Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Практикум з деревообробки : Програма нормативної навчальної дисципліни напряму - 6.010103 "Технологічна освіта"

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Коваленко, Ігор Васильович
dc.date.accessioned 2018-02-27T14:46:06Z
dc.date.available 2018-02-27T14:46:06Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Практикум з деревообробки : програма для вищих навчальних закладів, галузь знань 0101 – Педагогічна освіта, напрям підготовки 6.010103 – Технологічна освіта / Розроб. : І. В. Коваленко ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України. Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – 20 с. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18101
dc.description 1. Крейндлин Л. Н., Столярные работы / Крейндлин Л. Н. – М.: Высш. шк., 1986 – 256с. 2. Муравйов Е. М., Практикум в учебных мастерских: учебное пособие [для пед. инст.] / Муравйов Е. М., Молодцов М. П. – М.: Просвещение, 1987 – 240с. 3. Нікітін Л. І. Охорона праці на деревообробних підприємствах / Нікітін Л. І. – Київ: Будівельник, 1993 – 224с. 4. Практикум у навчальних майстернях: навчальний посібник / за ред. Тхоржевського Д. О., – К., Вища школа, 1972 – 424с. 5. Практикум у навчальних майстернях: навчально-методичний посібник / Буянов П. І., Корець М. С., Подольський В. І., Рогозіна О. В., Сивашенко С. І., Сілохін Ю. В. – Донецьк: Юго-Восток, 2011, – 297с. 6. Прозоровский Н. И. Технология отделки столярных изделий: ученик для проф.-техн. училищ / Прозоровский Н. И. – М., Высшая школа, 1973 – 288с. 7. Шумега С. С. Технологія художніх виробів з деревини: підручник / Шумега С. С. – Львів, Світ, 2001 – 360с. ua
dc.description.abstract Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Практикум з деревообробки» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.010103 Технологічна освіта. Предметом вивчення навчальної дисципліни є фахова підготовка майбутніх учителів технологій й формування у них трудових умінь та навичок з обробки деревинних матеріалів. Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 1. Ручна обробка деревини. 2. Обробка деревини ручним електрифікованим інструментом. 3. Механічна обробка деревини. 4. Проектно-технологічна діяльність. ua
dc.description.abstract Программа изучения нормативной учебной дисциплины «Практикум по деревообработке» составлена ​​в соответствии с образовательно-профессиональной программы подготовки бакалавров направления 6.010103 Технологическое образование. Предметом изучения учебной дисциплины является профессиональная подготовка будущих учителей технологий и формирования у них трудовых умений и навыков по обработке древесных материалов. Программа учебной дисциплины состоит из следующих содержательных модулей: 1. Ручная обработка древесины. 2. Обработка древесины ручным электрифицированным инструментом. 3. Механическая обработка древесины. 4. Проектно-технологическая деятельность. ua
dc.description.abstract The program of studying the normative discipline "Woodworking Workshop" is compiled according to the educational-professional program of preparation of bachelors of the direction 6.010103 Technological Education. The subject of the study of the discipline is the professional training of future technology teachers and the formation of their working skills and skills in the processing of wood materials. The curriculum program consists of the following content modules: 1. Hand-made wood processing. 2. Wood processing by hand electrified tool. 3. Mechanical processing of wood. 4. Design and technological activities. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject практикум з деревообробки ua
dc.subject фахова підготовка ua
dc.subject майбутні учителі технологій ua
dc.subject трудові уміння ua
dc.subject навички ua
dc.subject обробка деревинних матеріалів ua
dc.subject практикум по деревообработке ua
dc.subject профессиональная подготовка ua
dc.subject будущие учителя технологий ua
dc.subject трудовые умения ua
dc.subject навыки ua
dc.subject обработка древесных материалов ua
dc.subject vocational training ua
dc.subject future technology teachers ua
dc.subject work skills ua
dc.subject processing of wood materials ua
dc.subject.classification 378.016:674.02 ua
dc.title Практикум з деревообробки : Програма нормативної навчальної дисципліни напряму - 6.010103 "Технологічна освіта" ua
dc.type Software ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics