии uk
dc.subject репрезентант аллюзии uk
dc.subject аллюзивный речевой акт uk
dc.subject коммуникативно-прагматический потенциал аллюзии uk
dc.subject allusion uk
dc.subject allusive denotation uk
dc.subject allusive representation uk
dc.subject allusive speech act uk
dc.subject communicative and pragmatic potential of allusion uk
dc.title Комунікативно-прагматичний потенціал алюзії в англійському та українському публіцистичному дискурсі uk
dc.title.alternative Коммуникативно-прагматический потенциал аллюзии в английском и украинском публицистическом дискурсе uk
dc.title.alternative Communicative and pragmatic potential of allusion in English and Ukrainian publicistic discourse uk
dc.type Dissertation uk
dc.identifier.udc 81'44 (811.111+811.161.2):316.77


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics