Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Модернізаційні виклики в галузі освіти трансформаційного суспільства

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Силадій, І.
dc.date.accessioned 2018-03-02T13:25:20Z
dc.date.available 2018-03-02T13:25:20Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Силадій, І. Модернізаційні виклики в галузі освіти трансформаційного суспільства / І. Силадій // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 36(49). - С. 186-192. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18223
dc.description.abstract В сучасній Україні система освіти все більше занепадає, руйнуються засади її функціонування, зв’язки з економікою і ринком праці. Ці процеси протягом останніх років супроводжуються відсутністю справжнього інтересу до освіти з боку держави. А ті зміни, які репрезентуються державними інститутами як реформи освітньої галузі, здебільшого є лише їх імітацією. Усе це призводить до того, що вітчизняна освіта продовжує втрачати колишню природну системність і фундаментальність, а отже, потребує докорінних перетворень. Водночас такі перетворення мають визначатися модернізаційним контекстом розвитку вітчизняної освіти – її гуманізацією і гуманітаризацією, перезавантаженням ціннісних установок, оновленням змісту, форм і методів освітньої діяльності, спрямованістю на формування творчої особистості інформаційного суспільства. ua
dc.description.abstract В современной Украине система образования все больше приходит в упадок, разрушаются основы ее функционирования, связи с экономикой и рынком труда. Эти процессы в последние годы сопровождаются отсутствием подлинного интереса к образованию со стороны государства. А те изменения, которые представляются государственными институтами как реформы образования, в основном является только их имитацией. Все это приводит к тому, что отечественное образование продолжает терять былую природную системность и фундаментальность, а значит, требует коренных преобразований. В то же время такие преобразования должны определяться модернизационным контекстом развития отечественного образования - его гуманизацией и гуманитаризацией, перезагрузкой ценностных установок, обновлением содержания, форм и методов образовательной деятельности, направленностью на формирование личности информационного общества. ua
dc.description.abstract In today's Ukraine, the education system is increasingly falling into decay, destroyed the foundations of its functioning, due to the economy and the labor market. These processes in recent years, accompanied by a lack of genuine interest in education by the state. And those changes are submitted by public institutions such as education reform, basically it is just an imitation thereof. All this leads to the fact that domestic education continues to lose its former natural consistency and solidity, and that it requires fundamental reforms. At the same time, these changes should be determined by the context of modernization of national education - its humanization and humanitarization, reboot the values, updating the content, forms and methods of educational activities aimed at the formation of the personality of the information society. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject людина ua
dc.subject освіта ua
dc.subject політика ua
dc.subject модернізація ua
dc.subject інновація ua
dc.subject модернізація освіти ua
dc.subject модернізація вищої освіти ua
dc.subject человек ua
dc.subject образование ua
dc.subject политика ua
dc.subject модернизация ua
dc.subject инновация ua
dc.subject модернизация образования ua
dc.subject модернизация высшего образования ua
dc.subject people ua
dc.subject education ua
dc.subject politics ua
dc.subject modernization ua
dc.subject innovation ua
dc.subject modernization of education ua
dc.subject modernization of higher education ua
dc.subject.classification 378 ua
dc.title Модернізаційні виклики в галузі освіти трансформаційного суспільства ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics