Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Етапи формування творчої самостійності майбутнього вчителя музики в процесі вивчення музично-теоретичних дисциплін

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Новосадова, С. А.
dc.date.accessioned 2020-04-08T09:39:52Z
dc.date.available 2020-04-08T09:39:52Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Новосадова, С. А. Етапи формування творчої самостійності майбутнього вчителя музики в процесі вивчення музично-теоретичних дисциплін / С. А. Новосадова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 69. – С. 153-157. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/28014
dc.description.abstract Розкривається методичний підхід до формування творчої самостійності майбутнього вчителя музики в процесі вивчення музично-теоретичних дисциплін. Визначено загальнопедагогічні принципи навчання у фаховій музично-педагогічній підготовці. Фахова підготовка майбутнього вчителя музики повинна організовуватися на принципах пріоритетності розвитку суб’єктності студента, створення умов для його творчого самовираження, що безпосередньо пов’язано з його готовністю до творчої самостійності. Творча самостійність учителя музики передбачає усвідомлення власної відповідальності за процес фахового самовдосконалення, наявність умінь його проектувати й регулювати, бажання і спроможність підтримувати й коректувати своє професійне зростання. Поетапність методики формування творчої самостійності майбутніх учителів-музикантів у процесі вивчення музично-теоретичних дисциплін ґрунтується на принципах інтегрованого навчання, науковості, доступності, системності й послідовності знань, диференційованого навчання. Основними психолого-педагогічними умовами, які спрямовані на формування творчої самостійності майбутнього вчителя музики, автор уважає стимулювання активності майбутнього вчителя музики щодо систематизації фахових знань; організацію навчання студента; сприяння самовираженню студента в пошуково-творчих діях і їх прояву в самостійній практичній діяльності. Змістове наповнення етапів формування творчої самостійності майбутніх учителів музичного мистецтва (підготовчого (мотиваційно-орієнтаційного), пізнавально-аналітичного, дієво-творчого) підпорядковується поставленій меті для кожного з них, що, відповідно, підтягує конкретні форми та методи роботи. Систематизують музично-теоретичну обізнаність такі методи: методи заохочення і стимулювання, словесний, метод зацікавлення, слуховий, музично-аналітичний, метод порівняння, музична ілюстрація, метод аналізу й синтезу. ua
dc.description.abstract In the article methodical approach of forming of creative independence of future music master opens up in the process of study musically theoretical disciplines. Zagal'nopedagogichni principii is certain navchannyai in professional muzichno-pedagogichniy preparation. Professional preparation of future music master must get organized on principles of priority of development of sub’ektnosti student, conditioning, for his creative self-expression, that it is directly related to his readiness to creative independence. Creative independence of music master foresees the awareness of own responsibility for the process of professional self-perfection,, a desire and possibility to support and correct the professional growth Stage-by-stage of method of forming of creative independence of future teachers-musicians in the process of study musically theoretical disciplines is based on principles of computer-integrated studies, scientific character, availability, system and sequence of knowledges. Osnovnimi psikhologo-pedagogical by terms which are directed on forming of creative independence of future music master, an author counts stimulation of activity of future music master in relation to systematization of professional knowledges; organization of studies of student; assistance the self-expression of student in searching-creative actions and to their display in independent practical activity. Zmistove filling of the stages of forming of creative independence of future teachers of musical art (preparatory (motivational orientation), cognitive analytical, effectively creative) submits the put purpose for each of them, that accordingly, pulls up concrete forms and methods of work. Sistematizuyut' musically theoretical knowledge next metodi:metodi encouragements and stimulations, verbal, method of the personal interest, auditory, muzichno-analyatichniy, method of porivnyayannya, musical illyustraciya, method of analysis and synthesis. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject принципи навчання ua
dc.subject фахова підготовка ua
dc.subject форми навчання ua
dc.subject методика навчання ua
dc.subject методи навчання ua
dc.subject етапи ua
dc.subject теоретичні дисципліни ua
dc.subject творча самостійність ua
dc.subject учитель музики ua
dc.subject principles of studies ua
dc.subject professional preparation ua
dc.subject forms of studies ua
dc.subject method of studies ua
dc.subject methods of studies ua
dc.subject stages ua
dc.subject theoretical disciplines ua
dc.subject creative independence ua
dc.subject music teacher ua
dc.subject.classification 378.147:781.2 ua
dc.title Етапи формування творчої самостійності майбутнього вчителя музики в процесі вивчення музично-теоретичних дисциплін ua
dc.title.alternative Stages of forming the creative independence of the future teacher of music in the process of learning musical-theoretical disciplines ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics