Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Політична партія у контекстах взаємодії соціальної та політичної систем сучасного українського суспільства

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Лещенко, Віктор Миколайович
dc.date.accessioned 2020-12-15T09:37:26Z
dc.date.available 2020-12-15T09:37:26Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Лещенко, Віктор Миколайович. Політична партія у контекстах взаємодії соціальної та політичної систем сучасного українського суспільства : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 - політичні інститути та процеси / Лещенко Віктор Миколайович ; [наук. керівник Варзар Іван Михайлович] ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2010. - 20 с. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32371
dc.description.abstract У дисертації проблеми створення та буття політичної партії в сучасному українському суспільстві розглядаються в кількох актуальних політологічних аспектах. Останні розташовано у такий спосіб, аби логіка конституювання партії вибудовувалася стадіями відомої гегелівської "процесної тріади" ("виникнення" — "становлення" - "розвиток"), а партія не виявлялася "проголошеною" кимсь як апріорі існуюча. Цим самим, у підсумку, об’єктивно вимальовується і певно новий політико-суб’єктний образ самої партії. В генетичному аспекті першокоріння партій вбачаються в громадсько-політичних угрупованнях місцевих різнопрофільних еліт, які ще у надрах соціальної системи перебувають, фактично, у "позаполітичному контексті". Подібний дополітичний зародок давно вже названо "протопартією". Процесний та електоральний аспекти спростовують сучасну (не лише українську) практику "призначання партії зверху" та ще й "під конкретного лідера". Натомість у дисертації з цього питання засадовується своєрідна нова парадигма: партія народжується в низовонародній соціальній системі, загартовується у горнилі електоральних та інших соціально-політичних процесів і, лише пройшовши горнило "парламентського випробовування", може інституюватися в структурах та "нішах" політичної системи. Ще один новий концепт містить парадигму правоюридичної та народноетичної легітимації партії як політичного суб’єкта всекраїнової арени. Остання реалізується у процесі послідовної транзицїї партії щаблями чотирьох систем, - соціальної, партійної, виборчої, політичної. Але кінцево-цілісна легітимація/інституціоналізація партії є можливою лише за умов розгортання життєдії в країні засадованого автором новомодельного "партологічного квадрата". У відповідності до його вимог, у кожної партії мусять бути суто свої соціальна база, політична платформа, політична програма, політична ідеологія. На базі осмислювання новел про системну транзицію партій та про "партологічний квадрат" в дисертації поглиблено розглянуто ідею етнополітичної партії як специфічного атрибуту поліетнічної країни. Розроблено дві моделі розташування "правих", "центристських" і "лівих" блоків однотипових партій "нішами" партійної системи (моделі названо "лінійною" і "колоподібною"). Висунуто доцільні пропозиції зі значного скорочення кількості партій у політично недоструктурованій країні. Роботу проілюстровано шістьма різноформатними рисунками. ua
dc.description.abstract В диссертации изложены, преимущественно, новые политологические идеи и исследовательские позиции об историологии возникновения, становления целостностью и деятельностном бытии политической партии в современном украинском обществе. Сами по себе указанные политологемы синтезированы в компактные теоретические концепты, изложены и сгруппированы таким образом, чтобы и сам феномен политической партии высвечивал всё новые и новые свои сущностные грани. Многоаспектно проанализирован авторский новомодельный "партологический квадрат", концепция которого пронизывает всё исследование и предполагает наличия у каждой партии сугубо своих социальной базы, политической платформы, политической программы и политической идеологии. Детально освещён авторский концепт "системного квадрата", импульсирующий мысль о необходимости для каждой партии, - возникнув в недрах социальной системы, - последовательно пройти апробационные транзиции ещё трёх систем, — партийной, избирательной и политической. Изложенные концепты исключают из обихода — минимум: дезавуируют -весьма живучую (и не только в Украине) практику "назначения партий сверху", да ещё "под конкретных лидеров". Контекстное чтение означенных концептов импульсирует также мысль о необходимости значительного сокращения количества партий в стране. Разработано линейную и кругообразную модели размещения блоков "левых", "центристских" и "правых" политических партий как в ситуациях их пребывания в статистическом плане, так особенно в ситуациях накануне завершения в стране формирования социумо- и государствотворческих событий, проведения электоральных и других социально-политических процессов. Инициированное в начале XX ст. М.Я.Острогорским и В.И.Лениным положение о "квадрате крепкости/слабости партии" ("социальная база — перспективная программа - уставные принципы построения и деятельности -организационно-кадровая структура") в работе переосмыслено и модифицировано на новомодельный "партологический квадрат", который состоит из: социальной базы партии; политической платформы партии; политической программы партии; политической идеологии партии. Формообразующим в исследовании является и концепт о солидаристских, организаторских и ферментирующих ролях партий в контекстах развития многообразных социально-политических процессов, - социально-экономических, правоприватизационных, муниципалистских, институциональных, легитимационных, электоральных, этнополитических и др. Особо выделяется политико-творческая значимость последних двух процессов, - ибо же весьма значимым есть партиетворческий "конечный продукт" благопозитивного протекания обоих процессов: основными итогами электорального процесса являются "парламентская партия", "коалиционная партия" и "правительствующая партия", а этнополитического процесса - новая разновидность партии в полиэтнической стране, - этнополитическая партия. Названные партологические концепты практически апликуются к специфике политической жизни текущего момента, привязывают разнотипичные партии к механизму проведения местных и парламентских выборов и способствуют "онароднению" местнопредставительских и партийно-групповых презентаций в политической жизни слабоструктурированной в политическом отношении страны. ua
dc.description.abstract This thesis work describes, principally, new politological ideas and research positions about origins historiology, integrality and pragmatist being of political parties in modem Ukrainian society. In and of themselves indicated politologems are synthesized in compact theoretical concepts, developed, grouped and subhierarchized in such way, that on its own, the phenomenon of political party illustrates new entity degrees. There is also multifold analysis of author’s new model "partological square", the conception of which is performed in the research and proposes the presence in every party its own social base, political platform, political program and political ideology. The author’s concept "systemological square" which impulses the idea of necessity for every party - to appear in bowels of social system, - to pass successively the test transitions of three more systems - party, election and political, is particularly illustrated here. Indicated concepts expel out of use - the minimum: ethically disown extremely subsistent (not only in Ukraine) practice of "the appointment of the party from the brass" and also "for particular leaders". Context "reading" of squarelogical and systemological concepts leads to the idea of the necessity of significant reduction of pseudo-parties quantity. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ua
dc.subject виборча система ua
dc.subject електоральний процес ua
dc.subject інституціоналізація ua
dc.subject легітимація ua
dc.subject партійна система ua
dc.subject "партологічний квадрат" ua
dc.subject політична система ua
dc.subject протопартія ua
dc.subject соціальна система ua
dc.subject соціально-політичний процес ua
dc.subject избирательная система ua
dc.subject институционализация ua
dc.subject легитимация ua
dc.subject партийная система ua
dc.subject "партологический квадрат" ua
dc.subject политическая система ua
dc.subject протопартия ua
dc.subject социальная система ua
dc.subject социально-политический процесс ua
dc.subject электоральный процесс ua
dc.subject election system ua
dc.subject institutionalization ua
dc.subject legitimization ua
dc.subject party system ua
dc.subject "partological square" ua
dc.subject political system ua
dc.subject proto-party ua
dc.subject social system ua
dc.subject socio-political process ua
dc.subject electoral process ua
dc.subject.classification 329:316(477) (043.3) ua
dc.title Політична партія у контекстах взаємодії соціальної та політичної систем сучасного українського суспільства ua
dc.title.alternative Политическая партия в контекстах взаимодействия социальной и политической систем современного украинского общества ua
dc.title.alternative Political Party in the Contexts of Interaction of Social and Political Systems of Modern Ukrainian Society ua
dc.type Other ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics