Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Роль профспілок у захисті трудових прав в умовах розвитку цифрової економіки

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Глущенко, М. П.
dc.date.accessioned 2022-04-05T08:32:35Z
dc.date.available 2022-04-05T08:32:35Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Глущенко, М. П. Роль профспілок у захисті трудових прав в умовах розвитку цифрової економіки / М. П. Глущенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Право : зб. наук. праць. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Випуск. 36. – С. 24-31. – DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series18.2021.36.04 uk
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/36650
dc.description.abstract Стаття присвячена дослідженню питання щодо ролі і значення професійних спілок для відсто- ювання і захисту трудових прав і законних інтересів працівників в умовах цифровізації економіки та розвитку нестандартних форм зайнятості, зокрема роботи на онлайн-платформах. Наголоше- но, що в умовах сьогодення роль професійних спілок у захисті соціально-трудових прав – комплексне питання, вирішення якого потребує системних підходів до різних напрямів діяльності профспілок. Враховуючи різноманітність форм реалізації профспілками захисної функції, вони не можуть зали- шатися незмінними у зв’язку з трансформаціями у сфері праці й зайнятості, зумовленими розви- тком інформаційних технологій, зокрема поширенням нестандартних форм зайнятості. Зазначено, що більшість нестандартних та новітніх форм зайнятості зазвичай передбачають відсутність прямої залежності працівника від роботодавця. Найбільш складні форми зайнятості пов'язані з розвитком Інтернету та пристроїв мобільного зв'язку, в яких не завжди очевидно, чи існують трудові відносини, чи ні, і ще складніше визначити, чи повинні розповсюджуватися на осіб, залучених до таких форм зайнятості, гарантії захисту прав працівників, що існують у стан- дартних трудових відносинах. Все це зумовлює необхідність запровадження відповідних механізмів, які б дозволяли розповсюдити колективно-договірне регулювання на працівників із нестандартною (нестійкою) зайнятістю, зокрема зайнятих на інтернет-платформах. Однією з гарантій реалі- зації таких прав може стати включення таких працівників до кола соціальних партнерів шляхом надання їм самостійного права на колективні переговори та/або представництво на ринку праці галузевими профспілками. uk
dc.description.abstract The article is dedicated to the study of the role and importance of trade unions for the defense and protection of labour rights and legitimate interests of workers in the digital economy and the development of nonstandard forms of employment, in particular, work on online platforms. It is emphasized that in today's conditions the role of trade unions in protecting social and labour rights is a complex issue, the solution of which requires systematic approaches to various functions of trade unions. Given the variety of forms of trade union protection, they cannot remain unchanged due to the transformations in the field of labour and employment due to the development of information technology, in particular, the spread of nonstandard forms of employment. It is noted that most of non-standard and new forms of employment usually involve the absence of direct dependence of the employee on the employer. The complex forms of employment are related to the development of the Internet and mobile devices, in which it is not always clear whether there is an employment relationship or not, and even more difficult to determine whether those involved in such forms of employment should be identified as employees in a standard employment relationship. All this necessitates the introduction of appropriate mechanisms that would allow the extension of collective bargaining to employees with non-standard (unstable) employment, in particular, employed on Internet platforms. One of the guarantees for the realization of such rights can be the inclusion of such workers in the circle of social partners by giving them an independent right to collective bargaining and / or representation in the labour market by industry unions. uk
dc.language.iso uk_UA uk
dc.publisher Видавничий дім «Гельветика» uk
dc.subject професійні спілки uk
dc.subject нестандартні форми зайнятості uk
dc.subject інтернет-платформи uk
dc.subject право на об’єднання uk
dc.subject захист трудових прав uk
dc.subject trade unions uk
dc.subject non-standard forms of employment uk
dc.subject Internet platforms uk
dc.subject the right to association uk
dc.subject protection of labour rights uk
dc.title Роль профспілок у захисті трудових прав в умовах розвитку цифрової економіки uk
dc.title.alternative The role of trade unions in protecting labour rights in the digital economy uk
dc.type Article uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics