Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Вікові особливості формування ціннісного ставлення дошкільників до власної тілесності

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Чаговець, А. І.
dc.date.accessioned 2019-03-26T14:44:30Z
dc.date.available 2019-03-26T14:44:30Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Чаговець, А. І. Вікові особливості формування ціннісного ставлення дошкільників до власної тілесності / А. І. Чаговець // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 61. - С. 314-318. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23875
dc.description.abstract У статті викладено та проаналізовано теоретичні основи вікових особливостей формування ціннісного ставлення дошкільнят до власної тілесності. Наведено різні думки як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, які займалися проблемою образу "Я", досліджували проблеми ціннісних орієнтирів, розвитку та виховання особистості дітей дошкільного віку, їх вікових особливостей. Доведено, що дошкільний вік є періодом швидкого формування всіх властивих людині психофізіологічних процесів, тілесноціннісних орієнтацій. Вказано, що у дошкільному віці закладаються основи світо- і саморозуміння, саме тому генезис цілісного "образу-Я" неможливий без становлення тілеснорухового "Я" (фізичного і психічного "Я"), що часто не враховується у процесі фізичного виховання. На думку автора, саме старший дошкільний період є головним в усвідомленні дитиною себе, мотивів і потреб у світі людських відносин. Тому важливо на даному етапі розвитку особистості закласти основи для формування диференційованої адекватної самооцінки, позитивної "Я-концепції". Шляхом психологічного аналізу виділено в образі "Я" три складові частини: когнітивно-оцінну (пізнавальну), емоційно-чуттєву, мотиваційно-вольову. Обґрунтовано, що саме проблема "Я" – в широкому її розумінні – повинна бути першочерговою у дослідженні особистісних змін, оскільки уявлення про себе, образ "Я" є підсумковою характеристикою роботи особистості над пізнанням самої себе, ставленням до себе і свого місця в житті на кожному етапі розвитку особистості. І саме в образі "Я" виявляються результати діяльності, активності особистості. Таким чином, незнання можливостей тіла призводять до звуження спектра тілесних рухів, які природа дала людині і, врешті-решт, до блокування емоційного, сенситивного проявів, що негативно впливає на стан здоров’я. Зроблений висновок, що врахування вікових особливостей формування ціннісного ставлення дітей дошкільного віку до власної тілесності дає змогу педагогам закладів дошкільної освіти ефективно впроваджувати в освітній процес поєднання функціонального, ціннісного і діяльнісного аспектів розвитку дошкільників, що складає зміст фізичної культури, поглиблює розуміння її інтеграційної, людино-утворювальної, духовно-фізичної сутності. ua
dc.description.abstract В статье изложены и проанализированы теоретические основы возрастных особенностей формирования ценностного отношения дошкольников к собственной телесности. Приведены различные мнения как отечественных, так и зарубежных ученых, которые занимались проблемой образа "Я", исследовали проблемы ценностных ориентиров, развития и воспитания детей дошкольного возраста, их возрастных особенностей. Доказано, что дошкольный возраст является периодом быстрого формирования всех свойственных человеку психофизиологических процессов, телесно-ценностных ориентаций. Указано, что в дошкольном возрасте закладываются основы миро- и самопонимания, именно поэтому генезис целостного "образа-Я" невозможен без становления телесно-двигательного "Я" (физического и психи-ческого "Я"), что часто не учитывается в процессе дошкольного физического воспитания. По мнению автора, именно старший дошкольный период является главным в осознании ребенком себя, мотивов и потребностей в мире человеческих отношений. Поэтому важно на данном этапе развития личности заложить основы для формирования дифференцированной адекватной самооценки, позитивной "Я-концепции". Путем психологического анализа выделено в образе "Я" три компонента: когнитивно-оценочный (познавательный), эмоционально-чувственный, мотивационно-волевой. Обосновано, что именно проблема "Я" – в широком ее понимании – должна быть первоочередной при исследовании личностных изменений, так как представление о себе, образ "Я" является итоговой характеристикой работы личности над познанием самой себя, отношением к себе и своему месту в жизни на каждом этапе развития личности. И именно в образе "Я" оказываются результаты деятельности, активности личности. Таким образом, незнание возможностей тела приводят к сужению спектра телесных движений, которые природа дала человеческому телу, и, в конце концов, к блокированию эмоционального, сенситивного проявления, что негативно влияет на состояние здоровья. Сделан вывод, что учет возрастных особенностей формирования ценностного отношения детей старшего дошкольного возраста к собственной телесности дает возможность педагогам учреждений дошкольного образования эффективно внедрять в образовательный процесс сочетание функционального, ценностного и деятельностного аспектов развития дошкольников, что составляет содержание физической культуры, углубляет понимание ее интеграционной, человеко-образовательной, духовно-физической сущности. ua
dc.description.abstract The article describes and analyzes the theoretical basis of age-value attitude formation preschoolers to their own physicality. Different thoughts are presented by both domestic and foreign scientists who were engaged in the problem of the image of "I", investigated problems of value orientations, development and upbringing of children of preschool age, their age characteristics. Proved that preschool age is a period of rapid formation of all peculiar to man psychophysiological processes, physical-value orientations. The idea that preschool age is the foundation of the world and understanding itself, that is why the genesis of a holistic "image-I" is impossible without the formation of the physical-motor "I" (physical and mental "I"), which is often not taken into account in the process preschool physical education. According to the author, is the senior preschool period is mainly in recognizing child itself, motivations and needs in the world of human relations. It is therefore important at this stage of personality development to lay the foundations for the formation of a differentiated adequate self-esteem, a positive "I-concept". Through psychological analysis, in the form of "I", three components are distinguished: cognitive-evaluative (cognitive), emotional-sensory, motivational-volitional. It is substantiated that the problem "I" – in its broad sense – should be a priority in the study of personal changes, since the idea of – oneself, the image of "I" is the final characteristic of the work of the individual over the knowledge of himself, the attitude towards himself and his place in life at each stage of personality development. And, at the same time, it is in the image of "I" that the results of activity, activity of the individual are revealed. Thus, ignorance of the possibilities of the body leads to the narrowing of the spectrum of bodily movements that nature has given the human body, and, in the end, to blocking the emotional, sensory manifestations that negatively affect the health. It is concluded that considering the age-old peculiarities of the formation of the value attitude of the children of the senior preschool age to their own physicality enables teachers of pre-school establishments to effectively implement in the educational process the combination of functional, value and activity aspects of the development of preschool children, which is the content of physical culture, deepens the understanding of its integration, man –formational, spiritual-physical essence. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject дошкільний вік ua
dc.subject "тілесне Я" ua
dc.subject "концепція тіла" ua
dc.subject Я-концепція ua
dc.subject образ "Я" ua
dc.subject образ тіла ua
dc.subject вікові особливості розвитку дошкільників ua
dc.subject старший дошкільний вік ua
dc.subject заклади дошкільної освіти ua
dc.subject дошкольный возраст ua
dc.subject "телесное Я" ua
dc.subject "концепция тела" ua
dc.subject Я-концепция ua
dc.subject образ "Я" ua
dc.subject образ тела ua
dc.subject возрастные особенности развития дошкольников ua
dc.subject старший дошкольный возраст ua
dc.subject учреждения дошкольного образования ua
dc.subject preschool age ua
dc.subject "physical self" ua
dc.subject "body concept" ua
dc.subject I-concept ua
dc.subject the image of "I" ua
dc.subject the image of the body ua
dc.subject age features of the development of preschoolers ua
dc.subject senior preschool age ua
dc.subject institutions of preschool education ua
dc.subject.classification 373.2.015.31:[17.022.1+7+796] (045) ua
dc.title Вікові особливості формування ціннісного ставлення дошкільників до власної тілесності ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics