Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Джерельна база дослідження правового статусу суддів судів загальної юрисдикції

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Пивовар, І. В.
dc.date.accessioned 2018-05-10T13:24:21Z
dc.date.available 2018-05-10T13:24:21Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Пивовар, І. В. Джерельна база дослідження правового статусу суддів судів загальної юрисдикції / І. В. Пивовар // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 31. - С. 90-95. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19022
dc.description.abstract Стаття присвячена джерельній базі дослідження правового статусу суддів судів загальної юрисдикції. Конституційно-правовий рівень – основні засади статусу суддів які закріплені та гарантуються на найвищому рівні – Конституцією України, яка має найвищу юридичну силу. Міжнародно-правовий рівень займають цілий ряд документів міжнародної спільноти, які закріплюють універсальні принципи та норми у сфері регулювання статусу суддів. Зазначено, що нормативний рівень джерельної бази становить законодавство України з питань судоустрою та статусу суддів, яке діяло протягом 1991–2014 рр. Відповідно до загальноприйнятої структури, це закони, підзаконні акти та акти локальної та індивідуальної дії. Робиться висновок, що джерельна база є різноманітною та достатньою для комплексного дослідження порядку формування корпусу суддів; визначення обсягу їх прав та обов’язків, повноважень; підстав та порядку притягнення до юридичної відповідальності; а також гарантій діяльності. ua
dc.description.abstract Статья посвящена базе источников исследования правового статуса судей судов общей юрисдикции. Конституционно-правовой уровень – основные принципы статуса судей, которые закреплены и гарантируются на высшем уровне – Конституцией Украины, которая имеет высшую юридическую силу. Международно-правовой уровень занимают целый ряд документов международного сообщества, которые закрепляют универсальные принципы и нормы в сфере регулирования статуса судей. Нормативный уровень базы источников составляет законодательство Украины по вопросам судоустройства и статуса судей, которая действовала в течение 1991–2014 гг. В соответствии с общепринятой структурой, это законы, подзаконные акты и акты локального и индивидуального действия. Делается вывод, что ключевая база разнообразна и достаточная для комплексного исследования порядка формирования корпуса судей; определения объема их прав и обязанностей, полномочий; оснований и порядка привлечения к юридической ответственности; а также гарантий деятельности. ua
dc.description.abstract The article is dedicated to the source base study of the legal status of judges of courts of general jurisdiction. Constitutional and legal level are the basic principles of the status of judges, which are fixed and guaranteed at the highest level – the Constitution of Ukraine, which has the highest legal force. Also it highlights the view that the standard level of the source base of the legislation of Ukraine on judicial system and status of judges, which operated during the 1991–2014 biennium. In accordance with generally accepted structure, the laws, regulations and acts of local and individual action. The conclusion is that the key base is diverse and sufficient for a comprehensive study of the order of forming corps of judges; determine the scope of their rights and duties, powers; the grounds and procedure of bringing to legal liability; as well as the safeguards activities. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject Джерельна база ua
dc.subject Міжнародні договори ua
dc.subject експертні висновки ua
dc.subject Європейський суд з прав людини ua
dc.subject суддя ua
dc.subject база источников ua
dc.subject Международные договоры ua
dc.subject экспертные заключения ua
dc.subject Европейский суд по правам человека ua
dc.subject судья ua
dc.subject The key base International treaties ua
dc.subject expert opinions ua
dc.subject the European Court of Human Rights ua
dc.subject Judge ua
dc.subject.classification 347.962.3 ua
dc.title Джерельна база дослідження правового статусу суддів судів загальної юрисдикції ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics