Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Соціальна модернізація: теоретико-методологічні засади

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Бойко, І. І.
dc.date.accessioned 2018-03-01T10:52:01Z
dc.date.available 2018-03-01T10:52:01Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Бойко, І. І. Соціальна модернізація : теоретико-методологічні засади / І. І. Бойко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 37(50). - С. 69-76. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18169
dc.description.abstract Аналізуються теоретико-методологічні засади модернізації як атрибутивної якості суспільства. Соціальна модернізація тлумачиться як закономірний перехід суспільства від однієї якості до іншої, відмова від старих форм життєдіяльності і пошук нових. Розглядаються сутнісні відмінності органічної і неорганічної модернізації, її особливості в посткомуністичних країнах. Модернізація з’ясовується крізь призму її цільових функцій, рівнів, стадій з урахуванням національних соціальних інститутів і ментальності. Модернізація пов’язується з соціалізацією і самозапереченням капіталізму. Сучасна модернізація здійснюється на демократичних цінностях, в умовах інноваційної економіки, її дематеріалізації. Наголошується на особливостях модернізації українського суспільства, її реформаторському вимірі. ua
dc.description.abstract Анализируются теоретико-методологические основания модернизации как атрибутивного качества общества. Социальная модернизация истолковывается как закономерный переход общества от одного качества к другому, отказ от старых форм жизнедеятельности и поиск новых. Рассматриваются сущностные отличия органической и неорганической модернизации, ее особенности в посткоммунистических странах. Модернизация выясняется сквозь призму ее целевых функций, уровней, стадий с учетом национальных социальных институтов и ментальности. Модернизация увязывается с социализацией и самоотрицанием капитализма. Современная модернизация осуществляется на демократических ценностях, в условиях инновационной экономики, ее дематериализации. Отмечаются особенности модернизации украинского общества, ее реформаторское измерение. ua
dc.description.abstract Theoretical and methodological fundamentals as attributive property of society are analysed in the article. The author interprets the terms "social modernization" as a logical transit of society from one property to another one, refusal from old forms of life activity and search for new ones. The differences between organic and non-organic modernizations and their peculiarities in post-communist countries are considered in the article. Modernizations is proved though viewpoint of its target functions, levels and periods taking into account national social institutes and mentality. Modernization is connected to socialization and abnegation of capitalism. Modern socialization is exercised on democracy values in the context of innovative economics, its de-materialization. The author highlights features of modernization of Ukrainian society, its reformatory dimension. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject капіталізм ua
dc.subject метаекономіка ua
dc.subject модернізація ua
dc.subject соціалізм ua
dc.subject соціальні зміни ua
dc.subject суспільство ua
dc.subject трансформація ua
dc.subject функції модернізації ua
dc.subject цивілізація ua
dc.subject капитализм ua
dc.subject метаэкономика ua
dc.subject модернизация ua
dc.subject социализм ua
dc.subject социальные изменения ua
dc.subject общество ua
dc.subject трансформация ua
dc.subject функции модернизации ua
dc.subject цивилизация ua
dc.subject capitalism ua
dc.subject target economy ua
dc.subject meta-economics ua
dc.subject modernization ua
dc.subject socialism ua
dc.subject social changes ua
dc.subject society ua
dc.subject transformation ua
dc.subject function of modernization ua
dc.subject civilization ua
dc.subject.classification 316.422 ua
dc.title Соціальна модернізація: теоретико-методологічні засади ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics