Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Розвиток критичного мислення майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом у фаховій підготовці

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Лопатюк, О. В.
dc.date.accessioned 2019-04-03T10:29:29Z
dc.date.available 2019-04-03T10:29:29Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Лопатюк, О. В. Розвиток критичного мислення майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом у фаховій підготовці / О. В. Лопатюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 64. - С. 141-144. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23991
dc.description.abstract У статті розглянуто одну з педагогічних умов формування професійної рефлексії майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом у фаховій підготовці. Розкрито сутність поняття "критичне мислення" з погляду філософії, психології та педагогіки. З’ясовано значення критичного мислення для майбутніх фахівців у навчально-професійній діяльності. Проаналізовано шляхи розвитку мислення майбутнього фахівця. Виділено етапи розвитку критичного мислення, комплекс чинників, необхідних для того, щоб мислення перетворилося на усвідомлений, самостійний, рефлексивний, цілеспрямований, контрольований і самоорганізований процес. Відзначено, що критичність мислення, яке супроводжує фахівця в умовах підвищеного ризику та відповідальності, є специфічним структурним елементом професійної рефлексії авіаційного диспетчера. Обґрунтовано значущість цієї педагогічної умови для розвитку професійного мислення й усвідомлення подальшого професійного зростання. ua
dc.description.abstract В статье рассмотрено одно из педагогических условий формирования профессиональной рефлексии будущих диспетчеров управления воздушным движением в профессиональной подготовке. Раскрыта сущность понятия "критическое мышление" с точки зрения философии, психологии и педагогики. Определено значение критического мышления для будущих специалистов в учебно-профессиональной деятельности. Проанализированы пути развития мышления будущего специалиста. Выделены этапы развития критического мышления, комплекс факторов, которые необходимы для того, чтобы мышление превратилось в осознанный, самостоятельный, рефлексивный, целенаправленный, контролируемый и самоорганизованный процесс. Отмечено, что критичность мышления, которое сопровождает специалиста в условиях повышенного риска и ответственности, является специфическим структурным элементом профессиональной рефлексии авиационного диспетчера. Обоснована значимость этого педагогического условия для развития профессионального мышления и осознания дальнейшего профессионального роста. ua
dc.description.abstract The article deals with one of the pedagogical conditions for development of air traffic controllers’ professional reflection in professional training. The essence of notion "critical thinking" is revealed from the point of view of philosophers, psychologists and teachers. It’s determined the aim of critical thinking for the future air traffic controllers in their educational-professional activity. The ways of thinking of the future specialists are analyzed. Underlined are the stages of critical thinking development, complex of factors, which are necessary for making thinking the conscious, independent, reflexive, purposeful and self-organized process. It’s emphasized that critical thinking, which guides the professionals under high risk and responsibility conditions, is specific structural element of air traffic controllers’ professional reflection. It’s grounded the importance of this pedagogical condition forthedevelopment of professional thinking and realizing further professional growth. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject критичне мислення ua
dc.subject проблемні завдання ua
dc.subject професійна рефлексія ua
dc.subject фахова підготовка ua
dc.subject усвідомленість ua
dc.subject особистість ua
dc.subject критическое мышление ua
dc.subject проблемные задания ua
dc.subject профессиональная рефлексия ua
dc.subject профессиональная подготовка ua
dc.subject осознанность ua
dc.subject личность ua
dc.subject critical thinking ua
dc.subject problem assignments ua
dc.subject professional reflection ua
dc.subject professional training ua
dc.subject awareness ua
dc.subject personality ua
dc.subject.classification 378.14:008 ua
dc.title Розвиток критичного мислення майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом у фаховій підготовці ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics