Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Обґрунтування компонентів писемного мовлення

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Махоня, В. І.
dc.date.accessioned 2019-04-04T13:28:11Z
dc.date.available 2019-04-04T13:28:11Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Махоня, В. І. Обґрунтування компонентів писемного мовлення /В. І. Махоня // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 64. - С. 145-147. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24011
dc.description.abstract Спілкування між людьми в сучасному суспільстві здійснюється за допомогою усного і писемного мовлення. З розвитком технічного прогресу, а саме появою комп’ютерних технологій, значною мірою зросла потреба у такій формі комунікації, як писемне мовлення. Так, писемне мовлення починає набувати деяких ознак усного мовлення: спілкування з реальним співрозмовником, можливості одержання швидкого зворотного зв’язку, використання коротких фраз, скорочення часу спілкування. Однак і за нових комунікацій писемне мовлення зберігає свої специфічні ознаки, бо виконує особливі функції. Писемне спілкування залишається розірваним і в просторі, і в часі, здебільшого розрахованим на віддаленого читача, тому вважається монологічним. Під час письмового викладу думок вимагається однаково уважно стежити як за тим, що написати, так і за тим, як написати, тому цей вид мовлення займає важливу роль у житті кожної людини. ua
dc.description.abstract Общение между людьми в современном обществе осуществляется с помощью устной и письменной речи. С развитием технического прогресса, а именно появлением компьютерных технологий, в значительной степени возросла потребность в такой форме коммуникации, как письменная речь. Так, письменная речь в определенной степени начинает обретать некоторые признаки устной речи: общение с реальным собеседником, возможность получения быстрой обратной связи, использование коротких фраз, сокращение времени общения. Однако и при новых коммуникациях письменная речь сохраняет свои специфические признаки, поскольку выполняет особые функции. Письменное общение остается разорванным и в пространстве, и во времени, в основном рассчитанным на удаленного читателя, поэтому считается монологическим. Во время письменного изложения мыслей требуется одинаково внимательно следить как за тем, что написать, так и за тем, как написать, поэтому этот вид речи играет важную роль в жизни каждого человека. ua
dc.description.abstract Communication between people in modern society is carried out with the help of oral and written speech. With the development of technical progress, namely the emergence of computer technology, the need for a form of communication, such as written speech, has greatly increased. So the written speech to some extent begins to recruit some signs of oral speech: communication with a real interlocutor, the ability to receive quick feedback, use short phrases, reduce the time of communication. However, in new communications, written language retains its specific characteristics, since it performs special functions. Written communication remains torn both in space and in time, mainly designed for remote readers, therefore it is considered monologic. During the written presentation of thoughts, equally careful monitoring is required both for what to write and for how to write, therefore this type of broadcasting plays an important role in the life of each person. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject писемне мовлення ua
dc.subject навчання дітей молодшого шкільного віку ua
dc.subject опанування процесу письма ua
dc.subject письменная речь ua
dc.subject обучение детей младшего школьного возраста ua
dc.subject овладение процессом письма ua
dc.subject written speech ua
dc.subject education of children of primary school age ua
dc.subject mastering the process of writing ua
dc.subject.classification 373.3.016:811.161.2 ua
dc.title Обґрунтування компонентів писемного мовлення ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics