Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Науково-теоретичні основи проблеми комунікативного розвитку дітей із алалією

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Марченко, І. С.
dc.contributor.author Засунько, І. О.
dc.date.accessioned 2018-12-05T11:55:01Z
dc.date.available 2018-12-05T11:55:01Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Марченко, І. С. Науково-теоретичні основи проблеми комунікативного розвитку дітей із алалією / І. С. Марченко, І. О. Засунько // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 33. – С. 36-42. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21968
dc.description.abstract У статті розглядається проблема комунікативного розвитку дітей із алалією. Визначено поняття «комунікація», її види та форми, онтогенез комунікативно-мовленнєвої діяльності. Представлено етапи розвитку комунікативної діяльності дітей із однолітками та дорослими в нормі. Особлива увага приділяється характеристиці мотивів, засобів і комунікативних вмінь на кожному віковому етапі. В статті описуються особливості становлення експресивно-мімічних, предметно-дійових і мовленнєвих засобів спілкування у дітей із нормальним мовленнєвим розвитком і дітей із алалією. Зазначені види комунікативних бар’єрів. Подано аналіз літератури стосовно залежності успішності спілкуванні від стану сформованості комунікативних навичок і комунікативної активності, від сформованості мовленнєвих умінь, здатності застосовувати мовні засоби у відповідності цих вмінь до вікових нормативів. Висвітлено труднощі у комунікації дітей із алалією, виникають внаслідок мовленнєвого недорозвинення, обмеженого словникового запасу, порушення граматичної будови мови, порушення засвоєння синтагматично та парадигматично організованих мовних знаків. Дітям із алалією притаманні труднощі у комунікативній діяльності, що зумовлюють низьку ініціативність у міжособистісних стосунках з однолітками, неспроможність бути повноцінним партнером у грі, виразити словами свої погляди та почуття. Водночас у статті показано, що діти з алалією демонструють недостатній рівень сформованості мовних засобів: недостатність словникового запасу, експресивний та пасивний аграматизм, труднощі в звуковому оформленні слів. Безпосереднє вивчення особливостей комунікативного розвитку дітей із алалією дає змогу комплексно підійти до діагностики порушень комунікації цієї категорії дітей. ua
dc.description.abstract In the article we observe the problem of communicational development of children with alalia. The term «communication» is defined, also its types and forms, ontogenesis of communicational-speech activity. There are also phases of the normal development of communicational activity of children with peers and adults. Special attention is given to the characteristics of the motives, communicative means and skills in every age phase. In the article the features of forming of expressive-mimical, subject-active and communicational means of communication of children with normal speech development and children with alalia are described. Types of communicational barriers are mentioned. The analysis of literature, relative to the correlation between the success in communication and the condition of forming of communicational skills and activeness, the forming of speech abilities, and the ability to use the language means due to the age norms. The difficulties in the communication of children with alalia are shown, which originate due to the under-development of speech, limited word list, language grammar structure breaking, wrong acceptation of synthagmatic- and paradigm-organized language signs. Children with alalia have difficulties in communicational skills which cause low activity in internal relations with peers, inability to be a valuable partner in a game, to express the views and feelings with words. In the same time, the article describes that children with alalia demonstrate the insufficient level of the forming of communicational means: lack of word list, expressive and passive agramatism, the difficulties in a sound forming of the words. The direct studying of the special features of communicational development of children with alalia gives an ability to integrative diagnostics of the communicational disorders inside this category of children. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject комунікація ua
dc.subject комунікативний розвиток ua
dc.subject діти із алалією ua
dc.subject communication ua
dc.subject communicational development ua
dc.subject children with alalia ua
dc.subject.classification 376.36 ua
dc.title Науково-теоретичні основи проблеми комунікативного розвитку дітей із алалією ua
dc.title.alternative Scientifically-theoretical basis of the problem of communicational development of children with alalia ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics