Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Використання карток за методом М. Монтессорі як компетентність майбутнього фахівця корекційної освіти

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Бущак, О. О.
dc.date.accessioned 2020-04-14T12:00:45Z
dc.date.available 2020-04-14T12:00:45Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Бущак, О. О. Використання карток за методом М. Монтессорі як компетентність майбутнього фахівця корекційної освіти / О. О. Бущак // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 35. – С. 24-29. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/28120
dc.description.abstract У статті розглянуто проблеми мовленнєвого розвитку. Мета статті – проаналізувати суть дидактичних матеріалів у педагогічній спадщині відомого італійського лікаря, педагога, філософа Марії Монтессорі. У статті узагальнено дослідження українських та закордонних науковців щодо дидактичних ігор. Проаналізовано досвід використання карток у закладах, створених М. Монтессорі. Розглянуто концепцію «триступеневого уроку», які є важливими, зокрема, під час занять із розвитку мовлення. Особливу увагу надано дослідженню дидактичного матеріалу, виготовленого у формі карток із зображеннями та підписами. Описано вимоги до роботи із такими картками М. Монтессорі, а також Г. Домана. На підставі опрацьованих джерел та опитування груп студентів, які навчаються у Львівському Національному Університеті ім. І. Франка та Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти узагальнено результати дослідження та запропоновано способи використання дидактичного матеріалу на уроках розвитку мовлення у закладах освіти та використання дидактичного матеріалу для підготовки студентів до роботи у галузі корекційної роботи з дітьми дошкільного та шкільного віку. ua
dc.description.abstract В статье рассматриваются проблемы речевого развития. Цель статьи – проанализировать суть дидактических материалов в педагогическом наследии известного итальянского врача, педагога, философа Марии Монтессори. В статье обобщены исследования украинских и зарубежных ученых по дидактическим играм. Проанализирован опыт использования карточек в учреждениях, созданных Монтессори. Рассмотрены элементы концепции «трехступенчатого урока», которые являются важными, в частности, во время занятий по развитию речи. Особое внимание уделено исследованию дидактического материала, изготовленного в форме карточек с изображениями и подписями. Описаны требования к работе с такими карточками Монтессори, а также Г. Домана. На основании обработанных источников и опроса групп студентов обобщены результаты исследования и предложены способы использования дидактического материала на уроках развития речи в учебных заведениях и использования дидактического материала для подготовки студентов к работе в области коррекционной работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. ua
dc.description.abstract The article examines the problems of speech development. The purpose of the article is to analyze the essence of didactic materials in the pedagogical heritage of the famous Italian doctor, educator, philosopher, Maria Montessori. The article present overview of the research of Ukrainian and foreign scholars on didactic games, cards using in the institutions created by M.as well as the concept of the «three-tier lesson», which are important, in particular, during the courses on speech development. Particular attention was paid to the study of didactic material, which was made in the form of cards with images and inscription. Requirements for using such cards (developed by M. Montessori, as well as G. Doman) were described. The results of the study are summarized and the ways of use of the didactic material at the lessons of speech development in educational institutions as well as use of didactic material for students studying in the field of correctional work are proposed based on the examined sources and the survey made within the groups of students. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject Марія Монтессорі ua
dc.subject навчання ua
dc.subject розвиток мовлення ua
dc.subject дидактичні ігри ua
dc.subject Мария Монтессори ua
dc.subject обучение ua
dc.subject развитие речи ua
dc.subject дидактические игры ua
dc.subject Maria Montessori ua
dc.subject education ua
dc.subject speech development ua
dc.subject didactical exercise ua
dc.subject.classification 376.36:81’23 ua
dc.title Використання карток за методом М. Монтессорі як компетентність майбутнього фахівця корекційної освіти ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics