Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Психологічні детермінанти подолання депресивності у підлітковому віці

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Коса, Наталія Сергіївна
dc.date.accessioned 2023-10-26T11:21:20Z
dc.date.available 2023-10-26T11:21:20Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Коса, Наталія Сергіївна. Психологічні детермінанти подолання депресивності у підлітковому віці : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Коса Наталія Сергіївна ; наук. керівник Пов'якель Надія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2010. – 221 с. uk
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/42616
dc.description.abstract Дисертаційне дослідження присвячено теоретико-експериментальному вивченню проблеми депресивності як особистісної особливості. Уточнено поняття „депресія” та „депресивність”. Здійснено інтегроване вивчення психологічної детермінації виникнення і подолання депресивності та її впливу на розвиток особистості у підлітковому віці. Досліджено психологічну сутність та зміст процесу саморегуляції як чиннику розвитку толерантності до депресивності. Здійснено диференціацію профілів особистості підлітків у контексті визначення схильності до депресивності: „схильні, уразливі до депресивності” та „несхильні, стійкі до депресивності”. Виявлено психологічні детермінанти попередження і подолання депресивності у підлітковому віці, серед яких ресурси адаптивного потенціалу; конструктивні особистісні властивості і якості; позитивне або адекватне самоставлення; психосоматичний баланс, а також розвинені та продуктивні процеси саморегуляції особистості. Розроблено та апробовано програму розвивально-психокорекційних психотехнологій (ТПДеп) для подолання підліткової депресивності, а також створено модель психопрофілактики депресивності у підлітковому віці. uk
dc.description.abstract The Thesis is devoted to the theoretical – experimental studying of problem of depressivity as the phenomenon of teens. It is coordinated the concept „depression”, „depressivity”, „factors of origin’s depressivity”. It is realized the integrative studying of the psychological determination origin of depressivity and its influence on forming of personality in teens is carried out. It is realized the differentiation of the personality’s profiles „inclination, vulnerability to the depressivity” and „averseness, firmness to the depressivity”. It is researched the psychological substance and content of internal resources, adaptive potential, process of self-regulation as factors of development of tolerance to depressivity. It is detected the psychological determinants of prevention and overcoming of depressivity in teens. It is processed and tested the program of developing developmental-psychocorrective psychotechnologies for prevention and overcoming of teens’s depressivity. uk
dc.language.iso uk_UA uk
dc.subject підлітковий вік uk
dc.subject депресія uk
dc.subject депресивність uk
dc.subject особистісний профіль „схильність, уразливість до депресивності” uk
dc.subject особистісний профіль „несхильність, стійкість до депресивності” uk
dc.subject психологічні детермінанти виникнення та подолання депресивності uk
dc.subject розвивально-психокорекційні психотехнології uk
dc.subject модель психопрофілактики депресивності uk
dc.subject teens uk
dc.subject depression uk
dc.subject depressivity uk
dc.subject factors of origin’s depressivity uk
dc.subject personality’s profiles „inclination, vulnerability to the depressivity” and „averseness, firmness to the depressivity” uk
dc.subject determinants of overcoming’s depressivity uk
dc.subject developmental-psychocorrective psychotechnologies uk
dc.subject psyсho-prevention’s model of depressivity uk
dc.title Психологічні детермінанти подолання депресивності у підлітковому віці uk
dc.title.alternative The psychological determinants of depressivity’s overcoming in teens uk
dc.type Dissertation uk
dc.identifier.udc 159.922.73


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics