Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Вплив ігрової діяльності на всебічний розвиток дитини-дошкільника

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Завязун, Т. В.
dc.date.accessioned 2019-04-02T13:22:34Z
dc.date.available 2019-04-02T13:22:34Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Завязун, Т. В. Вплив ігрової діяльності на всебічний розвиток дитини-дошкільника / Т. В. Завязун // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 64. - С. 93-96. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23970
dc.description.abstract У статті здійснено науково-теоретичний аналіз проблеми впливу ігрової діяльності на всебічний розвиток дитини-дошкільника. Проаналізовано наукові підходи до проблеми ігрової діяльності в дошкільному віці. Акцентовано увагу на тому, що гра в дошкільному дитинстві є основним видом діяльності дошкільника, у процесі якої ефективно відбувається всебічний гармонійний розвиток маленької особистості. Вказано на важливість гри в психологічному розвитку дитини дошкільного віку, оскільки саме гра забезпечує поступовий розвиток базових психологічних новоутворень людини. Розкрито роль дорослого в організації ігрової діяльності дитини дошкільного віку. Підкреслено, що правильне керівництво дорослого ігровою діяльністю дошкільника сприяє формуванню тих якостей його психіки, які необхідні в майбутньому для вміння навчатися протягом усього життя. ua
dc.description.abstract В статье осуществлен научно-теоретический анализ проблемы влияния игровой деятельности на всестороннее развитие ребенка-дошкольника. Проанализированы научные подходы к проблеме игровой деятельности в дошкольном возрасте. Акцентировано внимание на том, что игра в дошкольном детстве является основным видом деятельности дошкольника, в процессе которой эффективно осуществляется всестороннее гармоничное развитие маленькой личности. Отмечена важность игры в психологическом развитии ребенка дошкольного возраста, так как игра обеспечивает постепенное развитие базовых психологических новообразований человека. Раскрыта роль взрослого в организации игровой деятельности ребенка дошкольного возраста. Подчеркнуто, что правильное руководство взрослого игровой деятельностью дошкольника способствует формированию тех качеств его психики, которые необходимы в будущем для умения учиться на протяжении всей жизни. ua
dc.description.abstract The article deals with theoretical and theoretical analysis of the problem of the influence of gaming activity on the comprehensive development of a child-preschooler. The scientific approaches to the problem of gaming activity in the preschool age are analyzed. The emphasis is placed on the fact that the game in preschool children is the main kind of activity of the preschool child, in the process of which the whole harmonious development of the small person is effectively carried out. The importance of the game in the development of the child’s psychological development of the preschool age is pointed out, since the game itself provides for the gradual development of basic psychological neoplasms of a person. The role of an adult in the organization of gaming activity of a child of preschool age is revealed. It is emphasized that the proper leadership of adult preschool children’s activity contributes to the development of those qualities of his psyche that are necessary in the future for the ability to study throughout life. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject гра ua
dc.subject ігрова діяльність ua
dc.subject дитина-дошкільник ua
dc.subject всебічний розвиток ua
dc.subject ігрова компетенція ua
dc.subject игра ua
dc.subject игровая деятельность ua
dc.subject ребенок-дошкольник ua
dc.subject всестороннее развитие ua
dc.subject игровая компетенция ua
dc.subject game ua
dc.subject game activity ua
dc.subject child-preschooler ua
dc.subject comprehensive development ua
dc.subject game competence ua
dc.subject.classification 159.922.73–053.4 ua
dc.subject.classification 373.2 ua
dc.title Вплив ігрової діяльності на всебічний розвиток дитини-дошкільника ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics