Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Функціональна характеристика впливу статичних та статико-динамічних вправ на організм учнів 6 – 7 років

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Бондаренко, С. В.
dc.date.accessioned 2020-01-10T13:52:58Z
dc.date.available 2020-01-10T13:52:58Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Бондаренко, С. В. Функціональна характеристика впливу статичних та статико-динамічних вправ на організм учнів 6 - 7 років / С. В. Бондаренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. - Вип. 3К (110). - С. 93-97. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/26762
dc.description.abstract У статті обґрунтовується перспективний напрям фізичного виховання - підготовка опорно-рухового апарату учнів до тривалих статичних навчальних навантажень шляхом спрямованого розвитку статичної витривалості. Така прикладна фізична підготовка є важливою для дітей 6-7 років. Вона допомагає адаптуватися до статичного характеру учнівської праці. Мета дослідження: вивчення реакцій серцево-судинної системи дозованими статичними та статико-динамічними навантаженнями. Матеріал і методи: для вивчення впливу навантажень статичного та статико-динамічного типу було відібрано 10 учнів, які виконали чотири варіанти тест-навантажень. Це супроводжувалось контролем частоти серцевих скорочень та артеріального тиску за стандартними методиками. Основні результати досліджень. Четвертий варіант тест-навантаження показав, що додавання динамічної фази навантаження радикально покращує динаміку показників серцево-судинної системи під час виконання статичної фази. Таким чином, досягається своєрідна підготовка до наступних статичних навантажень, підвищуючи рівень хронотропної реакції на 25,1% (t=10,0; P<0,001). Основні висновки. Отримані результати вказують на можливість отримання необхідного тренувального ефекту у вдосконаленні фізіологічних механізмів, забезпечуючи покращення якості адаптації організму до впливу статичних навантажень. ua
dc.description.abstract Перспективным направлением физического воспитания является подготовка опорно-двигательного аппарата учеников к длительным статическим учебным нагрузкам путем направленного развития статической выносливости. Такая прикладная физическая подготовка является важной для детей 6-7 лет. Она помогает адаптироваться к статическому характеру учебного труда. Цель исследования: изучение реакций сердечно-сосудистой системы на дозированные статические и статико-динамические нагрузки. Материалы и методы: для изучения влияния нагрузки статического и статико-динамического типа, было отобрано 10 учеников, которые выполнили четыре варианта тест-нагрузок. При выполнении, измерялась частота сердечных сокращений и артериальное давление по стандартным методикам. Основные результаты исследования. Четвертый вариант теста-нагрузок показал, что включение динамической фазы нагрузок радикально улучшает показатели сердечно-сосудистой системы при выполнении статической фазы. Таким образом, динамическая фаза - своеобразная подготовка к последующей статической нагрузки, повышает уровень хронотропной реакции на 25,1% (t=10,0: Р<0,001). Основные выводы. Полученные результаты показывают возможность получения необходимого тренировочного эффекта в усовершенствовании физиологических механизмов, которые улучшают качество адаптации организма к влиянию статических нагрузок. ua
dc.description.abstract The perspective direction of physical education is the pupils’ musculoskeletal system training for long static training loads through the direction of developing the most static endurance itself. The most important applied physical training is for 6-7 years old children. It helps pupils to adapt to the static nature of pupils’ work.The aim: to study the reactions of the pupils’ cardiovascular system on the metered static and static-dynamic loads.The experimental material and methods corpus: to study the influence of the loading static and static dynamic type on the cardiovascular system of 6 years old children in the adaptation period of educational work, were selected 10 pupils who completed four versions of load tests. The fourth variant. is a hang on horizontal bar, the duration of 50% of the maximum result was performed after the dynamic load phase (10 deep squats, hands forward at a fast tempo). During of the all proposed test-load performance and the restitution period, was measured the heart rate and blood pressure of standard methods. The main results of the research. The implementation results found that the dynamic phase addition of the load radically have changed the dynamics of the cardiovascular system parameters during the static phase. The availability of the dynamic phase of the test load is a kind of preparation for the next static load raising the chronotropic reaction rate by 25.1% (t = 10.0 P <0.001). The main conclusion. The results point to the possibility of obtaining the necessary training effect in improving physiological mechanisms which provide improvement of the quality of the organism adaptation to the influence of static loads. This provision becomes very significant, considering the elementary school education phase peculiarities. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject статична витривалість ua
dc.subject серцево-судинна система ua
dc.subject статическая выносливость ua
dc.subject сердечно-сосудистая система ua
dc.subject static endurance ua
dc.subject cardiovascular system ua
dc.subject.classification 796.012.1 ua
dc.title Функціональна характеристика впливу статичних та статико-динамічних вправ на організм учнів 6 – 7 років ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics