Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Навчальний матеріал для взаємопов’язаного формування в майбутніх інженерів сфери комп’ютерних технологій англомовної компетентності в читанні та говорінні

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Добровольська, Н. Л.
dc.date.accessioned 2019-04-02T07:36:01Z
dc.date.available 2019-04-02T07:36:01Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Добровольська, Н. Л. Навчальний матеріал для взаємопов’язаного формування в майбутніх інженерів сфери комп’ютерних технологій англомовної компетентності в читанні та говорінні / Н. Л. Добровольська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 64. - С. 72-77. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23950
dc.description.abstract Стаття присвячена відбору навчального матеріалу для взаємопов’язаного формування в майбутніх фахівців сфери комп’ютерних технологій англомовної компетентності в читанні та говорінні. Навчання мовного та мовленнєвого матеріалу англійської мови неможливе без використання текстів як готових, так і спеціально складених, оскільки текстові матеріали мають здатність комунікативно мотивувати студентів як до сприйняття нової професійно важливої інформації, так і до подальшого її застосування під час побудови власних висловлювань англійською мовою. Будь-який готовий текстовий матеріал слугує еталоном для студентів, який відображає алгоритм побудови і є підґрунтям для подальшого оформлення їхнього усного мовлення. Цю думку підтверджує також Ю. О. Семенчук, який вважає текст максимальною одиницею комунікації, що задовольняє інформаційно-пізнавальні потреби студентів і є основою та зразком іншомовної комунікації. ua
dc.description.abstract Статья посвящена отбору учебного материала для взаимосвязанного формирования у будущих специалистов сферы компьютерных технологий англоязычной компетентности в чтении и говорении. Обучение языковому и речевому материалу английского языка невозможно без использования текстов как готовых, так и специально составленных, поскольку текстовые материалы обладают способностью коммуникативно мотивировать студентов как к восприятию новой профессионально важной информации, так и для дальнейшего её применения при построении собственных высказываний на английском языке. Любой готовый текстовый материал служит для студентов эталоном, отражающим алгоритм построения, и является основой для дальнейшего оформления их устной речи. Эту мысль подтверждает также Ю. А. Семенчук, считающий текст максимальной единицей коммуникации, которая удовлетворяет информационно-познавательные потребности студентов и является основой и образцом иноязычной коммуникации. ua
dc.description.abstract The article is devoted to the selection of educational material for the interconnected formation of English-speaking competence in reading and speaking among future specialists in the field of computer technology. Learning the language and speech material of English is impossible without the use of texts, both ready and specially composed, as text materials have the ability to communicatively motivate students as perceptions of new professionally important information, and to further its use in constructing their own language in English. Any ready-made text material serves as a benchmark for students, which reflects the construction algorithm and is the basis for further processing of their oral speech. This opinion is also confirmed by Yu. O. Semenchuk, who considers the text as the maximum unit of communication that satisfies the informational and cognitive needs of students and is the basis and model of the foreign communication. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject матеріал ua
dc.subject взаємопов’язаний ua
dc.subject компетентність ua
dc.subject читання ua
dc.subject говоріння ua
dc.subject комп’ютерний ua
dc.subject англомовний ua
dc.subject терміни ua
dc.subject зміст ua
dc.subject материал ua
dc.subject взаимосвязанный ua
dc.subject компетентность ua
dc.subject чтение ua
dc.subject говорение ua
dc.subject компьютерный ua
dc.subject англоязычный ua
dc.subject термины ua
dc.subject содержание ua
dc.subject material ua
dc.subject interconnected ua
dc.subject competence ua
dc.subject reading ua
dc.subject speaking ua
dc.subject computer ua
dc.subject English language ua
dc.subject terms ua
dc.subject content ua
dc.subject.classification 378.147+811.111–057.21 ua
dc.title Навчальний матеріал для взаємопов’язаного формування в майбутніх інженерів сфери комп’ютерних технологій англомовної компетентності в читанні та говорінні ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics