Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Аналіз вітчизняного і закордонного досвіду професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Демянчук, М. Р.
dc.date.accessioned 2019-04-02T07:29:09Z
dc.date.available 2019-04-02T07:29:09Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Демянчук, М. Р. Аналіз вітчизняного і закордонного досвіду професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи / М. Р. Демянчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 64. - С. 64-68. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23947
dc.description.abstract У статті актуалізовано доцільність удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців сестринської справи. Підкреслено, що динамічні трансформації в сучасному суспільстві стосуються всіх сфер життєдіяльності людини, однією з найбільш значущих серед яких є забезпечення належного рівня охорони здоров’я, отримання необхідної медичної допомоги та піклування. Узагальнено, що проблема професійної підготовки майбутніх фахівців сестринської справи була предметом наукових розвідок багатьох науковців, які вивчали закордонний досвід навчання медсестер, шляхи реформування системи вищої медичної освіти в Україні й інноваційні підходи у вітчизняній медсестринській освіті. Конкретизовані напрями й особливості професійної підготовки майбутніх медичних сестер у Сполучених Штатах Америки, Німеччині, Австрії. Акцентовано увагу на невідповідності медсестринської освіти в Україні міжнародним стандартам. Зроблено припущення, що екстраполяція закордонного досвіду на вітчизняну систему професійної підготовки майбутніх фахівців сестринської справи може суттєво підвищити рівень готовності випускників медичних коледжів до практичної роботи за фахом. ua
dc.description.abstract В статье актуализирована целесообразность совершенствования профессиональной подготовки будущих специалистов сестринского дела. Подчеркнуто, что динамические трансформации в современном обществе касаются всех сфер жизнедеятельности человека, одной из наиболее значимых среди которых является обеспечение надлежащего уровня здравоохранения, получения необходимой медицинской помощи и заботы. Обобщено, что проблема профессиональной подготовки будущих специалистов сестринского дела была предметом научных исследований многих ученых, изучавших зарубежный опыт обучения медсестер, пути реформирования системы высшего медицинского образования в Украине и инновационные подходы в отечественном медсестринском образовании. Конкретизированы направления и особенности профессиональной подготовки будущих медицинских сестер в Соединенных Штатах Америки, Германии, Австрии. Акцентировано внимание на несоответствии медсестринского образования в Украине международным стандартам. Сделано предположение, что экстраполяция зарубежного опыта на отечественную систему профессиональной подготовки будущих специалистов сестринского дела может существенно повысить уровень готовности выпускников медицинских колледжей к практической работе по специальности. ua
dc.description.abstract The article deals with the expediency of improvement of future nursing junior specialists’ professional training. It is underlined, that dynamic transformations in modern society concern all fields of human life, one of the most important of which are ensuring the proper level health care, obtaining necessary medical treatment and attention. It is generalized, that the problem of professional training of future nursing junior specialist was a subject of many researchers’ scientific studies, who studied foreign experience of nurses study, ways of reformation of the higher medical education system in Ukraine and innovative approaches in domestic nursing education. The directions and peculiarities of future nurses’ professional training in USA, Germany, Austria are concretized. The attention is focused on the discrepancies of nursing education in Ukraine with the international standards. It is suggested, that the extrapolation of foreign experience into the domestic system of professional training of future nursing specialists can significantly improve the level of readiness of medical colleges graduates for practical work in the specialty. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject медичні сестри ua
dc.subject професійна підготовка ua
dc.subject освіта ua
dc.subject закордонний досвід ua
dc.subject медичний коледж ua
dc.subject медицинские сестры ua
dc.subject профессиональная подготовка ua
dc.subject образование ua
dc.subject зарубежный опыт ua
dc.subject медицинский колледж ua
dc.subject nurses ua
dc.subject professional training ua
dc.subject education ua
dc.subject foreign experience ua
dc.subject medical college ua
dc.subject.classification 378 ua
dc.title Аналіз вітчизняного і закордонного досвіду професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics