Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Створення психолого-педагогічних умов для індивідуального стилю навчання при формуванні артистизму у майбутніх вчителів музичного мистецтва

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Ткач, М. С.
dc.contributor.author Падалка, Г. М.
dc.date.accessioned 2019-04-03T12:44:44Z
dc.date.available 2019-04-03T12:44:44Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Ткач, М. С. Створення психолого-педагогічних умов для індивідуального стилю навчання при формуванні артистизму у майбутніх вчителів музичного мистецтва / М. С. Ткач, Г. М. Падалка // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 63. – С. 181-185. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23994
dc.description.abstract У статті розглядаються проблеми формування артистизму майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі фахової підготовки. На підставі того, що артистизм вчителя тісно пов’язаний із психологічними процесами, пропону- ються рекомендації зі створення загальних психолого-педагогічних умов для індивідуального стилю навчання при фор- муванні артистизму у студентів, які враховують їх особистісні типологічні особливості темпераменту. Визначений індивідуальний стиль діяльності окремо для студентів із різними типами темпераменту, представлені рекомендації щодо створення оптимального соціально-психологічного клімату включаючи спілкування викладача зі студентом та творчого стимулювання останнього залежно від його психологічних особливостей задля кращого розкриття творчого потенціалу при формуванні артистизму. ua
dc.description.abstract The article deals with the problems of forming the artistry of the future teacher of musical art in the process of professional training. Based on the fact that teacher’s artistry is closely related to psychological processes, recommendations are made for creating general psychological and pedagogical conditions for an individual learning style in the formation of artistry in students who take into account their personality typological features of temperament. The individual style of activity is determined separately for students with different types of temperament, recommendations for the creation of an optimal socio-psychological climate are presented, including the communication of the teacher with the student and the creative stimulation of the latter, depending on its psychological features, for better disclosure of creative potential in the formation of artistry. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject майбутній вчитель музичного мистецтва ua
dc.subject артистизм ua
dc.subject темперамент ua
dc.subject індивідуальний стиль діяльності ua
dc.subject future teacher of musical art ua
dc.subject artistry ua
dc.subject temperament ua
dc.subject individual style of activity ua
dc.subject socio-psychological climate ua
dc.subject.classification 378.14:78:159.9 ua
dc.title Створення психолого-педагогічних умов для індивідуального стилю навчання при формуванні артистизму у майбутніх вчителів музичного мистецтва ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics