Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Формування культури як основа гуманізації буття

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Васильєва, О. М.
dc.contributor.author Фугело, М. А.
dc.contributor.author Фугело, П. М.
dc.date.accessioned 2020-09-03T08:16:04Z
dc.date.available 2020-09-03T08:16:04Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Васильєва О. М. Формування культури як основа гуманізації буття / О. М. Васильєва, М. А. Фугело, П. М. Фугело // Освітній дискурс : збірник наукових праць = Educational discourse : Collection of scientific papers / Голов. ред. О. П. Кивлюк. – Київ : ТОВ "Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація", 2020. – Вип. 23 (5). – С. 39-53. - DOI 10.33930/ed.2019.5007.23(5)-4 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30734
dc.description.abstract У межах даної роботи було обґрунтовано доцільність розвитку рівня культури, адже високий її рівень є сприятливою умовою в досягненні порозуміння між людьми, зміст якого в гуманізації відносин, уникненні конфліктів та бережливому ставленні до природи як в локальному так і глобальному вимірах. Важливою особою розвитку культури у молоді є педагог. Тому у закладах вищої освіти педагогічного спрямування та аспірантурах є сенс посилити роботу із збагачення майбутніх фахівців знаннями щодо організації виховного процесу. Доречним до поставленої мети буде й розробка та впровадження в освітній процес усіх закладів освіти навчальної дисципліни “Загальна культура”. Зміст програми для кожного класу (курсу) має відповідати віку здобувачів освіти. Формуванню у населення культури мають сприяти також ЗМІ. ua
dc.description.abstract Within the scope of this work, the practicability of the development of the level of culture was substantiated, since its high level is a favourable condition for achievement of understanding between people, the content of which is in the humanization of relations, avoidance of conflicts and care for nature in both local and global dimensions. The main person for the development of culture in young people is a teacher. Therefore, it will not be amiss in the institutions of higher education with pedagogic training programs and postgraduate courses to strengthen the work for enriching of the future specialists with knowledge on the implementation of the educational process. The development and the implementation of the academic discipline “General Culture” into the educational process of all educational institutions will also be appropriate for achievement of the target goal. The content of the program for each class (course) shall correspond to the age of the applicants for education. The media shall assist in the formation of the culture of the population. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова; ТОВ "Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація" ua
dc.subject виховання ua
dc.subject культура ua
dc.subject здобувач освіти ua
dc.subject формування ua
dc.subject ефективність ua
dc.subject гармонізація ua
dc.subject прогрес ua
dc.subject education ua
dc.subject culture ua
dc.subject applicant for education ua
dc.subject formation ua
dc.subject efficiency ua
dc.subject harmonization ua
dc.subject progress ua
dc.subject.classification 37.014.3 ua
dc.title Формування культури як основа гуманізації буття ua
dc.title.alternative Formation of culture as the basis of being’s humanization ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics