Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Сучасний стан гуманітарної підготовки майбутніх інженерів-педагогів

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Юрченко, Н. С.
dc.date.accessioned 2018-06-20T06:48:16Z
dc.date.available 2018-06-20T06:48:16Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Юрченко, Н. С. Сучасний стан гуманітарної підготовки майбутніх інженерів-педагогів / Н. С. Юрченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 13 : Проблеми трудової та професійної підготовки : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 9. - С. 111-115. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19645
dc.description.abstract В статті розглянуто сучасний стан гуманітарної підготовки майбутніх інженерів-педагогів та її роль у формуванні професійної компетентності. Інженеру-педагогу як спеціалісту в процесі професійної діяльності властиве поєднання характеристик інженера-фахівця та викладача в одній особі. Гуманітарна підготовка виступає найважливішою складовою професійної підготовки майбутнього фахівця. Це відбувається на основі засвоєння знань з соціально-гуманітарних дисциплін. Необхідною вимогою до організації професійної підготовки виступає її реалізація у межах змістово-технологічної інтеграції соціально-гуманітарної, загальнопрофесійної, спеціально-предметної підготовки студентів. Основним завданням гуманітарної підготовки є сприяння формуванню індивідуальної особистості, її світогляду та культури мислення, творчих здібностей завдяки розумінню культурної спадщини людства. Автор визначає основні тенденції розвитку інженерно-педагогічної освіти в межах гуманітарної підготовки та шляхи її реалізації. Це стає необхідним для забезпечення стійкого розвитку гуманітарних професійних цінностей майбутнього інженера-педагога, його самореалізації у процесі професійної діяльності. ua
dc.description.abstract В статье рассмотрено современное состояние гуманитарной подготовки будущих инженеров-педагогов и ее роль в формировании профессиональной компетентности. Инженеру-педагогу как специалисту в процессе профессиональной деятельности свойственно сочетание характеристик инженера-специалиста и преподавателя в одном лице. Гуманитарная подготовка выступает важнейшей составляющей профессиональной подготовки будущего специалиста. Это происходит на основе усвоения знаний с социально-гуманитарных дисциплин. Необходимым требованием к организации профессиональной подготовки выступает ее реализация в рамках содержательно-технологической интеграции социально-гуманитарной, общепрофессиональной, специально-предметной подготовки студентов. Основной задачей гуманитарной подготовки является содействие формированию индивидуальной личности, ее мировоззрения и культуры мышления, творческих способностей благодаря пониманию культурного наследия человечества. Автор определяет основные тенденции развития инженерно-педагогического образования в рамках гуманитарной подготовки и пути ее реализации. Это становится необходимым для обеспечения устойчивого развития гуманитарных профессиональных ценностей будущего инженера-педагога, его самореализации в процессе профессиональной деятельности. ua
dc.description.abstract In the article the author reviews the current state of humanitarian training of future engineering teachers and its role information of professional competence. Engineering teachers as a specialist in the process of professional activity is characterized by the characteristics combination of an engineering specialist and teacher in one person. Humanitarian training is an important component of professional training for future specialists. It occurson the basis of learning for socio-humanitarian disciplines. A necessary requirement for training is its implementation in the frame work of meaning ful technology integration of socio-humanitarian, professional, special-subject training of students. The main task of the humanitarian training is to promote the formation of individual identity, its world-view and thinking culture, creative abilities by understanding of mankind’s cultural heritage. The author defines the main tendencies of development of engineering-pedagogical educationin the Humanitarian training and the ways of it simplementation. It becomes necessary to ensure sustainable development of the humanitarian professional values of the future engineering teacher, self-realization in the course of professional activities. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject професійна освіта ua
dc.subject гуманітарна підготовка ua
dc.subject інженер-педагог ua
dc.subject гуманітаризація освіти ua
dc.subject профессиональное образование ua
dc.subject гуманитарная подготовка ua
dc.subject инженер-педагог ua
dc.subject гуманитаризация образования ua
dc.subject Vocationale education ua
dc.subject humanitarian training ua
dc.subject engineering teacher ua
dc.subject humanization of education ua
dc.subject.classification 378.147 ua
dc.title Сучасний стан гуманітарної підготовки майбутніх інженерів-педагогів ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics