Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Матеріальний вимір творів електронного мистецтва

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Шевчук, К.
dc.date.accessioned 2018-03-02T08:13:17Z
dc.date.available 2018-03-02T08:13:17Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Шевчук, К. Матеріальний вимір творів електронного мистецтва / К. Шевчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 36(49). - С. 46-54. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18195
dc.description.abstract У статті аналізується сучасне електронне мистецтво в аспекті його матеріального (імматеріального) виміру. Автор статті розглядає основні підходи до розуміння поняття "матерія" у філософській традиції. Особливу увагу звернено на результати формально-онтологічного аналізу даного терміну в працях Романа Інґардена, який в своїх естетичних роботах прагнув визначити матерію твору мистецтва. Проаналізовано також ряд сучасних концепцій, пов’язаних з розумінням матерії електронного мистецтва. Поняття медійного мистецтва, що включає твори електронного мистецтва, наголошує на зв’язку мистецтва з цифровою технологією, відкриває нові можливості для розвитку і творення мистецтва. Авторка стверджує, що електронне мистецтво відкриває перспективу для опису мистецтва в категоріях імматерії. З’являється переконання, що природа мистецтва криється в його імматеріальності. Положення матерії в мистецтві, натомість, відображає його історичний розвиток, при цьому електронна матерія була б його наступною еманацією. ua
dc.description.abstract В статье анализируется современное электронное искусство в аспекте его материального (имматериального) измерения. Автор статьи рассматривает основные подходы к пониманию понятия "материя" в философской традиции. Особое внимание обращено на результаты формально-онтологического анализа данного термина в работах Романа Ингардена, который в своих эстетических трудах стремился определить материю произведения искусства. Проанализировано также ряд современных концепций, связанных с понятием материи электронного искусства. Понятие медийного искусства, которое включает произведения электронного искусства, обращает внимание на связь искусства с цифровой технологией, открывает новые возможности для развития и создания искусства. Автор утверждает, что электронное искусство открывает перспективу для описания искусства в категориях имматерии. Появляется убеждение, что природа искусства прячется в его имматериальности. Положение материи в искусстве, в свою очередь отображает его историческое развитие, при этом электронная материя была бы его следующей эманацией. ua
dc.description.abstract In the present article it’s investigated the contemporary electronic art in aspect of its substantial (insubstantial) dimension. Author analyzes the main approaches of understanding the concept "substance" in philosophical tradition. In the article it is also paid attention to the ontological analysis of substance in works of Roman Ingarden, who had investigated the "substance" of work of the art. Author recognizes the concepts of modern aesthetics concerning the substance of electronic art. The concept of media art, which includes works of electronic art, draws attention to the relationship of art with digital technology opens new opportunities for the development and creation of art. The author claims that electronic art opens up prospects for the description of art in the categories of insubstantiality. It appears belief that the nature of art hidden in his insubstantial. The position of matter in art, in turn, reflects its historical development, and the electronic matter would be his next emanation. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject твір мистецтва ua
dc.subject матерія ua
dc.subject медіа ua
dc.subject електронне мистецтво ua
dc.subject віртуальність ua
dc.subject інтерактивність ua
dc.subject інтерфейс ua
dc.subject произведение искусства ua
dc.subject материя ua
dc.subject медиа ua
dc.subject электронное искусство ua
dc.subject виртуальность ua
dc.subject интерактивность ua
dc.subject интерфейс ua
dc.subject work of art ua
dc.subject substance ua
dc.subject media ua
dc.subject electronic art ua
dc.subject virtuality ua
dc.subject interaction ua
dc.subject interface ua
dc.subject.classification 7.07 ua
dc.title Матеріальний вимір творів електронного мистецтва ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics