Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Особистісно-мотиваційний підхід до дослідження віри в юнацькому віці

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Алєксєєва, Юлія Аркадіївна
dc.date.accessioned 2017-12-13T11:10:17Z
dc.date.available 2017-12-13T11:10:17Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Алєксєєва, Ю. А. Особистісно-мотиваційний підхід до дослідження віри в юнацькому віці / Ю. А. Алєксєєва // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : Додаток 2 до Вип. 36 : Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології». – Київ : Гнозис, 2016. – Вип. 13. – С. 38-47. ua
dc.identifier.isbn 978-966-2760-37-8
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17090
dc.description.abstract В статті презентовано методологічний підхід до дослідження віри в юнацькому віці. Проведено теоретичний аналіз загальнонаукових та конкретно-наукових методологічних підходів. Встановлено, що до загальнонаукових методологічних підходів, які можуть допомогти розкрити природу віри, її структуру, форми, динаміку належить системний підхід. Проаналізовано принципи системного підходу (принцип багатоплановості досліджень, принцип багатомірності психічних явищ, принцип багаторівневості психічних явищ, принцип системної багатовимірної класифікації властивостей, принцип системної детермінації психічних явищ, принцип розвитку), на основі яких здійснюється структурно-функціональний аналіз віри особистості в юнацькому віці. Обгруновано доцільність вибору особистісного підходу до дослідження віри, як одного з стрижневих серед конкретно-наукових методологічних підходів. Встановлено, що на початку виникнення особистісного підходу існував релігійний підхід до особистості як до «божественної душі» людини. В подальшому розвиток особистісного підходу привів до вивчення й розуміння нерелігійної форми віри і віри в цілому. Проаналізовано принципи та положення різних особистісних концепцій, які є методологічно важливими для вивчення віри як феномену особистості. Констатовано, що поряд з особистісним підходом, в якості конкретно-наукової методології вивчення віри виступає мотиваційний підхід. Підкреслюється, що особистісно-мотиваційний підхід є провідним у вивченні проблеми розвитку віри особистості в юнацькому віці. ua
dc.description.abstract В статье представлен методологический подход к исследованию веры в юношеском возрасте. Проведен теоретический анализ общенаучных и конкретно-научных методологических подходов. Установлено, что к общенаучным методологическим подходам, которые могут помочь раскрыть природу веры, ее структуру, формы, динамику принадлежит системный подход. Проанализированы принципы системного подхода (принцип многоплановости исследований, принцип многомерности психических явлений, принцип многоуровневости психических явлений, принцип системной многомерной классификации свойств, принцип системной детерминации психических явлений, принцип развития), на основе которых осуществляется структурно-функциональный анализ веры личности в юношеском возрасте. Обоснована целесообразность выбора личностного подхода к исследованию веры, как одного из стержневых среди конкретно-научных методологических подходов. Установлено, что в начале возникновения личностного подхода существовал религиозный подход к личности как к «божественной души» человека. В дальнейшем развитие личностного подхода привел к изучению и пониманию нерелигиозной формы веры и веры в целом. Проанализированы принципы и положения различных личностных концепций, которые являются методологически важными для изучения веры как феномена личности. Констатировано, что наряду с личностным подходом, в качестве конкретно-научной методологии изучения веры выступает мотивационный подход. Подчеркивается, что личностно-мотивационный подход является ведущим в изучении проблемы развития веры в юношеском возрасте. ua
dc.description.abstract The article presents a methodological approach to the study of the faith in youth. A theoretical analysis of the general scientific and specific scientific methodological approaches was performed. It is determined that to the general scientific methodological approaches that can help to reveal the nature of faith, its structure, forms, dynamics belongs a systematic approach. There were analyzed the principles of the system approach (the principle of the variability of studies, the principle of the multidimensionality of mental phenomena, the principle of multilevel psychic phenomena, the principle of the systematic multi-dimensional classification of properties, the principle of the system of the determination the mental phenomena, the principle of development), on the basis of which the structural and functional analysis of faith identity in adolescence are accomplished. There was given a base of the expediency of the choice of the personal approach to the study of the faith, as one of the key among the specific scientific methodological approaches. It was found that at the beginning of the emergence of the personal approach there was a religious approach to the individual as a «divine soul» of man. In further the development of the personal approach has led to the study and understanding of the non-religious forms of belief and faith in general. There were analyzed the principles and states of the various personality concepts that are methodologically important for the study of the faith as a phenomenon of personality. It was stated that along with the personal approach capasity of a concrete scientific methodology for studying of faith appears the motivational approach. It is emphasized that the personal-motivational approach is leading in study of the problems of the development of faith in youth. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Гнозис ua
dc.subject методологія ua
dc.subject системний підхід ua
dc.subject особистісний підхід ua
dc.subject мотиваційний підхід ua
dc.subject особистісно-мотиваційний підхід ua
dc.subject methodology ua
dc.subject a systematic approach ua
dc.subject personal approach ua
dc.subject motivational approach ua
dc.subject personal and motivational approach ua
dc.subject.classification 159.947.24 ua
dc.title Особистісно-мотиваційний підхід до дослідження віри в юнацькому віці ua
dc.title.alternative Personal-motivational approach to the study of the faith in youth ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics