Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Діяльність протестантських церков в освітній галузі України на початку ХХІ ст.

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Бондар, І. О.
dc.date.accessioned 2018-03-01T13:49:03Z
dc.date.available 2018-03-01T13:49:03Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Бондар, І. О. Діяльність протестантських церков в освітній галузі України на початку ХХІ ст. / І. О. Бондар // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 36(49). - С. 3-11. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18187
dc.description.abstract У статті визначаються цілі, методи та особливості соціального служіння протестантських церков у контексті впливу на державну політику в духовній сфері України на початку ІІІ тисячоліття. Особлива увага приділяється характеристиці правових засад організації просвітницької роботи релігійними організаціями в нашій країні. Проаналізовано основні напрями і форми освітньої діяльності протестантських церков у вітчизняному соціокультурному просторі на прикладі організації різних типів християнських шкіл протестантською громадою Християнської Церкви Повного Євангелія "Ковчег", яка активно діє на території Сумщини. ua
dc.description.abstract В статье определяются цели, методы и особенности социального служения протестантских церквей в контексте влияния на государственную политику в духовной сфере Украины в начале III тысячелетия. Особое внимание уделяется характеристике правовых основ организации просветительской работы религиозными организациями в нашей стране. Проанализированы основные направления и формы образовательной деятельности протестантских церквей в отечественном социокультурном пространстве на примере организации различных типов христианских школ протестантской общиной Христианской Церкви Полного Евангелия "Ковчег", которая активно действует на территории Сумщины. ua
dc.description.abstract The article defines the objectives, methods and characteristics of social service of the Protestant churches in the context of the impact on public policy in the spiritual sphere of Ukraine at the beginning of the third millennium. Particular attention paid to the characteristics of the legal bases of the organization of education by religious organizations in our country. Analyzed the main directions and forms of the educational activities of the Protestant churches in the national socio-cultural space on the example of the organization of different types of Christian schools of the Protestant community of the Christian Church "Ark" Full Gospel, which is active on the territory of Sumy region. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject Біблія ua
dc.subject духовність ua
dc.subject законодавство ua
dc.subject культура ua
dc.subject освіта ua
dc.subject протестантизм ua
dc.subject релігія ua
dc.subject Реформація ua
dc.subject християнство ua
dc.subject школа ua
dc.subject Библия ua
dc.subject духовность ua
dc.subject законодательство ua
dc.subject образование ua
dc.subject протестантизм ua
dc.subject религия ua
dc.subject Реформация ua
dc.subject христианство ua
dc.subject Bible ua
dc.subject spirituality ua
dc.subject law ua
dc.subject culture ua
dc.subject education ua
dc.subject Protestantism ua
dc.subject Religion ua
dc.subject the Reformation ua
dc.subject Christianity ua
dc.subject school ua
dc.subject.classification 274/278:2-47 ua
dc.title Діяльність протестантських церков в освітній галузі України на початку ХХІ ст. ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics