Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Принцип науковості університетської освіти і його реалізація в контексті сучасного реформування німецьких університетів

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Черкашин, С. В.
dc.date.accessioned 2019-04-05T09:01:52Z
dc.date.available 2019-04-05T09:01:52Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Черкашин, С. В. Принцип науковості університетської освіти і його реалізація в контексті сучасного реформування німецьких університетів / С. В. Черкашин // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 64. - С. 203-207. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24029
dc.description.abstract У статті зазначено, що процес навчання в німецьких університетах все більше орієнтується на актуальні потреби ринку робочої сили. Підготовка молодих фахівців зводиться до набуття знань, навичок і умінь, необхідних для досягнення молодими професіоналами успіху на ринку робочої сили. Наявність у випускників компетенції, яка отримала найменування "employability", не гарантує отримання престижної роботи. Німецькі роботодавці вимагають від молодих професіоналів наявності у них певного наукового кругозору, досвіду практичної роботи і необхідних особистісних якостей. В основі цих якостей лежать компетенції, засновані на наукових спеціальних знаннях. Їх відсутність є результатом отриманої молодими фахівцями неповноцінної освіти, тобто напівосвіти, яка згубна не тільки для кар’єри фахівця, але і для самого суспільства. Автор зазначає, що актуальна концепція професійної підготовки молодих фахівців не сприяє формуванню у них наукового критичного розуміння "світу", оскільки їх повсякденний розум у поєднанні з достатнім рівнем освіти виявляється наївним або часто навіть релігійним. ua
dc.description.abstract По утверждению автора, процесс обучения в немецких вузах всё больше ориентируется на актуальные потребности рынка рабочей силы. Подготовка молодых специалистов сводится к приобретению знаний, навыков и умений, необходимых для достижения молодыми профессионалами успеха на рынке рабочей силы. Наличие у выпускников компетенции, которая получила наименование "employability", не гарантирует получения престижной работы. Работодатели требуют наличия у молодых профессионалов определённого научного кругозора, опыта практической работы и наличия необходимых личностных качеств. В основе этих качеств лежат компетенции, основанные на научных специальных знаниях. Их отсутствие является результатом полученного молодыми специалистами неполноценного образования, т. е. полу-образования, которое губительно не только для карьеры специалиста, но и для самого общества. Автор отмечает, что актуальная концепция профессиональной подготовки молодых специалистов не способствует формированию у них научного критического понимания "мира", поскольку их повседневный ум в сочетании с достаточным уровнем образования оказывается наивным или часто даже религиозным. ua
dc.description.abstract The process of training in German universities is increasingly characterized by the actual needs of the labor market. The training of young specialists is reduced to the acquisition of knowledge, skills and abilities, useful for the achievement by young professionals of success in the labor market. The presence of graduate’s competence, which received the name "employability", does not guarantee the receipt of prestigious work. Employers require young professionals to have a certain scientific horizon, practical work experience and the presence of necessary personal qualities. These qualities are based on competences based on scientific special knowledge. Their absence is the result of inferior education received by young specialists; semi-education, which is disastrous not only for the career of a specialist, but also for society itself.The author notes that the actual concept of professional training of young professionals does not contribute to the formation of their scientific critical understanding of "peace", since their everyday mind, coupled with a sufficient level of education, is naive or often religious. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject освітній процес ua
dc.subject принцип предметності і науковості освіти ua
dc.subject напівосвіта ua
dc.subject освітні послуги ua
dc.subject унікальний освітній продукт ua
dc.subject науковий світогляд ua
dc.subject ключові кваліфікації ua
dc.subject соціальні компетенції ua
dc.subject образовательный процесс ua
dc.subject принцип предметности и научности образования ua
dc.subject образовательные услуги ua
dc.subject полу-образование ua
dc.subject уникальный образовательный продукт ua
dc.subject научный кругозор ua
dc.subject ключевые компетенции ua
dc.subject социальные компетенции ua
dc.subject educational process ua
dc.subject principle of objectivity and scientific education ua
dc.subject unique educational product ua
dc.subject semi-education ua
dc.subject educational services ua
dc.subject scientific outlook ua
dc.subject key qualifications ua
dc.subject social competencies ua
dc.subject.classification 378 ua
dc.title Принцип науковості університетської освіти і його реалізація в контексті сучасного реформування німецьких університетів ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics