Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Моральний вибір як умова становлення самосвідомості особистості підлітка

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Сокол, Любов Михайлівна
dc.date.accessioned 2012-11-28T22:19:05Z
dc.date.available 2012-11-28T22:19:05Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Сокол, Любов Михайлівна. Моральний вибір як умова становлення самосвідомості особистості підлітка : автореферат дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Л. М. Сокол ; наук. кер. І. С. Булах ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2006. - 21 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1842
dc.description.abstract У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове практичне вирішення проблеми дослідження процесу морального вибору підлітків, представлено матеріали вивчення динаміки морального вибору на різних вікових етапах, сформульоване поняття “готовність до морального вибору”, виявлено критерії та рівні розвитку готовності особистості підлітка до морального вибору. Результатами дослідження підтверджено, що в процесі генезису морального вибору (ситуативний, самостійний і особистісний етапи) відбувається якісна зміна його типології. У підлітків визначені різні рівні готовності до морального вибору, які відповідають виконавському, демонстративному й самостійному прийняттю морального рішення. Доведена ефективність розробленої програми со-ціально-психологічного тренінгу з розвитку моральної самосвідомості особистості підлітка (гото-вності до морального вибору). ru_RU
dc.description.abstract In the dissertation are presented theoretical generalization and the new practical decision of a problem of research of process of a moral choice of teenagers. Materials of studying of dynamics of a moral choice are presented to dissertations at the different century stages, the formulated concept “readiness for a moral choice”. Criteria and levels of development of readiness of the person of the teenager to a moral choice are revealed. By results of research it is confirmed, that during genesis of a moral choice (situational, independent and personal stages) there is a qualitative change of its typology. The teenager consistently passes different levels of readiness for a moral choice which answers a performing, demonstrative and independent moral choice. The proved efficiency of the developed program and socially-psychological training from development of moral consciousness of the person of the teenager (readiness for a moral choice). ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова ru_RU
dc.subject моральний вибір ru_RU
dc.subject готовність до морального вибору ru_RU
dc.subject моральна самосвідомість ru_RU
dc.subject емоційно-ціннісне ставлення до іншого ru_RU
dc.subject моральні цінності ru_RU
dc.subject відповідальність ru_RU
dc.subject особистісно орієнтоване виховання ru_RU
dc.subject a moral choice ru_RU
dc.subject readiness for a moral choice ru_RU
dc.subject moral consciousness ru_RU
dc.subject the emotional-valuable attitude to another ru_RU
dc.subject moral values ru_RU
dc.subject the responsibility ru_RU
dc.subject an act ru_RU
dc.subject personality education ru_RU
dc.subject.classification 159.923.2:37.034-053.6 ru_RU
dc.title Моральний вибір як умова становлення самосвідомості особистості підлітка ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics