Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Використання інтерактивних платформ QUIZLET і KAHOOT для вдосконалення граматичних навичок студентів юридичних спеціальностей

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Литвинська, Т. Ю.
dc.date.accessioned 2021-09-02T11:20:11Z
dc.date.available 2021-09-02T11:20:11Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Литвинська Т. Ю. Використання інтерактивних платформ QUIZLET і KAHOOT для вдосконалення граматичних навичок студентів юридичних спеціальностей / Т. Ю. Литвинська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць / Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 80 (т. 2). – С. 18-23. -DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2021.80.2.04 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/34752
dc.description.abstract Досліджено теоретичні питання використання інтерактивних платформ Quizlet і Kahoot для вдосконалення граматичних навичок студентів юридичних спеціальностей. Одним з актуальних питань у теорії і практиці навчання мови, зокрема в удосконаленні граматичних навичок студентів юридичних спеціальностей, є проблема підвищення якості її результатів, яка досягається під час використання інтерактивних тестових Інтернет-ресурсів. Основна мета – висвітлити актуальні проблеми використання інтерактивних платформ Quizlet та Kahoot для вдосконалення граматичних навичок студентів-юристів. Зазначено, що Інтернет-платформи мають необмежений потенціал як в аудиторній (під керівництвом викладача), так і в позааудиторній самостійній діяльності студентів. Наведено умови, необхідні для оптимальної організації інтерактивного навчання на базі Інтернет-платформ, та перераховано дидактичні принципи, які реалізуються в процесі впровадження в навчальний процес освітніх платформ Quizlet і Kahoot. Відзначається, що ефективний зворотний зв’язок, який забезпечують інтерактивні платформи, активізує навчальну діяльність, що, зрештою, є метою будь-якої сучасної освітньої технології. Підкреслюється, що сервіси Quizlet та Kahoot використовують ігрові елементи всередині освітньої системи, але сама система не перетворюється на гру, а освітній зміст не змінюється. Детально розглянуто їх конфігурацію та принципи роботи, зазначено переваги кожної з них. Автором проаналізовано різні варіанти роботи студентів на зазначених інтерактивних платформах. Зазначено, що раціональне та всебічне використання елементів змагань, нагородження переможців, ускладнення завдань за рівнями, набрання очок та бонусів та інших ігрових елементів допомагає зосередити увагу учнів на вирішенні завдань із метою досягнення освітніх цілей, а також зменшує психологічний дискомфорт під час тестування, знімає розумову напругу та фізичну втому, мінімізує наслідки втоми та стресу. Автором перелічено найважливіші переваги інтерактивних платформ Quizlet та Kahoot. У процесі дослідження зазначено, що сучасний викладач за допомогою використання Інтернет-ресурсів може урізноманітнити процес навчання, підвищити його ефективність та оптимізувати процес оцінювання отриманих знань. ua
dc.description.abstract The theoretical issues of using interactive platforms Quizlet and Kahoot to improve the grammar skills of law students have been studied. One of the current issues in the theory and practice of language teaching, in particular in improving the grammar skills of law students, is the problem of improving the quality of its results, which is achieved using interactive test Internet resources. The main purpose is to highlight current issues of using interactive platforms Quizlet and Kahoot to improve the grammar skills of law students. It is noted that Internet platforms have unlimited potential both in the classroom (under the guidance of the teacher) and in extracurricular independent activities of students. The conditions necessary for the optimal organization of interactive learning based on the Internet platforms are given. The didactic principles which are realized at introduction in educational process of educational platforms Quizlet and Kahoot are listed. It is noted that effective feedback, which is provided by interactive platforms, intensifies learning activities, which is ultimately the purpose of any modern educational technology. It is emphasized that the Quizlet and Kahoot services use game elements within the educational system, but the system itself does not turn into a game, and the educational content does not change. The configuration and principles of operation of these interactive platforms are considered in detail. It is noted that Quizlet and Kahoot have two levels of access: for the teacher and for the student. Different variants of student work on the specified interactive platforms are analyzed. It is noted that the rational and comprehensive use of elements of competition, awarding winners, complicating tasks by levels, scoring points and bonuses and other game elements helps to focus students’ attention on solving tasks to achieve educational goals, and also reduces psychological discomfort during testing, relieves mental stress and physical fatigue, minimizes the effects of fatigue and stress. The most important advantages of the Quizlet and Kahoot interactive platforms are listed. It is noted that a modern teacher with the use of Internet resources can diversify the learning process, increase its efficiency and optimize the process of assessing knowledge. ua
dc.language.iso uk_UA ua
dc.publisher Видавничий дім «Гельветика» ua
dc.subject інтерактивна платформа ua
dc.subject QUIZLET ua
dc.subject KAHOOT ua
dc.subject студенти ua
dc.subject навчальний процес ua
dc.subject interactive platform ua
dc.subject QUIZLET ua
dc.subject KAHOOT ua
dc.subject students ua
dc.subject educational process ua
dc.title Використання інтерактивних платформ QUIZLET і KAHOOT для вдосконалення граматичних навичок студентів юридичних спеціальностей ua
dc.title.alternative The use of QUIZLET and KAHOOT interactive platforms to improve the grammar skills of law students ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics