Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Педагогічні умови формування та розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх викладачів економіки

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Кучерява, К. В.
dc.date.accessioned 2019-03-20T12:13:21Z
dc.date.available 2019-03-20T12:13:21Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Кучерява, К. В. Педагогічні умови формування та розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх викладачів економіки / К. В. Кучерява // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 61. - С. 166-170. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23740
dc.description.abstract Сьогодення професійної освіти пов’язане з активним впровадженням у педагогічний процес нової освітньої концепції – компетентнісного підходу. Варто вказати, що домінуючою ідеєю компетентнісної освіти є підготовка всебічно розвиненої особистості засобами інноваційних технологій навчання. Зважаючи на це, сучасні педагогічні технології мають бути спрямовані не лише на формування високих рівнів професійних знань, умінь та навичок випускників університетів, а й на виховання у них відповідальності, ініціативи, вольових якостей, здатностей самостійно опановувати нові галузі знань. У статті обґрунтовано педагогічні умови, які впливають на ефективність формування самоосвітньої компетентності майбутніх викладачів економіки. Визначено їх значення для здійснення майбутньої професійної діяльності та саморозвитку викладачів економіки. ua
dc.description.abstract Настоящее профессионального образования связано с активным внедрением в педагогический процесс новой образовательной концепции – компетентностного подхода. Следует указать, что доминантной идеей компетентностного образования является подготовка всесторонне развитой личности средствами творчески действенного обучения. Несмотря на это, современные педагогические технологии должны быть направлены не только на формирование высоких уровней профессиональных знаний, умений и навыков выпускников университетов, но и на воспитание у них ответственности, инициативы, волевых качеств, способностей самостоятельно осваивать новые области знаний. В статье обоснованы педагогические условия, влияющие на эффективность формирования самообразовательной компетентности будущих преподавателей экономики. Определено их значение для осуществления будущей профессиональной деятельности и саморазвития преподавателей экономики. ua
dc.description.abstract Today vocational education is associated with active introduction in pedagogical process of new educational concept is competence approach. Worth pointing out that the dominant idea of competence-based education is the training of comprehensively developed personality by means of innovative learning technologies. Despite this, modern educational technology should be directed not only to the formation of high levels of professional knowledge and skills of University graduates, but also on instilling in them responsibility, initiative, strong-willed qualities, abilities to learn new domain knowledge. In the article the pedagogical conditions that influence the efficiency of formation of self-educational competence of future lecturers of economics. Determined by their importance for the implementation of future professional activity and self-development of lecturers of economics. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject професійна освіта ua
dc.subject майбутні викладачі економіки ua
dc.subject самоосвіта ua
dc.subject самоосвітня компетентність ua
dc.subject педагогічні умови ua
dc.subject мотивація ua
dc.subject самоосвітні уміння ua
dc.subject креативно-рефлексивне середовище ua
dc.subject активізація самоосвітньої діяльності ua
dc.subject профессиональное образование ua
dc.subject будущие преподаватели экономики ua
dc.subject самообразование ua
dc.subject самообразовательная компетентность ua
dc.subject педагогические условия ua
dc.subject мотивация ua
dc.subject самообразовательные умения ua
dc.subject креативно-рефлексивная среда ua
dc.subject активизация самообразовательной деятельности ua
dc.subject professional training ua
dc.subject future lecturers of economics. ua
dc.subject self-education ua
dc.subject self-educational competence ua
dc.subject pedagogical conditions ua
dc.subject motivation ua
dc.subject self-taught skills ua
dc.subject creative-reflective environment ua
dc.subject activating self-education activities ua
dc.subject.classification 374:378.147 ua
dc.title Педагогічні умови формування та розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх викладачів економіки ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics