Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Структурно-системний аналіз досвіду України у визначенні ключових компетентностей

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Толочко, С. В.
dc.date.accessioned 2019-04-03T12:45:32Z
dc.date.available 2019-04-03T12:45:32Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Толочко, С. В. Структурно-системний аналіз досвіду України у визначенні ключових компетентностей / С. В. Толочко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 63. – С. 186-192. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23995
dc.description.abstract У статті проаналізовано чинні нормативно-правові документи і нормативні документи Міністерства освіти і науки України. Здійснено структурно-системний аналіз досвіду України у визначенні ключових компетентностей для імплементації світової практики та практики країн Європейського Союзу в освітній процес вітчизняних закладів освіти. Порівняльний аналіз ключових компетентностей, визначених Законом України “Про освіту” та “Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа”, підтвердив майже повну їхню ідентичність, що підкреслює послідовність і наступність цих документів у сучасних умовах ре- формування системи освіти в Україні. У зв’язку з упровадженням цифрових технологій особливого значення набуває формування інформаційно-цифрової компетентності громадян. Проведене дослідження дає підстави стверджувати про цілеспрямований поступ вітчизняної освіти до європейських і міжнародних стандартів та практику визначення ключових компетентностей. ua
dc.description.abstract The article analyzes the current normative legal documents and normative documents of the Ministry of Education and Science of Ukraine. The research provides grounds for confirming purposeful progress of the national education to European and international standards and practice of determining key competencies. Comparative analysis of key competencies defined by the Law of Ukraine “On Education” and “The Concept of Implementing the State Policy in the Field of Reforming General Secondary Education” New Ukrainian School “confirmed their almost complete identity, which emphasizes the consistency and continuity of these documents in the current conditions of reforming the education system in Ukraine. In connection with the introduction of digital technologies, the formation of information and digital competence of citizens is of particular importance. The conducted research gives grounds to assert about the purposeful promotion of the domestic education to the European and international standards and practice of determining key competencies. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject ключові компетентності ua
dc.subject введення європейських стандартів і принципів ua
dc.subject компетенізація освіти ua
dc.subject цифровізація освітніх процесів ua
dc.subject key competences ua
dc.subject introduction of European standards and principles ua
dc.subject competization of education ua
dc.subject digitalization of educational processes ua
dc.subject.classification 378.001 ua
dc.title Структурно-системний аналіз досвіду України у визначенні ключових компетентностей ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics