Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Демонтаж ленінського плану монументальної пропаганди

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Акуленко, Віктор Іванович
dc.date.accessioned 2021-01-12T10:11:06Z
dc.date.available 2021-01-12T10:11:06Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Акуленко, В. І. Демонтаж ленінського плану монументальної пропаганди / В. І. Акуленко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Право : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. - Вип. 34. - С. 10-25. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32648
dc.description.abstract У статті-нарисі розглядається поняття радянської пропаганди, ленінського плану монументальної пропаганди, а також практика його реалізації в Україні. У цьому контексті радянська пропаганда характеризується як класова однопартійна/компартійна, яка в кінцевому підсумку спотворює об’єктивність суспільних явищ і подій, їх моральну і духовну традиційну цінність в цивілізаційному розвитку людства. Наслідком таких ідеологічних і державних заходів, як ленінський план монументальної пропаганди, загалом підмінялася сама сутність збереження тисячолітньої культурної традиції українства, його історико-культурної спадщини. На конкретних прикладах індустріального будівництва пам’ятників Леніну та їх номенклатурним слугам висвітлюється негативний вплив цього плану на збереження національних пам’яток, навіть пов’язаних із життям Тараса Шевченка та інших старожитностей. Наголошується також на недослідженості цієї актуальної проблеми в науковому пам’яткознавстві в незалежній Україні в контексті сучасних методологій та виконання законодавства про декомунізацію символів тоталітарної доби. Адже нині до наукової бібліографії з цієї проблематики можна віднести лише останні публікації О. Титової, С. Зозулі та монографію П. Тронька та В. Войналовича (1992 р.) як і відсутність дисертаційної праці на цю актуальну тему. ua
dc.description.abstract The article-essay highlights the concept of Soviet propaganda, the Leninist plan of monumental propaganda, as well as the practice of its implementation in Ukraine. In this context, Soviet propaganda is characterized as a class one-party / communist party, which ultimately distorts the objectivity of social phenomena and events. Their moral and spiritual traditional value in the civilizational development of mankind. The consequence of such ideological and state events as the Leninist plan of monumental propaganda, in general, replaced the essence of preserving the thousand-year-old cultural tradition of Ukraine, its historical and cultural heritage. With concrete examples of the industrial construction of monuments to Lenin and their nomenclature servants highlights the negative impact of this plan on the preservation of national monuments, even those associated with the life of Taras Shevchenko and other antiquities. It is also noted on the lack of research on this urgent problem in scientific monumentology of independent Ukraine in the context of modern methodologies and the implementation of legislation on the decommunization of symbols of a totalitarian era. Now in the scientific bibliography we can notice recent publications on this issue, the publications of O. Titova, S. Zozulya and also the monograph of P. Tronko and V. Voinalovich (1992), as well as the lack of thesis on this topic. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова ua
dc.subject радянська пропаганда ua
dc.subject ленінський план монументальної пропаганди ua
dc.subject індустрія монументів ua
dc.subject декомунізація символів ua
dc.subject академік НАН України П. Тронько ua
dc.subject В. Войналович ua
dc.subject О. Титова ua
dc.subject Г. Дмитриченко ua
dc.subject С. Зозуля ua
dc.subject М. Гоголь ua
dc.subject Т. Шевченко ua
dc.subject село Кирилівка ua
dc.subject село Комарівка ua
dc.subject Soviet propaganda ua
dc.subject Lenin’s plan of monumental propaganda ua
dc.subject monument industry ua
dc.subject decommunization of symbols ua
dc.subject academician of the National Academy of Sciences of Ukraine P. Tronko ua
dc.subject V. Voinalovich ua
dc.subject O. Titova ua
dc.subject G. Dmitrichenko ua
dc.subject S. Zozulya ua
dc.subject N. Gogol ua
dc.subject T. Shevchenko ua
dc.subject the village of Kirillovka ua
dc.subject the village of Komarovka ua
dc.subject.classification 7.04:725.94-027.284(091) ua
dc.title Демонтаж ленінського плану монументальної пропаганди ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics