Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Порівняльний аналіз особливостей професійної підготовки майбутніх перекладачів у закладах вищої освіти Франції та України

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Шапран, О. І.
dc.contributor.author Мужель, Д. С.
dc.date.accessioned 2023-03-01T08:55:35Z
dc.date.available 2023-03-01T08:55:35Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Шапран, О. І. Порівняльний аналіз особливостей професійної підготовки майбутніх перекладачів у закладах вищої освіти Франції та України / О. І. Шапран, Д. С. Мужель // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць / Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 89. – С. 152-158. – DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2022.89.31 uk
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/39358
dc.description.abstract У статті здійснений порівняльний аналіз професійної підготовки майбутніх перекладачів e закладах вищої освіти Франції та України. Особливий акцент у порівняльному дослідженні робився на зіставленні стандартів вищої освіти означених країн, обов’язкової і вибіркової складових змісту професійної підготовки майбутніх перекладачів, форм організації навчальних занять, самостійної роботи і контролю якості знань, технологіям навчання, програмним засобам для перекладу тощо. На основі проведеного порівняльного дослідження системи професійної підготовки перекладачів у Франції та Україні зроблено висновок, що французька й українська вищі освіти мають як схожі, так і відмінні характеристики. Їх схожість обумовлена входженням означених країн у європейський освітній простір і реструктуризацією вищої освіти відповідно до вимог Болонської декларації. Однак, у Франції дотепер симетрично існують дві системи вищої освіти майбутніх фахівців: нова – європейська і стара – традиційна; не знищені національні дипломи майстра – майстер-дослідник і професійний майстер (DEA і DESS), студенти майже щорічно отримують дипло- ми про вищу освіту (DEUG, Licence, Maîtrise, Маster), що створює додаткові складності в розумінні французьких документів про освіту. Як у Франції, так і в Україні існують централізовані підходи до стандартів вищої освіти; діяльність закладів вищої освіти оцінюється незалежними агентствами. Суттєвою відмінністю означених країн є рівень спеціалізації і практичної орієнтації освітніх програм. Відмінності також існують як в концептуальних підходах до підготовки фахівців, так і в організації й відвідуванні занять майбутніми перекладачами в досліджуваних країнах. uk
dc.description.abstract The article provides a comparative analysis of the training of future translators in higher education institutions in France and Ukraine. A special emphasis in the comparative study was placed on comparing the standards of higher education of the specified countries, mandatory and optional components of the professional training of future translators, forms of organization of educational classes, independent work and quality control, learning technologies, software tools for translation, etc. Based on a comparative study of the system of professional training of translators in France and Ukraine, it is concluded that French and Ukrainian higher education have both similar and different characteristics. Their similarity is due to the entry of these countries into the European educational space and the restructuring of higher education in accordance with the requirements of the Bologna Declaration. However, in France there are still symmetrically two systems of higher education for future professionals: the new – European and the old – traditional; not destroyed national master's diplomas – master researcher and professional master (DEA and DESS), students receive almost annual diplomas of higher education (DEUG, License, Maîtrise, Master), which creates additional difficulties in understanding French educational documents. Both in France and in Ukraine, there are centralized approaches to higher education standards; the activities of higher education institutions are evaluated by independent agencies. A significant difference between these countries is the level of specialization and practical orientation of educational programs. Differences also exist both in conceptual approaches to the training of specialists, and in the organization and attendance of classes by future translators in the studied countries. uk
dc.language.iso uk_UA uk
dc.publisher Видавничий дім «Гельветика» uk
dc.subject заклади вищої освіти uk
dc.subject професійна підготовка uk
dc.subject майбутні перекладачі uk
dc.subject перекладацька діяльність uk
dc.subject стандарти вищої освіти uk
dc.subject освітні програми uk
dc.subject технології і методи навчання uk
dc.subject програмні засоби для перекладу uk
dc.subject higher education institutions uk
dc.subject professional training uk
dc.subject future translators uk
dc.subject translation activities uk
dc.subject standards of higher education uk
dc.subject educational programs uk
dc.subject technologies and teaching methods uk
dc.subject software tools for translation uk
dc.title Порівняльний аналіз особливостей професійної підготовки майбутніх перекладачів у закладах вищої освіти Франції та України uk
dc.title.alternative Comparative analysis of the features of professional training of future translators in institutions of higher education in France and Ukraine uk
dc.type Article uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics