Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Місце та роль музичної казки в освітньому процесі початкової школи

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Мішедченко, В. В
dc.date.accessioned 2020-06-25T05:55:31Z
dc.date.available 2020-06-25T05:55:31Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Мішедченко, В. В. Місце та роль музичної казки в освітньому процесі початкової школи / В. В. Мішедченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 72 (т.2) – С. 30-34. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30008
dc.description.abstract Розглянута проблема використання музичної казки на уроках у початкових класах загальноосвітньої школи. Визначено особливості й необхідність її використання в освітньому процесі початкової школи як основного компоненту уроку музики. Музичний супровід казки допомагає дитині сприйнятий художній образ, а виразні засоби музики допомагають оволодіти складною музичною мовою. Казку слід широко використовувати в процесі навчання, переводячи навчальний матеріал, інформацію на казкову мову. Учитель робить її засвоєння дохідливим, емоційним, а звідси – й більш ефективнішим. Музичний казковий матеріал виступає широким дійовим інструментарієм, що дозволяє значно підвищити ефективність естетичного виховання, відкриває школярам невичерпну скарбницю духовної культури й допомагає вчителеві збагатити й урізноманітнити зміст уроку. Розвиток сприймання музичної казки тісно пов’язаний з усвідомленістю. Учитель повинен навчити школярів диференціювати засоби музичної виразності, розуміти їх взаємозв’язок. Систематичне слухання музичних казок та цілеспрямоване педагогічне керівництво сприяють тому, що учні усвідомлюють прекрасне, відкривають для себе нові засоби виразності. Особливість сприймання музики полягає в тому, що у поєднанні звуків, сили звучання, тембру учні повинні відчути красу мелодії, її виразність, цілісні художні образи, які викликають певні почуття, настрої, змушують хвилюватися, відчувати й осмислювати все те, про що вона розповідає. Знайомство з музичною казкою повинно здійснюватися шляхом відбору найбільш яскравих фрагментів, які відображають загальний характер всього твору. Тут важливо зацікавити дітей музикою вцілому, допомогти засвоїти ідею, запам’ятати основні теми, правильно оцінити, викликати інтерес і бажання слухати музику. ua
dc.description.abstract The article deals with the problem of using a musical fairy tale at primary school lessons. The peculiarities and necessity of its use at educational process of primary school as the main component of music lesson are determined. Musical accompaniment of the fairy tale helps the child to perceive the artistic image and expressive means of music help to master the complex musical language. Fairy tales should be widely used in the learning process, directing educational material and information into fairytale language. The teacher makes its mastering intelligible, emotional and hence more effective. Musical fairytale material is a wide-ranging action tool that can improve the effectiveness of aesthetic education, it opens up an inexhaustible treasury of spiritual culture for pupils and helps the teacher enrich and diversify the content of the lesson. The development of the perception of a musical fairy tale is closely linked to awareness. The teacher must teach the pupils to differentiate the means of musical expression, understand their relationship. Systematic listening to musical fairy tales and purposeful pedagogical guidance help to make pupils aware of the beauty, discover new means of expression. The peculiarity of musical perception lays in the combination of sounds, sound power, and timbre. Pupils must feel the beauty of the melody, its expressiveness, which arouses artistic images that evoke certain feelings, moods, make them worry, feel and comprehend everything. Acquaintance with a musical fairy tale must be carried out by selecting the most striking fragments that reflect the general character of the whole work. It’s important to get your kids interested in music as a whole, to help them learn the idea, memorize the main topics, evaluate correctly, generate interest and a desire to listen to music. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject казка ua
dc.subject музична казка ua
dc.subject освітній процес ua
dc.subject урок музики ua
dc.subject учні початкової школи ua
dc.subject fairy tale ua
dc.subject musical fairy tale ua
dc.subject educational process ua
dc.subject music lesson ua
dc.subject pupils of primary school ua
dc.subject.classification 378 ua
dc.title Місце та роль музичної казки в освітньому процесі початкової школи ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics