Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Розвиток критичного мислення майбутніх фахівців у процесі вивчення іноземної мови

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Стеценко, Н. М.
dc.date.accessioned 2019-03-29T10:56:21Z
dc.date.available 2019-03-29T10:56:21Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Стеценко, Н. М. Розвиток критичного мислення майбутніх фахівців у процесі вивчення іноземної мови / Н. М. Стеценко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 60, т. 2. – С. 151-154. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23919
dc.description.abstract У статті розглянуто питання розвитку критичного мислення майбутніх фахівців у процесі вивчення іноземної мови. Проаналізовано сутність поняття «критичне мислення». Визначено, що критичне мислення має взаємозв’язок із теоретичним і практичним, характеризується здатністю людини самостійно виявляти протиріччя, визначати проблему й способи її вирішення. Формування вмінь критичного мислення тісно пов’язане з формуванням мисленнєвих умінь у процесі навчання різним видам мовленнєвої діяльності, оскільки предметом мовленнєвої діяльності є думка. Розвиток критичного мислення студентів під час вивчення іноземної мови можна розглядати як один із факторів формування комунікативної компетенції. Основними формами розвитку критичного мислення має бути «мозковий штурм», дискусія, дебати, рольові та ділові ігри тощо, а навчальний процес необхідно організувати таким чином, щоб у студентів було постійне бажання висловити свою думку. У дослідженні розкрито організаційні основи застосування таких активних технологій, як «мозковий штурм», дискусія, дебати в процесі підготовки фахівців у вищій школі. Наведено рекомендації та методику проведення дебатів на заняттях з іноземної мови. Підкреслено, що розвиток критичного мислення засобами іноземної мови підвищує ефективність навчального процесу, формує в студентів уміння розмірковувати, працювати в парах, групах; розвиває здібності до індивідуальної самостійної діяльності і є важливою умовою для підвищення загальної й професійної підготовки майбутніх фахівців – творчих особистостей, які мають високу культуру критичного мислення. ua
dc.description.abstract The article considers some questions concerned with the critical thinking of future specialists during the process of learning foreign language. The notion “critical thinking” is analyzed in this text. It is determined that critical thinking has some relationship with theoretical and practical thinking, characterized by the ability of a person to identify independently contradictions, determine problems and ways to solve them. The process of forming skills for critical thinking is closely connected with developing some students’ mental abilities during the studying of various types of speech, because the subject of speech activity is thought. The development of students’ critical thinking in the study of foreign language can be regarded as one of the factors in the formation of communicative competence. The main forms of development should be “brainstorming”, discussion, debate, role-playing and business games, etc. The educational process should be organized in such a way that students have a constant desire to express their views. The organizational foundations of usage such the active technologies as “brainstorming”, discussion, debates in the process of training specialists in higher education are revealed. The recommendations and methods of conducting debates in the lessons of the foreign language are provided in the article. It is emphasized that the development of critical thinking by means of the foreign language increases the effectiveness of educational process, shapes the students’ ability to reason; ability to work in pairs, groups. Critical thinking develops skills working independently and is an important condition for increasing general and professional training of future specialists. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject критичне мислення ua
dc.subject навчання іноземної мови ua
dc.subject активні форми навчання ua
dc.subject мозковий штурм ua
dc.subject дискусія ua
dc.subject дебати ua
dc.subject critical thinking ua
dc.subject learning of foreign language ua
dc.subject active learning ua
dc.subject brainstorming ua
dc.subject discussion ua
dc.subject debates ua
dc.subject.classification 81’271+159.955:81’243 ua
dc.title Розвиток критичного мислення майбутніх фахівців у процесі вивчення іноземної мови ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics