Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Філософські типи теології в традиції грецької патристики і Візантії

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Христокін, Г. В.
dc.date.accessioned 2018-03-01T13:52:52Z
dc.date.available 2018-03-01T13:52:52Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Христокін, Г. В. Філософські типи теології в традиції грецької патристики і Візантії / Г. В. Христокін // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 36(49). - С. 11-20. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18188
dc.description.abstract Завданням дослідження є виявити базові "філософські типи теології" - моделі, що були внутрішньо присутні теологічним вченням грецьких отців церкви. Вони виділяються в залежності від моделі узгодження між собою віри й розуму, практичного та теоретичного знання, використання теоретичної філософії в системі теологічних поглядів мислителів грецької патристики та візантійської теології. Для опису та аналізу теологічного знання автор використовує методи моделювання та схематизації. В грецькій патристиці не існувало типового, прийнятного для всіх вирішення проблеми "філософія-теологія". В результаті виявлено п’ять основних філософських типів теології. В першому типі акт віри в Бога – є актом знання Бога. В другому типі акт віри породжує акт практичного знання, вони мисляться відмінними, але нерозривними. В третьому типі вперше виникає теоретичне знання, як результат самоосмислення віруючого розуму засобами античної філософії. В четвертому формується тео-філософське знання як єдність трьох дисциплін. В п’ятому відбувається розщеплення філософського та теологічного знання, як природного та містичного розуму. Сучасна православна теологія некритично наслідує ці філософські типи теології. ua
dc.description.abstract Задачей исследования является выявить базовые "философские типы теологии" - модели, которые были внутренне присущи теологическим учениям греческих отцов церкви. Они выделяются в зависимости от модели согласования между собой веры и разума, практического и теоретического знания, использования теоретической философии в системе богословских взглядов мыслителей греческой патристики и византийской теологии. Для описания и анализа теологического знания автор использует методы моделирования и схематизации. В греческой патристике не было типичного, приемлемого для всех решения проблемы "философия-теология". В результате выявлено пять основных философских типов теологии. В первом типе акт веры в Бога - является актом знания Бога. Во втором типе акт веры порождает акт практического знания, они мыслятся отличными, но неразрывными. В третьем типе впервые возникает теоретическое знание, как результат осмысления верующего разума средствами античной философии. В четвертом формируется тео-философское знание как единство трех дисциплин. В пятом происходит расщепление философского и теологического знания, как природного и мистического разума. Современная православная теология некритично принимает эти философские типы теологии. ua
dc.description.abstract The objective of the study is to reveal basic "types of philosophical theology" - a model that was internally present theological teaching of the Greek Fathers. They are allocated depending on the model agreement between a belief and understanding, practical and theoretical knowledge, the use of theoretical philosophy in the system of theological views of thinkers of Greek patristic and Byzantine theology. To describe and analyze theological knowledge by using methods of modeling and schematic. In the Greek patrystytsi was no typical acceptable for all solve the problem "philosophy-theology." The result revealed five main types of philosophical theology. In the first type of act of faith in God - is an act of knowing God. In the second type of act of faith generates a certificate of practical knowledge, they are thought different, but inseparable. The third type occurs first theoretical knowledge as a result of self-reflection believer mind means ancient philosophy. In the fourth formed theo-philosophical knowledge as a unity of three disciplines. In the fifth is the splitting of philosophical and theological knowledge, both natural and mystical mind. Modern Orthodox theology uncritically echoes these types of philosophical theology. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject православна теологія ua
dc.subject містика ua
dc.subject релігійний досвід ua
dc.subject грецька патристика ua
dc.subject православная теология ua
dc.subject мистика ua
dc.subject религиозный опыт ua
dc.subject греческая патристика ua
dc.subject Orthodox theology ua
dc.subject mysticism ua
dc.subject religious experience ua
dc.subject the Greek patristic ua
dc.subject.classification 2-1 ua
dc.subject.classification 27 ua
dc.title Філософські типи теології в традиції грецької патристики і Візантії ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics